П Р О Т О К О Л

               Гр.М** Т**  2011година

 

М** ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на    17.10.2011г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                           Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар М.Д. и прокур** Борис Луков         сложи за разглеждане НОХД №57 по описа за 2011год., докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 15.55  часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокур** Луков.

     Подсъдимия О.К. се явява лично, доведен от Затв** Сливен чрез ОЗ”Охрана”,ведно с надлежно упълномощен защитник адв.А.Икономов от АК – Кюстендил.

Подсъдимия М.Х. се явява лично, доведен от Затв** Бобовдол, чрез ОЗ”Охрана”, ведно с надлежно упълномощен защитник адв.И.Хаджийски от АК – Кюстендил.

Подсъдимия К** Л. се явява лично, доведен от Затв** Бобовдол, чрез ОЗ”Охрана”, ведно с надлежно упълномощен защитник адв.Е.Йорданов от АК – Кюстендил.

Подсъдимия Д** А** се явява лично, доведен от Затв** Бобовдол, чрез ОЗ”Охрана”, ведно с надлежно упълномощен защитник адв.А.Константинов от АК – Кюстендил.

Явява се преводача Л** Б**.

Прокур** – Моля да се даде ход на делото. Предвид обстоятелството, че подсъдимите са  ** гражданин  и не владеят български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на гръцки и от гръцки на български език, п**ди това че същите разбират гръцки език.

Подсъдимия К. чрез преводача – Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от гръцки  на български и от български на гръцки език по настоящето производство.

Подсъдимия Х. чрез преводача – Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от гръцки  на български и от български на гръцки език по настоящето производство.

Подсъдимия Л. чрез преводача – Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от гръцки  на български и от български на гръцки език по настоящето производство.

Подсъдимия А** чрез преводача– Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от гръцки  на български и от български на гръцки език по настоящето производство.

Съдът, предвид изявлението на страните, и с оглед обстоятелството, че подсъдимите не владеят български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЧНАЧАВА в качеството на преводач Л** Х** Б**, която да извърши устен превод  от български на гръцки език и от гръцки на български език.

Прокур**-Не се противопоставям Л** Б** да бъде назначена за преводач.

Адв.Икономов - Не се противопоставям Л** Б** да бъде назначен за преводач.

Адв.И.Хаджийски - Не се противопоставям Л** Б** да бъде назначен за преводач.

Адв.Е.Йорданов -Не се противопоставям Л** Б** да бъде назначен за преводач.

Адв.А.Константинов - Не се противопоставям Л** Б** да бъде назначен за преводач.

Подсъдимата О.К. - Съгласен съм Л** Б**  да ми превежда от български на гръцки език и от гръцки на български език.

Подсъдимия М.Х. - Съгласен съм Л** Б**  да ми превежда от български на Гръцки език и от гръцки на български език.

Подсъдимия К** Л. - Съгласен съм Л** Б**  да ми превежда от български на Гръцки език и от гръцки на български език.

Подсъдимия Д** А** - Съгласен съм Л** Б**  да ми превежда от български на Гръцки език и от гръцки на български език.

Съдът снема самоличността на преводача:

Л** Х** Б** родена на ***г*** ЕГН:**********, български гражданин, **, живуща ***.**

Съдът предупреди преводача Л** Б** за отговорността която носи за даване на неверен превод и за отговорността за разгласяване на данните по делото.

Преводача Б**-Запознат съм с отговорността, която нося по НК.Ще дам верен превод.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимите както следва

**/ О.К., роденa на *** г. в Р. А**, гражданство: Р. А**, с ** паспорт ¹**, **, ** образование;

**/ M** Х., роден на ***г. в Р. А**, гражданство: Р. А**, с ** паспорт ¹** ** образование, **

**/ К.Л., роден на ***г. в Р. А**, гражданство: Р. А**, с ** паспорт ¹**, ** специално образование, **, къмнастоящия момент **

** / Д. А**, роден на ***г. в Р. А**, с ** паспорт ¹**, ** образование, **.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

ПОДСЪДИМАТА К. чрез преводача -Разбирам обвинението.Същото ми беше прочетено и приведено от български на гръцки език.Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение.Съжалявам за стореното.Разбирам последиците от сп**зумението.Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Сп**зумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и м**ла и моля от съда да бъде одобрено.Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Наясно съм, че сп**зумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                         Прокурор:

/О.К./                  /Борис Луков/

 

Защитник:

/Адв.А.Икономов/

 

Преводач:

/Л** Б**/

 

Съдът, като намери, че така постигнатото сп**зумение, не противоречи на закона и м**ла , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото сп**зумение за решаване на наказателното производство по ДП №**. по описа на РП гр.М.Т**, постигнато м/у РП-гр.М.Т** представлявана от прокурор Луков и подсъдимата О.К. представляван от адв.А.-Икономов, съгласно което подсъдимата О.К., се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 25.07.2011г. в района на река Р**, община М** Т** е влязла през границата на страната ни от Р. Т** в Р. Б** без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА  подс.О.К. със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.

На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА  изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 15лв.на преводача Л** Б**.

ОСЪЖДА  подс.О.К. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 15лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Съдът пристъпва към разпит на подс.Х**.

ПОДСЪДИМИЯ Х** чрез преводача -Разбирам обвинението.Същото ми беше прочетено и приведено от български на гръцки език.Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение.Съжалявам за стореното.Разбирам последиците от сп**зумението.Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Сп**зумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и м**ла и моля от съда да бъде одобрено.Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Наясно съм, че сп**зумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                         Прокурор:

/М. Х**/                /Борис Луков/

 

Защитник:

/Адв.И.Хаджийски/

 

Преводач:

/Л** Б**/

 

Съдът, като намери, че така постигнатото сп**зумение, не противоречи на закона и м**ла , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото сп**зумение за решаване на наказателното производство по ДП №**. по описа на РП гр.М.Т**, постигнато м/у РП-гр.М.Т** представлявана от прокурор Луков и подсъдимия М. Х** представляван от адв.И.Хаджийски, съгласно което подсъдимия М. Х**, се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 25.07.2011г. в района на река Р** община М** Т** е влязъл през границата на страната ни от Р. Т** в Р. Б** без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА  подс.О.К. със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.

На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА  изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На преводача Л** Б** съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 15лв.

ОСЪЖДА  подс.М. Х** да заплати по с/ка на РС М.Т** и в полза на Държавата сумата в р-р на 15лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Съдът пристъпва към разпит на подс.Л..

ПОДСЪДИМИЯ Л. чрез преводача -Разбирам обвинението.Същото ми беше прочетено и приведено от български на гръцки език.Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение.Съжалявам за стореното.Разбирам последиците от сп**зумението.Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Сп**зумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и м**ла и моля от съда да бъде одобрено.Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Наясно съм, че сп**зумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                         Прокурор:

/К.Л./                  /Борис Луков/

 

Защитник:

/Адв.Е.Йорданов/

 

Преводач:

/Л** Б**/

Съдът, като намери, че така постигнатото сп**зумение, не противоречи на закона и м**ла , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото сп**зумение за решаване на наказателното производство по ДП №**. по описа на РП гр.М.Т**, постигнато м/у РП-гр.М.Т** представлявана от прокурор Луков и подсъдимия К.Л. представляван от адв.Е.Йорданов, съгласно което подсъдимия К.Л.  се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 25.07.2011г. в района на река Р** община М** Т** е влязъл през границата на страната ни от Р. Т** в Р. Б** без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА  подс.О.К. със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.

На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА  изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На преводача Л** Б**, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 15лв.

ОСЪЖДА  подс.К.Л. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 15лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Съдът пристъпва към разпит на подс.А**.

ПОДСЪДИМИЯ А** чрез преводача -Разбирам обвинението.Същото ми беше прочетено и приведено от български на гръцки език.Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение.Съжалявам за стореното.Разбирам последиците от сп**зумението.Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Сп**зумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и м**ла и моля от съда да бъде одобрено.Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Наясно съм, че сп**зумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                         Прокурор:

/Д** А**/               /Борис Луков/

 

Защитник:

/Адв.А.Константинов/

 

Преводач:

/Л** Б**/

Съдът, като намери, че така постигнатото сп**зумение, не противоречи на закона и м**ла , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото сп**зумение за решаване на наказателното производство по ДП №**. по описа на РП гр.М.Т**, постигнато м/у РП-гр.М.Т** представлявана от прокурор Луков и подсъдимия Д** А** представляван от адв.А.Константинов, съгласно което подсъдимия Д** А**  се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 25.07.2011г. в района на река Р** община М** Т** е влязъл през границата на страната ни от Р. Т** в Р. Б** без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА  подс.О.К. със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА.

На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА  изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На преводача Л** Б**, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 15лв.

ОСЪЖДА  подс.Д** А** да заплати по с/ка на РС М.Т** и в полза на Държавата сумата в р-р на 15лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №57/2011г.по описа на МТРС.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване или протест в 7дневен срок пред Бургаски Окръжен съд.

 

 

Приключи с.з. в 16.3

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: