Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                гр.Малко Търново                   13.07.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на 11.07.2012 год. в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря К.М., като разгледа докладваното от съдия Москова гр.д. № 59/2012 год. по описа на Районен съд – Малко Търново, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

Образувано е по молба на Р.Д.К. с ЕГН ********** *** и Г.П.К. с ЕГН **********,***. Молителите излагат, че са съпрузи от 12.05.2002г., като от брака си имат родени  две, ненавършили пълнолетие деца – *** К. с ЕГН ********** и *** К. с ЕГН **********. Излагат също, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод и със споразумение са уредили своите лични и имуществени отношения помежду си за след развода. Споразумението е  депозирано за одобрение в съда ведно с молбата за развод и е подписано от съпрузите.

Поради горното, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака, без да издирва мотивите за това и утвърди постигнатото между тях споразумение, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно чл.50 и чл.51 от СК. Заявяват, че придобитият по време на брака  лек автомобил марка: ”*** КА, цвят: тъмнозелен металик, след прекратяването на брака се поставя в дял на Р.Д.К., не притежават  недвижимо имущество, че са поделили доброволно движимите вещи и нямат взаимни претенции от имуществен характер , че личните вещи и влоговете остават така, както ги е закупил или направил всеки от тях и както се ползват към момента, и че след прекратяването на брака нямат претенции за издръжка един към друг.  Споразумели са се родителските права относно родените от брака деца *** К. с ЕГН ********** и *** К. с ЕГН ********** да се предоставят за упражняване на майката, като се определя следния режим на лични отношения на децата с баща им, както следва : децата могат да се срещат ежедневно с бащата с възможност да преспиват в дома му, както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Бащата се задължава да заплаща месечна издръжка за детето Т**** в размер на 100 лева и месечна издръжка за детето Николай в размер на 100 лева, платими чрез тяхната майка и законен представител, , считано от датата на завеждане на молбата до настъпване на законни основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име „Д.”.   Споразумели са се семейното жилище, което е собственост на децата им и е с административен адрес: град Малко Търново, ж.к.”*** , представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***  по кадастралната карта на град Малко Търново, след прекратяването на брака да се предоставя за ползване на майката Г.П.К. до навършване на пълнолетие на децата.  Разноските по делото се поделят по равно между молителите.

Заинтересованата страна Дирекция ”Социално подпомагане” е депозирала социален доклад, с който е взела положително становище по постигнатото между съпрузите споразумение.

В съдебно заседание по същество молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие. Поддържат споразумението и молят същото да бъде утвърдено.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение № *** за сключен граждански брак молителите са сключили граждански брак на 12.05.2002 г., за което е съставен акт за граждански брак № ***. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Малко Търново, община Малко Търново, като съпругата е приела да носи фамилното име „К.”. Видно от удостоверение за раждане  № ***, съставено въз основа на акт за раждане № ***. на община Бургас и удостоверение за раждане № ***, съставено въз основа на акт за раждане № *** на община Бургас , съпрузите от брака си имат родени  две, ненавършили към момента пълнолетие,  деца – *** К. с ЕГН ********** и *** К. с ЕГН **********.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на родените от брака им деца. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, от която 25 /двадесет и пет/ лева платени от молителката  при завеждане на молбата, а останалите 15 /петнадесет/ лева, следва да бъдат заплатени от молителят. Молителят следва да заплати на основание чл.7 т.1 от Тарифата сумата в размер 6.00 лв. , представляваща държавна такса в размер на 2 процента върху стойността на получения дял по споразумението за получения дял, както и сумата в размер на  144.00 лв. на основание чл.7 ал.2 от Тарифата, представляваща държавна такса в размер на 2 процента върху тригодишните платежи по споразумението за издръжката .

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 12.05.2002 г. с акт № ***., съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в град Малко Търново, община Малко Търново ГРАЖДАНСКИ  БРАК  между Р.Д.К. с ЕГН ********** *** и  Г.П.К. с ЕГН **********,***, по взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между страните  СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:

 

1.   РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца – *** К. с ЕГН ********** и *** К. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на МАЙКАТА Г.П.К. с ЕГН **********.

2.   СЕ ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на децата *** К. и *** К. с с техния баща  Р.Д.К. с ЕГН **********,  както следва: децата могат да се срещат ежедневно с бащата с възможност да преспиват в дома му, както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 

3.   Бащата  Р.Д.К. с ЕГН **********  ще заплаща месечна издръжка за детето си *** К. с ЕГН ********** ,  платими чрез неговата майка и законен представител Г.П.К. с ЕГН ********** в размер на 100.00 /сто/ лева,  начиная от 12.06.2012г. до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на издръжката.

4.   Бащата  Р.Д.К. с ЕГН **********  ще заплаща месечна издръжка за детето си *** К. с ЕГН **********, платими чрез неговата майка и законен представител Г.П.К. с ЕГН ********** в размер на 100.00 /сто/ лева,  начиная от 12.06.2012г. до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на издръжката.

5.  След прекратяването на брака  Г.П.К. с ЕГН **********  ще носи предбрачното си фамилно име „Д.” и в бъдеще ще се именува Г.П.Д. .

6.   Страните заявяват, че не притежават недвижими имоти, представляващи семейна имуществена общност.

7.    Правото на ползване на семейното жилище, което е собственост на децата им, и представлява апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***  по кадастралната карта на град Малко Търново с административен адрес: град Малко Търново, ж.к.”М***” бл.* вх.* ет.* ап* се предоставя за ползване на майката Г.П.К. до навършване на пълнолетие на децата.

8.    В дял на Р.Д.К. с ЕГН **********  се поставя лек автомобил марка: ”*** КА, цвят: тъмнозелен металик.

9.   Страните заявяват, че  са поделили доброволно и  извънсъдебно движимите вещи, придобити по време на брака си и нямат претенции един към друг относно тях.

10.  Страните не си дължат взаимно издръжка.

11.  Страните заявяват, че личните им вещи и влогове остават така, както ги е закупил или направил всеки от тях и както се ползват сега.

12. Страните заявяват, че разноските по настоящето дело се поделят поравно между страните.  

ОСЪЖДА  Р.Д.К. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново сумата в размер 15.00 лева /петнадесет лева/ , на основание  чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, сумата в размер на 6.00 лева /шест лева / на основание чл.7 т.1 от Тарифата, както и сумата в размер на  144.00 лв.  /сто четиридесет и четири лева/ на основание чл.7 ал.2 от Тарифата, както и сумата в размер на 5.00 /пет/ лева за издаването на изпълнителен лист..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: