Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. М.Търново, 04.10.2018г.

 

            Днес, 04.10.2018г., Пламен Дойков, съдия- докладчик по НЧХД № 57/2018г. по описа на Районен съд Малко Търново, след като се запознах с материалите по делото и като обсъдих въпросите, предмет на проверка от съдията- докладчик, установих следното.

            Настоящото НЧХД № 57/ 2018г. е образувано по частна тъжба на И.С.И., ЕГН **********,*** със съдебен адрес *** – адв. К* Я* против Д.М.Н., ЕГН **********,*** за деяние по чл. 130, ал. 2 от НК. В обстоятелствената част на тъжбата се сочи, че деянието е било извършено на 04.07.2017г. около 19.00часа в гр. Малко Търново, като И. иска Н. да бъде осъден за причинената му лека телесна повреда , изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето – кръвонасядане по лицето в резултат на нанесен удар с юмрук в лявата част на лицето. Претендира на Н. да бъде наложено предвиденото в НК наказание.  Ведно с тъжбата за извършено срещу него престъпление, И. е предявил и гражданск иск за причинените му физически и душевни болки и страдания, стрес и неудобство от околните в размер на 5000лева.

            Настоящият състав след като се запозна с материалите по делото , както и служебно с тези по воденото в съда НЧХД № 80/ 2017г., прецени следното. От материалите по НЧХД № 80/ 2017г. на РС Малко Търново се установи, че настоящата частна тъжба от И.И. против Д.Н. е предявена и в това производство. На л.48 до л. 50 от делото се съдържа частна жалба, описваща идентична фактическа обстановка с тази по настоящото производство и се правят същите искания за осъждане на Д.Н. . С Разпореждане № 215/ 13.09.2017г. тъжбата на И. е приета за разглеждане по воденото НЧХД № 80/ 2017г. на РС Малко Търново. С Определение от 20.09.2018г. съдията – докладчик е прекратил съдебното производство по НЧХД № 80/2017г. на РС Малко Търново, като е изложил мотиви във връзка воденото ДП № 107/ 2017г. на РУ МВР Малко Търново, касаещо обстоятелства изложени в частната тъжба. По отношение на досъдебното производство, съдията – докладчик се е мотивирал и с нуждата да се спазят процесуалните срокове след произнасяне на прокурора, предвид промените в разпоредбите на чл. 50 и чл. 81, ал. 3 от НПК в сила от 05.11.2017г. Определението на съда от 20.09.2018г. към момента не е влязло в сила. Настоящият състав счита, че е налице хипотезата на чл. 24, ал. 1, т. 6, предл. първо от НПК – спрямо същото лице - Д.Н. , има незавършено наказателно производство , а дори както се отбеляза по – горе , между същите страни за същите факти се води идентично производство, което все още не е приключило с окончателен съдебен акт.    

Водим от горното, както и на основание чл. 250, ал. 1, т. 1 вр. чл. 247а, ал. 2, т. 2 вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 , предл. първо от НПК,  Малкотърновският районен съд, II наказателен състав,

РАЗПОРЕДИ:

 

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 57/2018 г. по описа на Районен съд гр. Малко Търново.

            Разпореждането подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас по реда на Глава XXI от НПК в 15-дневен срок от съобщаването му на тъжителя.

            Съобщението да се връчи на частния тъжител на посочения съдебен адрес.

                                                                                                                                                                                                                                                                        СЪДИЯ: