П Р О Т О К О Л

гр.МАЛКО ТЪРНОВО  2012 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на      06.07.2012г.    в  състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Йосифов

                                               Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..…………М.Д. ……..…………………………

и прокурора       Райко Стоянов           сложи за разглеждане

НОХ дело  57   по описа за  2012 год.              

докладвано от съдията   Йосифов       ……………………………………………………………..

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Райко Стоянов.

            Подсъдимият А.Й., се явява доведен от органите на „Охрана”гр.Бургас.

Явява се назначен служебен защитник  на Досъдебното производство адв.Д.Р. от БАК.

Явява се преводача М.К., редовно уведомена.

            Съдът, предвид, че подсъдимият ** Й. е турски гражданин и не владее български език, намери, че на същия следва да бъде назначен преводач, поради което и на осн.чл.142 ал.1 от НПК,

Определи:

Назначава за преводач на подсъдимия ** Й. турски гражданин – М.К., която следва да извърши превод от български на турски език и от турски на български език.

Определи възнаграждение на преводача  в размер на 60лева.

Снема самоличността на преводача:

М.Д.К. ЕГН:**********,*** , български гражданин, неосъждана, семейна, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.

Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По даване ход на делото,

            Прокурорът – Моля да се даде ход на делото.

            Адв.Р. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимия-Да се даде ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото,

            ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия/чрез преводача/ както следва:

А.Й.  роден на ***г***, Р.Турция, с лична карта №R 09 №977595, женен, неосъждан, сервитьор, без образование.

            Подсъдимия /чрез преводача/  - Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Желая да бъда представляван от адв.Р..

Прокурора-Постигнахме съгласие с обв.А.Й. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и следващи от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият Й., се признава за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че: На 15.06.2012г. в района на ** влязъл през границата на страната от Р.Турция за Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта.

Деянието е извършено от обв.Й. виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление в т.1 на обвиняемия се налага наказание на основание чл.279 ал.І от НК, при условията на чл.54 от НК, Лишаване от свобода за срок от четири месеца и глоба в размер на 100лв.

На основание чл.66 ал.І от НК, изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, се отлага за срок от три години.

Разноски по делото в размер за извършен превод на Постановление за привличане в качеството му на обвиняем в размер на 48лв. се възлагат в тежест на обвиняемия, както и сумата в размер на 65лв. извършени разноски за преводача по време на производството за МНО.

            Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.-Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на подсъдимия:

Подсъдимия /чрез преводача/ - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че доброволно подписвам споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                                                              Прокурор:

/А.Й./                                                           /Райко Стоянов/

 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Преводач:

/М.К./

 

Съдът, като намери, че така направеното споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №54/2012г. по описа на ГПУ гр.Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурора Стоянов и подсъдимият А.Й., представляван от адв.Р., съгласно условията на което подсъдимият Й., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че: На 15.06.2012г. в района на **, влязъл през границата на страната от Р.Турция за Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта.

Деянието е извършено от Й. виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, при условията на чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Й. Лишаване от свобода за срок от четири месеца и глоба в размер на 100лв.

На основание чл.66 ал.І от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

ОСЪЖДА  подсъдимия А.Й. да заплати по сметка на Районен съд Малко Търново и в полза на Държавата сумата в размер на 173лв. представляващи разноски по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Адв.Р. – Моля да бъде отменена МНО”Задържане под стража” предвид наложеното наказание на подсъдимия, което е условно.

Прокурора-Да бъде отменена МНО”Задържане под стража”.

Съдът на основание чл.307 НПК, като взе в предвид, че МНО на подсъдимия е „Задържане под стража”, а наложените му наказания по споразумението са Лишаване от свобода - условно и глоба, намери, че МНО „Задържане под стража”,следва да бъде отменена, предвид което,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ МНО „Задържане под стража” на подсъдимия А.Й..

Подсъдимият да бъде освободен незабавно от съдебна зала.

На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №57/2012г.

 

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 10.30ч.

 

 

                                                                      Председател:

 

                                                                      Секретар: