Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 01.07.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На  двадесет и пети  юни                                                           2015г.                            

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №57 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.С.А., ЕГН - **********, притежаваща паспорт **, с адрес - с. ** ,  против наказателно постановление № ** на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 3250,00 /три хиляди двеста и петдесет/ лева, представляващи 250% от продажната цена на стоката, и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № 610 от 29.11.2014г.,съставен от И.И.И. - митнически инспектор при Митница Бургас, за това ,че при  извършена проверка на  29.11.2014 г., около 01,00 часа на МП “Малко Търново”, на трасе „вход” от Р.Турция за Р.България пристига автобус „** гражданин, в който пътува и лицето Д.С.А..

След приключване на паспортния контрол, актосъставителят запитва водача и пътниците имат ли стока, валута и валутни ценности за деклариране пред митническите органи, на което получава отрицателен отговор.

И. и митническите служители ** пристъпват към извършване на физически контрол на багажа на пътниците. При проверка на пътните чанти със стационарен рентген в една от тях откриват недекларирана стока-тютюневи изделия, за които Д.С.А. заявява, че са нейни, както следва:

 цигари марка „ММ Special slims” , без акцизен бандерол и без надпис „duty free” 14 /четиринадесет/ стека - общо 2800 /две хиляди и осемстотин/ къса

 цигари марка „Victory Exclusive” , без акцизен бандерол и без надпис „duty free” 5 /десет/ стека - общо 1000 /хиляда/ къса

с обща продажна цена 1300,00 /хиляда и триста/ лева, определена съгласно чл.29, ал.З, т.5 от ЗАДС, във връзка с чл.71, ал.1, т.1 от ППЗАДС и чл.29, ал.З, т.1 от ЗАДС, съгласно становище на комисия по Заповед № 3H-403/02.07.2013 г., допълнена със Заповед № ** г. на Началника на Митница Бургас.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № М 5057/29.11.2014.

Откритата недекларирана стока е иззета с разписка за задържане № 0003939/29.11.2014 г. и манифестирана служебно в Митница Бургас.

 

          Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1. параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92. установяващ Митническия Кодекс на Общността и подлежи на декларираме в   съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

 

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Д.С.А. не е изпълнила своите задължения да декларира пред митническите органи пренасяните от нея стоки. Същата е била наясно с действащите законови разпоредби. На МП “Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика е указано, че пътниците са длъжни да декларират пренасяните от тях стоки с търговски характер. На лицето е била осигурена възможност да декларира стоките, но не е сторило това.

От фактическата обстановка и начина на действие, описани в обстоятелствената част на акта и постановлението се установява, че на 29.11.2014 г. Д.С.А. е пренесла през държавната граница, през МП “Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи описаните по - горе акцизни стоки, а именно тютюневи изделия - цигари марка „ММ Special slims” , без акцизен бандерол и без надпис „duty free” 14 /четиринадесет/ стека - общо 2800 /две хиляди и осемстотин/ къса и цигари марка „Victory Exclusive” , без акцизен бандерол и без надпис „duty free” 5 /десет/ стека - общо 1000 /хиляда/ къса, с което виновно е осъществила състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св.И..

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

          Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона. Предвид, че нарушението е „повторно”, съгласно разпоредбата на чл.267, ал.4 от ППЗМ, тъй като същото е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателно постановление № 352/2014 г. - влязло в законна сила на 16.12.2014 г., издадено за нарушение по чл.233, ал.1 във връзка с ал.З от ЗМ, на лицето Д.С.А. следва да бъде наложена  глоба в максималния размер , предвиден в административнонаказателната разпоредба.

 

       Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ** на  Началник на Митница Бургас, с което на Д.С.А., ЕГН - **********, притежаваща паспорт **, с адрес - с. ** ,  за нарушение на чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 3250,00 /три хиляди двеста и петдесет/ лева, представляващи 250% от продажната цена на стоката, и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: