Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№89

гр. М.Търново, 05.10.2018г.

 

            Днес, 05.10.2018г., Пламен Дойков, съдия- докладчик по НЧХД № 60/2018г. по описа на Районен съд Малко Търново, след като се запознах с материалите по делото и като обсъдих въпросите, предмет на проверка от съдията- докладчик, установих следното.

            Настоящото НЧХД № 60/ 2018г. е образувано по частна тъжба на И.С.И.,*** със съдебен адрес *** – адв. К.Я. - пълномощник против Д.М.Н., ЕГН **********,***, М.Н.М., ЕГН **********,*** и А.Д.М., ЕГН **********,***  за деяние по чл. 148, ал. 1, т. 1 вр. чл. 146, ал. 1 и  чл. 130, ал. 1 от НК извършено от Н. и по чл. 130, ал. 1 от НК извършено от М. и М.. В обстоятелствената част на тъжбата се сочи, че деянието е било извършено на 04.07.2017г. около 19.00часа в гр. Малко Търново, като И. иска Н. да бъде осъден за обида нанесена му публично – че е изрекъл думите „майка ти ще еба“ , с което унизил честта и достойнството на тъжителя и да му бъде наложено предвиденото в Наказателния кодекс наказание. Претендира М. Михалев да бъде осъден за причинената му на 04.07.2017г. около 19.00часа в гр. Малко Търново лека телесна повреда , изразяваща се в разкъсно – контузна рана на главата, причинена с удар с дървена бухалка по главата, довело до временно разстройство на здравето, неопасно за живота  да се наложи съответното наказание. Тъжителят претендира А.М. да бъде осъдена за причинената му на 04.07.2017г. около 19.00часа в гр. Малко Търново лека телесна повреда , изразяваща се в болки по тялото , болки в областта на дясната седалищна област в следствие на удари с юмруци и ритници по гърба и да се наложи предвиденото от закона наказание.  Ведно с тъжбата за извършените срещу него престъпления, И. е предявил и гражданск иск против Н. за причинените му в резултат на обидата неимуществени вреди - засягане на честта и достойнството му в размер на 1000лева. Предявил е граждански иск за сумата от 5000/пет хиляди/ лева срещу М. Михалев за причинените му неимуществени вреди , изразяващи се в болки, страдания и стрес. Срещу А.М. е предявен граждански иск за сумата от 1000/хиляда/ лева за причинените му физически и душевни болки и страдания в резултата на нанесената му телесна повреда .

            Настоящият състав след като се запозна с материалите по делото, както и служебно с тези по воденото в съда НЧХД № 80/ 2017г., прецени следното. От материалите по НЧХД № 80/ 2017г. на РС Малко Търново се установи, че настоящата частна тъжба от И.С.И. против Д.М.Н., М.Н. Михалев и А.Д.М. е предявена и в това производство. На л. 35 до л. 38 от делото се съдържа частна тъжба, описваща идентична фактическа обстановка с тази по настоящото производство и се правят същите искания за осъждане на Д.М.Н., М.Н. Михалев и А.Д.М.. С Разпореждане № 215/ 13.09.2017г. тъжбата на И. е приета за разглеждане по воденото НЧХД № 80/ 2017г. на РС Малко Търново. С Определение от 20.09.2018г. съдията – докладчик е прекратил съдебното производство по НЧХД № 80/2017г. на РС Малко Търново, като е изложил мотиви във връзка воденото ДП № 107/ 2017г. на РУ МВР Малко Търново, касаещо обстоятелства изложени в частната тъжба. По отношение на досъдебното производство, съдията – докладчик се е мотивирал и с нуждата да се спазят процесуалните срокове след произнасяне на прокурора, предвид промените в разпоредбите на чл. 50 и чл. 81, ал. 3 от НПК в сила от 05.11.2017г. Определението на съда от 20.09.2018г. към момента не е влязло в сила. Настоящият състав счита, че е налице хипотезата на чл. 24, ал. 1, т. 6, предл. първо от НПК – спрямо същите лица - Д.М.Н., М.Н. Михалев и А.Д.М., има незавършено наказателно производство, а дори както се отбеляза по – горе, между същите страни за същите факти се води идентично производство, което все още не е приключило с окончателен съдебен акт.    

Водим от горното, както и на основание чл. 250, ал. 1, т. 1 вр. чл. 247а, ал. 2, т. 2 вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 , предл. първо от НПК,  Малкотърновският районен съд, II наказателен състав,

 

РАЗПОРЕДИ:

 

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 60/2018 г. по описа на Районен съд гр. Малко Търново.

            Разпореждането подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас по реда на Глава XXI от НПК в 15-дневен срок от съобщаването му на тъжителя.

            Съобщението да се връчи на частния тъжител на посочения съдебен адрес.

                                                                                                                                                                                                                                                                        СЪДИЯ: