Р Е Ш Е Н И Е

 

№                                 28.11. 2011г.                            гр.Малко Търново

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                          НАКАЗАТЕЛЕН  СЪСТАВ

на петнадесети ноември                                               две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова 

Секретар : М.Д.

Прокурор:..........................

като разгледа докладваното от съдия Москова

НАХД № 58 по описа на РС – Малко Търново за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на „Петрол” АД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец”, бул.”Черни връх” № 43, представлявано от изпълнителния директор Светослав Йорданов, срещу наказателно постановление № 330 от 01.06.2011г. на  Директора на ТД на НАП –Бургас, с което за нарушение на чл.7 ал.1 т.3 от Наредба № Н -18/06г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ,  на „Петрол” АД  е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС.

В жалбата се сочи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени процесуални нарушения и се иска от съда то да бъде отменено. Жалбоподателят не отрича, че бензиностанцията, находяща се в село З**, община Малко Търново и собственост на „Петрол” АД на 18.01.2011г. е осъществявала търговска дейност, като между бензиностанцията и ЦУ на НАП-София не е била  изградена дистанционна връзка, но твърди, че дружеството е имало  удължаване на срока за внедряване на одобрени фискални системи до 31.01.2011г. от директора на НАП. Освен това счита, че посочването в АУАН само на един свидетел съставлява съществено процесуално нарушение.

Редовно призован, жалбоподателят, не се явява в съдебно заседание, не изпраща представител.

Ответникът ТД на НАП-Бургас, представляван в съдебно заседание от  юрисконсулт Петкова, поддържа наказателното постановление като правилно и законосъобразно и иска неговото потвърждаване.

 По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са актосъставителят Д.К. и свидетеля по акта Н.Т.. Въз основа на събраните доказателства, съдът приема за установено от фактическа следното:

На  18.01.2011 г.  в търговски обект -  бензиностанцията, находяща се в село З**, община Малко Търново и собственост на „Петрол” АД била извършена оперативна проверка от служители при ТД на НАП-Бургас - Д.К. - ст. инспектор по приходите и Н.Т.  - инспектор по приходите. В хода на проверката актосъставителят К. и свид.Т., в присъствието на Керка Костадинова –продавач на „Петрол”, установили, че бензиностанцията осъществявала търговска дейност - продажба на горива и оборотът в момента на проверката бил 409.53 лева, като  между бензиностанцията в село З** и ЦУ на НАП-София не е била  изградена дистанционна връзка. За проверката бил съставен Протокол № 0017080 от 18.01.2011 г., в който били отразени направените констатации, подписан от проверяващите и служителят Костадинова  - продавач-консултатнт в бензиностанцията, като не са посочени възражения относно извършената проверка. След установяване на нарушението, на базата на съставения протокол на 02.03.2011 г., бил съставен акт за установяване на административно нарушение Серия АА № 0035540 за това, че на 18.01.2011г. в търговския обект не е издадена дистанционна връзка с ЦУ на НАП, в нарушение на разпоредбата на чл.7 ал.1 и т.3 от Наредба № Н -18/06г. на МФ. Актът бил връчен на Ирена Петкова - пълномощник на „Петрол” АД , и подписан без възражения. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН било депозирано писмено възражение, в което се твърди, че  дружеството е представило план-график за инсталация на фискалните системи и е  имало разрешение за удължаване на срока за инсталирането им до 31.01.2011г. от директора на НАП. Въз основа  на така съставения АУАН и Протокол № 0017080 от 18.01.2011 г., Директорът на ТД на НАП-Бургас, упълномощен със  заповед № 3 ЦУ-28/06.01.2010г. на Изпълнителния директор на НАП, издал  процесното наказателно постановление, с което за извършено административно нарушение по чл.7 ал.1 т.3 от Наредба № Н -18/06г. на МФ на „Петрол” АД  била наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалба е подадена от надлежно лице – изпълнителен директор на дружеството, посочено като нарушител. Предвид липсата на доказателства за надлежно връчване на наказателното постановление,  настоящата инстанция приема, че жалбата срещу постановлението  е подадена в рамките на законоустановения срок. Предвид изложеното жалбата е процесуално допустима,  разгледана по същество е неоснователна.

Настоящия съдебен състав приема, че обстоятелствата, изложени в АУАН и в НП сочат на извършено нарушение по чл.7, ал.1 т.3 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

В случая, при съставянето на акта и при издаването на НП е спазена предвидената процедура, същите съдържат задължителните реквизити съгласно изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и са съставени в срок, от компетентен орган, в предвидените форма и съдържание. Материалноправната норма е приложена правилно и законосъобразно. Неоснователно е възражението за процесуално нарушение, изразяващо се  посочването  в АУАН само на един свидетел. Наистина АУАН е подписан само от един свидетел. Това, обаче, не съставлява нарушение на изискванията на закона за редовност на процедурата по съставяне на АУАН, доколкото нормата на чл. 43, ал. 1 от ЗАНН, при посочване кой следва да подпише акта, използва формулировката "поне от един от свидетелите". Волята на законодателя следва да се тълкува в смисъл, че за редовността на АУАН е достатъчен подписа на актосъставителя и на един, присъствал на установяване на нарушението свидетел. В конкретния случай са налице подписите на всички посочени в чл. 43, ал. 1 ЗАНН лица. По делото не се събраха каквито и да е било доказателства да е имало  удължаване на срока за внедряване на одобрени фискални системи до 31.01.2011г. от директора на НАП, поради което съдът приема това твърдение на санкционираното дружество за защитна версия.

В хода на развилото се срещу дружеството административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, водещи до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление. По безспорен начин е доказано извършеното нарушение и неговия извършител. Тъй като отговорността на юридическите лица  е обективна, "безвиновна" (чл.83 от ЗАНН) не е необходимо да бъде обсъждана съставомерност на деянието от субективна страна. АНО се е съобразил и с разпоредбата на чл. 27от ЗАНН и правилно и в съотвествие с нормата на чл.185, ал.2 от ЗДДС е определил и имуществената санкция.

По изложените съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 330 от 01.06.2011г. на  Директора на ТД на НАП –Бургас, с което на „Петрол” АД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец”, бул.”Черни връх” № 43, представлявано от изпълнителния директор Светослав Йорданов, за нарушение на чл.7 ал.1 т.3 от Наредба № Н -18/06г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ,  е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                      Районен съдия :