Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                    10.05.2013 година                 град Малко Търново

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                                                  Председател: Мария Москова                 

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХ дело № 60 по описа за 2013 г. на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството по делото е образувано по повод жалбата на В.Г.Т., ЕГН **********,***, против НП №177/27.02.2013 г. на Директора на РДГ - Бургас, с което за нарушение на чл.65 т.15 от ЗЛОД,  на жалбоподателят е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.83 б.”М” от ЗЛОД. Жалбоподателят оспорва изложената в акта  и наказателното постановление фактическата обстановка като несъответстваща на обективната истина и моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично и с надлежно упълномощен процесуален представител – адв.К.-БАК, който поддържа жалбата, оспорва твърдяното нарушение и моли съда да отмени атакуваното постановление.

         Процесуалният представител на АНО – ю.к.М. моли съда да постанови решение, с което да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно.

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото писмени и устни доказателства и като съобрази закона, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

На 06.01.2013 г. актосъставителят св.Хр.А., заедно с колегите от РДГ-Бургас – св.Ст.М., св.П.С., Г.Ж., св.Т.Г. и Р.Д. извършвали проверка за спазването на ЗЛОД на територията на ДГС-Малко Търново. При обхода на местността „Крантевци”, около 10.30 часа същия ден, служителите от горската охрана чули изстрели, викове на ловджии и лай на кучета, поради което  решили да проверят ловуващата в тази местност дружинка, спрели с двата си служебни автомобила в близост до високопроходимите автомобили на ловците и изчакали излизането на последните от гората.  След около половин час, приключили първата си за деня гонка, ловците общо 11 човека със сглобени и извадени от калъф ловни оръжия, измежду които и жалбоподателят В.Т., започнали да излизат един по един  и да се придвижват към автомобилите си. Като видели служителите на РДГ-Бургас и разбрали, че ще ги проверяват, всичките 11 души ловци се събрали при проверяващите, които  установили, че представеното им от ловната дружинка разрешително № 0056675  за групов лов на дивя свиня за 06.01.2013г. в ловището „Крантевци” в ловностопанския район на ДГС-Малко Търново  не съдържа задължителните по закон реквизити -  в разрешителното не били  вписани имената на  ръководителя на лова, не били  вписани имената на  ловуващите в този ден ловци, не били  вписани  серийните номера на ловните  билети и членските карти на ловците,  нито един от ловците не е положил в разрешителното подпис в графата за направен инструктаж и получен талон.  Жалбоподателят В.Т. освен, че не бил вписан в разрешителното за групов лов № 0056675, същият бил и с незаверен за 2013г. ловен билет, а  ловното му оръжие „ИЖ” с № К04303,  калибър 16, било заредено с два ловни патрона 16 калибър марка „Ремингтон” с диаметър на сачмите над 6 мм. Св.С. съставил на място констативен протокол от 06.01.2013г., в който подробно и поименно описал  установените за всеки едни от  ловуващата дружинка нарушения, в това число – и конкретните нарушения на жалбоподателя, а актосъставителят св.Хр.А. иззел процесните патрони   .

След покана да се яви в РДГ-Бургас, на  07.01.2013 г., актосъставителят  св. Хр.А.  в присъствието на св.Ст.М.  и св.Т.Г. съставил и връчил лично срещу подпис на жалбоподателя В.Т. акт за установяване на административно нарушение серия Ж с рег.№ 001521, за това, че  на 06.01.2013 г. на територията на ДГС- Малко Търново, ловище „Крантевци”, ловува като се движи извън границите на населеното място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие „ИЖ” с № К04303,  калибър 16,  заредено с  два ловни патрона 16 калибър марка „Бремен” с диаметър на сачмите над 6 мм., като приел че с деянието си жалбоподателят В.Т. е нарушил разпоредбата на чл.65 т.15 от ЗЛОД. В така съставения АУАН актосъставителят -св.А. надлежно е вписал и задържаните процесни патрони.

         Въз основа на така съставения акт, и след като АНО е изискал  от жалбоподателя декларация за вида и марката на оръжието, с което е ловувал на 06.01.2013г., на 27.02.2013г. е издадено обжалваното в настоящето производство  НП, в което е пресъздадено съдържанието на акта във връзка с констатираното нарушение по чл.65 т.15 от ЗЛОД  и с което на жалбоподателят е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание чл.83 „М”  от ЗЛОД.

         От така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

         Жалбата е процесуално допустима като подадена в законния седмодневен срок  от надлежно легитимирано лице, имащо правен интерес от обжалване,  съдържа необходимите реквизити и производството по нея е редовно образувано пред РС-гр.Малко Търново. 

  Разгледана по същество жалбата е неоснователна, а съображенията на съда за това са следните:

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. Въз основа на извършената цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното НП, независимо от доводите в жалбата и от становищата на страните, в случая съдът намира, че в производството по ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

АУАН е съставен от служители на РДГ-Бургас, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Директора на РДГ-Бургас, т.е. от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност (Заповед № РД 49-199 от 16.05.2011 г. на Министъра на Министерството на земеделието и храните), в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН. Акта и наказателното постановление съдържат предвидените в чл. 42 и съответно чл. 57 от ЗАНН реквизити.  Посочените в тях фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Описанието на извършеното нарушение, макар лаконично, е конкретно, точно, и съдържа ясна и недвусмислена информация както за самото изпълнително деяние – нарушителят   ловува по смисъла на чл.43 ал.3 пр.2 т.1 ЗЛОД, като се движи извън границите на населеното място със сглобено и извадено от калъфа оръжие , заредено с  два ловни патрона 16 калибър марка „Ремингтон” с диаметър на сачмите над 6 мм.,  така и относно мястото и обстоятелствата, при които деянието е извършено. Съгласно разпоредбата на чл.65 т.15 от ЗЛОД /нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г. /: „При ловуване се забранява използването сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип "куршум”, а по делото безспорно се установи,  че ловното оръжие  на жалбоподателят  В.Т. е било с  два ловни патрона 16 калибър марка „Ремингтон” с диаметър на сачмите над 6 мм. Настоящото деяние е съставомерно както от обективна, така и от субективна страна. Жалбоподателят е правоспособен ловец, и при извършване на нарушението отлично е съзнавал, че участвайки в груповия лов за дивя свиня на 06.01.2013г. няма право да ловува с  ловни патрона 16 калибър марка „Ремингтон” с диаметър на сачмите над 6 мм, следователно налице е пряк умисъл. Точно е посочена нарушената законова разпоредба – чл. 65 т.51 ЗЛОД, както и санкционната норма по чл. 83 б.”М” от ЗЛОД, въз основа на които е ангажирана отговорността на нарушителя. Актът е съставен на следващия ден непосредствено след установяване на нарушението в присъствие на нарушителя, надлежно е подписан от съставителя, свидетелите и нарушителя. Последният е подписал АУАН без възражение. Наказващият орган по силата на закона и наличните по преписката доказателства е обективирал преценката и волята си в крайния правораздавателен и по същество акт – атакуваното наказателно постановление. Обстоятелството, че е възприел изцяло констатациите на актосъставителя далеч не значи, че не е извършил обсъждане и анализ, както и че фактическата обстановка е достатъчно изяснена и не се налага събирането и проверката на допълнителни доказателства. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Наложеното наказание на основание чл. 83 б.”М” от ЗЛОД глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева е минималния размер, разписан в съответната санкционна норма.

В производството пред настоящият  съд, действащ като въззивна инстанция, се прилагат правилата на НПК, като се  цели да бъде проверена законосъобразността на административнонаказателните актове, които са израз на държавната репресия, която АНО упражнява при констатирано противоправно поведение на физическите и юридическите лица. Предвид на това, че административнонаказващият орган доказа по безспорен начин извършването на нарушение по чл.65 т.15 от ЗЛОД от страна на жалбоподателя, наказателното постановление следва да се потвърди изцяло като правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 177/27.02.2013 г. на Директора на РДГ-Бургас, с което за нарушение на чл.65 т.15 от ЗЛОД, на В.Г.Т. с  ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200.00/двеста/ лева на основание чл.83 б.”М” от ЗЛОД,   като ПРАВИЛНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: