Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

 

№ ....

 

 Гр. Малко Търново, 14.07.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

           

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на осми юли  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                        Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д., в присъствието на прокурор Борис Луков, като разгледа докладваното от съдията Дойков  Гр.д. № 57 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.30, ал.1 във вр. с чл.29, т. 6, т. 8 и т. 9  от Закона за закрила на детето

 

Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево е депозирало молба , с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл. 30 във вр. чл. 29, т. 6 , т. 8 и т. 9 от Закона за закрила на детето да постанови решение с което да прекрати настаняването на непълнолетната Д.Й.Ф. в Кризисен център за деца , преживели насилие към Асоциация „Деметра” – гр. Средец и същата да бъде реинтергирана в семейството на родителите си – М.С.Д. , ЕГН ********** и Й.Т.Ф. , ЕГН ********** ***.

В молбата на Директора на ДСП-Царево се излага, че непълнолетното дете Д.Й.Ф.  е родена на ***г***. Родители на същата са  майка М.С.Д. , ЕГН ********** и баща Й.Т.Ф. , ЕГН ********** двамата с адрес ***.

Със Заповед № ЗД – РД 01/ 0012/ 19.10.2015г. на Директора на ДСП Царево , потвърдена с Решение на РС Средец , Д.Ф. е била настаненан в Кризисен център за деца , преживели насилие към Асоциация „Деметра” – гр. Средец. Причина за това е установеното съжителство на непълнолетната с пълнолетен , станало със съгласието на родителите й. По време на престоя в Центъра, родителите са били консултирани относно незаконосъобразността на съжителството на дъщеря им с пълнолетен , както и за отговорностите и задълженията им съгласно СК , НИ и ЗЗД. Било установено, че Д.Ф. е бременна, с вероятен термин през м. юли 2016г. На 13.06.2016г. Д.Ф. е родила дете – В*** З*** П****. Понастоящем детето се отглежда в дома на родителите на непълнолетната. 

Подадена е била молба от Й.Т.Ф. , ЕГН ********** , с адрес *** - бащата на непълнолетната. С нея е отправено искане до ДСП Царево за реинтерграция на дъщеря му в биологичното семейство.

Проучени са условията на живот в дома на семейството. Установено е , че семейството живее в добри битови условия. Родителите на Д.Ф. са в състояние да осигурят на непълнолетната и роденото от нея дете подходящи условия за живот, бащата добива регулярен доход  , майката е в състояние да подпомага дъщеря си в отглеждането на детето й, няма да допуснат бъдещо съжителство с пълнолетни в разрез със закона .

Със Заповед № ЗД –РД03/133/08.06.2016г. на Директора на ДСП Бургас настаняването на Д.Ф. в Кризисен център за деца , преживели насилие към Асоциация „Деметра” – гр. Средец е било прекратено.

Районна прокуратура гр. Малко Търново, чрез прокурор Л**, изразява становище, че  искането е основателно и следва да бъде уважено.

Агенция за „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане” Община Царево чрез представителя си – Директор М** Н*** , сочи, че поддържа молбата .

Заинтересованите страни – Й.Т.Ф. *** , М.С.Д. *** и непълнолетната Д.Й.Ф. *** се явяват лично в съдебна зала. Бащата Й.Ф. заявява, че с негова молба непълнолетната му дъщеря е върната в дома им. Сочи, че в жилището им има подходящи условия за отглеждане на детето родено от Д.Ф.. Дава обещание, че ще се грижи за нея и детето. Излага пред съда, че е наясно със законовите последствия от това дъщеря му да живее на семейни начала с пълнолетно лице. Майката М.Д. също излага , че ще полагат грижи за непълнолетната и новороденото бебе. Обещава да помага на Д.Ф. за отглеждането на детето . Твърди, че са наясно с изискванията на закона относно срещите на дъщеря им с бащата на детето. Непълнолетната Д.Ф. желае да живее с родителите си. Изтъква , че в нейна полза ще бъде помощта , която родителите й ще и оказват при гледането на детето. Разбира факта , че е непълнолетна и осъзнава законовите последствия от заживяването на семейни начала с пълнолетно лице. 

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Видно от приложеното Удостоверение за раждане от Община Бургас , издадено въз основа на Акт за раждане № *** от ****г. Д.Й.Ф. е родена на ***г***  от майка М.С.Д. , ЕГН **********, с адрес *** , като баща детето е Й.Т.Ф. , ЕГН ********** , адрес ***.

От материалите по делото се установява, че със Заповед № ЗД – РД 01/ 0012/ 19.10.2015г. на Директора на ДСП Царево , потвърдена с Решение на РС Средец , Д.Ф. е била настанена в Кризисен център за деца , преживели насилие към Асоциация „Деметра” – гр. Средец. Причина за това е установеното съжителство на непълнолетната с пълнолетен , станало със съгласието на родителите й.

От приложения по делото социален доклад е видно, че непосредствено след настаняването на Ф. в дома е установено, че същата е бременна , като на 13.06.2016г. непълнолетната е родила дете – В*** З**** П*** . По време на престоя на Ф. в дома родителите са консултирани относно рисковете на това дъщеря им да живее незаконосъобразно с пълнолетен , както и последствията от това съгласно СК, НК и ЗЗДетето.

Със Заповед № ЗД –РД03/133/08.06.2016г. на Директора на ДСП Бургас настаняването на Д.Ф. в Кризисен център за деца , преживели насилие към Асоциация „Деметра” – гр. Средец е било прекратено. Заповедта е издадена по молба на бащата . От направения по делото социален доклад е установено, че в дома на семейството са налични всички условия за нормално отглеждане на непълнолетната Ф. и нейното дете – жилищните условия напълно задоволителни, членовете на семейството са в добро здравословно състояние, бащата има постоянен доход , гарантиращ издръжката на семейството, а майката се грижи за домакинството , семейните отношение са добри, като се поддържат и добри социални връзки с роднините им. И майката и бащата са декларирали, че непълнолетната Д.Ф. няма да съжителства противозаконно с пълнолетно лице. Заключението на социалните работници е, че Д.Ф. може успешно да бъде реинтегрирана в биологичното й семейство , с цел отглеждането в семейна среда на нея и на наскоро роденото й дете.  

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че следва да уважи молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево по следните съображения:

Съгласно чл.30 от ЗЗДетето „настаняването се прекратява от районния съд по искане на приемното семейство, на семейството на роднини или близки, на дирекция „Социално подпомагане”, на родителите на детето или на прокурора, освен в случаите по чл.29, т. 4, 5, 7, 10 и 11”. А основанията за прекратяване настаняването извън семейството са посочени в чл.29 от ЗЗДетето. Имайки предвид горното, съдът намира, че молбата е подадена от оправомощено лице – Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево, като фактите, изложени в нея сочат, че основанията за прекратяване са по чл.29, т. 6, т. 8  и т.9 ЗЗДетето – с „отпадане на основанията по чл. 25, ал.1 „ , „при промяна мярката за закрила”  и „при промяна на обстоятелствата, свързани с детето, ако е в негов интерес”.

От една страна се установи , че са отпаднали основанията визирани в чл. 25 , ал. 1 на Закона за закрила на детето. В решението си Районен съд гр. Средец е отчел , че „ Д. е “дете в риск” по смисъла на параграф 1 т. 11 от ДР на ЗЗДет. – има връзка с пълнолетно лице, за което съществуват основателни предположения, че детето е подтикнато от родителите, имайки предвид извършения «годеж», бременна е, майката и бащата не успяват да се справят с възпитанието й. Не съумяват да осигурят защита на детето от опасности и вредни фактори. Не са в състояние да формират у детето подходящо поведение и да постигнат контрол върху емоциите и чувствата му. С всичко това съществува опасност за физическото, нравственото, интелектуалното и социалното развитие на детето”. От представените в настоящото дело данни се установява , че с непълнолетната и родителите е работено в насока към разрешване на тези проблемни обстоятелства. И детето и родителите са осъзнали отговорностите си , майката и бащата ясно са разбрали и законовите последствия за тях от съжителството на Ф. с пълнолетно лице. Такова разбиране е проявено и от Д.Ф.. 

На следващо място със Заповед № ЗД –РД03/133/08.06.2016г. на Директора на ДСП Бургас е променена и мярката за закрила на детето . С нея е прекратено настаняането в кризисния център, като тази мярка е обвързана и от следващото основания , на което е депозирана молбата – промяна и на обстоятелствата , свъурзани с детето , ако е в негов интерес. В случая е установено, че в интерес на непълнолетната е тя да бъде върната в дома на родителите си, където да продължи отглеждането и възпитанието й . Съображенията за това са изложени в доклада на Агенция за социално подпомагане .  Предвид гореизложеното, съдът намира, че молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево е основателна и като такава следва да бъде уважена, а настаняването на детето Д.Й.Ф.  в Кризисен център за деца , преживели насилие към Асоциация „Деметра” – гр. Средец и непълнолетната бъде върната в биологичното си семейство.

Водим от изложеното и на основание чл.30, ал.1 и ал.3 във вр. чл.  от ЗЗДетето, СЪДЪТ

 

                                            Р   Е   Ш   И:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Д.Й.Ф., ЕГН **********  е родена на ***г***, обл. Бургас, ул. „***” № **  в Кризисен център за деца , преживели насилие към Асоциация „Деметра” – гр. Средец и разрешава връщането й в дома на биологичните й родители М.С.Д. , ЕГН **********, с адрес ***  и  Й.Т.Ф. , ЕГН ********** , адрес *** на основание чл. 29, т. 6 , т. 8 и т. 9  от Закона за закрила на детето.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Бургас  в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.

Препис от решението да се връчи на страните, а след влизането му в законна сила да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Царево.

 

 

                                                                             

  

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ : …………