Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер                                 08.11.2011 година           гр. ** **

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

**търновският   районен    съд                                        наказателен състав

на двадесет и седми октомври                         две хиляди и единадесета година

в публичното заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 56 по описа съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

       Образувано е  по жалба  на Н.К.В. с ЕГН **********,***/15.08.2011г. на Началника на РУП-гр.** **, с което за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП му е наложена „глоба” в размер на 150 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 ЗДвП.

        В жалбата се излагат оплаквания за необоснованост и незаконо-съобразност на наложеното наказание. Моли съда да измени НП в частта, в която В. е санкциониран, като намали наказанието към минимума в закона.

В с.з., жалбоподателят, редовно призован, се явява и  поддържа жалбата, като не оспорва фактическите констатации на АНО и изразява съжаление за извършеното.

        Въззиваемата страна, редовно призована, се представлява от Началника на РУП. Моли НП да бъде потвърдено изцяло. 

         Съдът, след като обсъди изложеното в жалбата и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери от фактическа страна следното:

         На ** около 14.00 часа на ул.”**” в град ** **, св.Т.Н. – на длъжност мл.автоконтрольор в РУП-гр.** ** видял неправилно паркиран  на улицата мотопед „Кумка”,  който бил без регистрационни табели. Св.Н. изчакал да се появи жалбоподателят В. и да приведе в движение личния си мотопед „Кумка”, след което го спрял и го поканил да се яви в РУП-** **, където в присъствието на колегата си Я.Н. и на жалбоподателят, съставил  на последния АУАН №84/** с рег.№ 978039 за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП. Жалбоподателят е подписал акта без възражения.

Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното НП № 84/15.08.2011г. на Началника на РУП-гр.** **   ,  с което на жалбоподателят за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП му е наложена „глоба” в размер на 150 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1 т.1 ЗДвП . Наказателното постановление е било връчено лично на жалбоподателя на ** видно от разписката, инкорпорирана в НП, предвид което съдът намери жалбата за процесуално допустима – подадена в преклузивния срок по чл. 59 ал. 2 ЗАНН, срещу годен за обжалване по този ред акт, от легитимирано лице.

 При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът прие:

         Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

        АУАН е съставен от мл.автоконтрольор  на РУП-** **, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Началника на РУП-** **,  т.е. от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност /Заповед № Із-1669 от 02.08.2010 г. на Министъра на Министерството на вътрешните работи/, в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН. Актът и наказателното постановление съдържат предвидените в чл. 42 и съответно чл. 57 от ЗАНН реквизити.  Посочените в тях фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Описанието на извършеното нарушение, макар лаконично, е конкретно, точно, и съдържа ясна и недвусмислена информация както за самото изпълнително деяние. Съдът приема, че жалбоподателят В.  е осъществил състава на административното нарушение по чл.100 ал.1 от ЗДвП. Видно от записа на тази разпоредба в закона, следва да бъда санкциониран водач, който управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или те са поставени не на определените места в него. От събрания доказателствен материал по делото – устен и писмен, се установява, че управляваното от В.  МПС – мотопед „Кумка”, е било без надлежно поставени регистрационни табели.

Установена в хода на съдебното следствие фактическа обстановка  съвпада с тази, описана в АУАН и НП. Жалбоподателят не оспорва нарушенията. Съдът приема, че В. виновно е осъществил с деянието си признаците на състава на административно нарушение по смисъла на чл.140 ал.1 от ЗДвП, поради което законосъобразно наказващият орган е приел за извършено това нарушение и е наложил кумулативно предвидените за тях наказания. При проверката на цялото административнонаказателно производство, която извърши съда, не се констатираха нарушения на процесуалния и материалния закон, които да водят до отмяна на НП. Не се констатира нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Размерът на наказанията обаче не е съобразен с тежестта на нарушението. Съдът взе предвид обстоятелствата, че жалбоподателят е професионален шофьор от 1966г. и в продължение на 45г. никога не е бил санкциониран по административен ред за нарушения по ЗДвП, че същият се препитава посредством работа, свързана с управление на МПС, както и критичното му отношение към извършеното. С оглед тези обстоятелства, съдът намира, че наложените наказания следва да бъдат определени не към максималния им размер, както е сега, а към минимума на предвидената в чл. 175 ал.1 т.1 от ЗДвП санкция, като намалява размера на наказаниятаглобата от 150  на  50лв. и лишаване от правоуправление на МПС в размер от 6 на 1 месец на основание чл. 175 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Воден от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 84 от 15.08.2011г. на Началника на РУП на МВР гр.** **,  в частта му, с която на Н.К.В. с ЕГН **********,***  за нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП му е наложена „глоба” в размер на 150 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1, т.1 ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА лишаването от правоуправление на МПС от 6/шест/  месеца на 1 /един/ месец и намалява глобата от 150.00 /сто и петдесет/ лева на 50.00 /петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                       

                ПРЕДСЕДАТЕЛ :