Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ ......

град Малко Търново, 29.07.2016 година

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ състав, в публично заседание на двадесет и девети  юли през две хиляди и шестнадесета година, в състав :

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : Пламен Дойков

 

при участието на секретаря К. Мандаджиева и в присъствието на прокурора …………, като разгледа докладваното от съдията Дойков гр. дело № 56 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            На основание чл.15,ал.1 във вр. чл.5, ал.1, т.1 и т.3 и ал. 4 от Закона за защита от домашното насилие, съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

             ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.16, ал.1 във вр. чл.15, ал. 2 във вр. чл. 5, ал.1, т.1 от Закона за защита от домашното насилие, извършителя на домашно насилие С.Р.Ж. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** , ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие по отношение на своя баща Р.Н.Ж. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:*** и по отношение на своята майка : М.С.Ж., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:*** .

ЗАБРАНЯВА, на основание чл.16, ал.1 във вр. чл.15, ал.2 във вр. чл.5,ал.1,т.3 от Закона за защита от домашното насилие, на извършителя на домашно насилие С.Р.Ж. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ПРИБЛИЖАВА лицата Р.Н.Ж. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:*** и М.С.Ж., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***, жилището им с адрес : ***, ***, ж.к. „***” № ***, вх. ***, ет. ***, ап. *** , местоработата и местата за социални контакти и отдих на същите лице, за СРОК от 18 /осемнадесет/ месеца.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита, на основание чл.15, ал. 2 от Закона за защита от домашното насилие.

Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 20 от Закона за защита от домашното насилие.

УКАЗВА на нарушителя С.Р.Ж. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** че при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата, на основание чл.21, ал. 3 във вр. чл.16, ал. 2 от Закона за защита от домашното насилие.

НАЛАГА, на основание чл.5, ал. 4 от Закона за защита от домашното насилие, на С.Р.Ж. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ГЛОБА в размер на 200 лв. /двеста лева/, платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на МАЛКОТЪРНОВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, както и 5 лв. /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

            ОСЪЖДА С.Р.Ж. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** , ДА ЗАПЛАТИ по сметка на МАЛКОТЪРНОВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД СУМАТА от 25 лв. /двадесет и пет лева/, представляваща държавна такса за образуване и разглеждане на делото, на основание чл.11,ал.2 от ЗЗДН и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и СУМАТА от 5 лв. /пет лева/, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане

            Решението подлежи на обжалване пред БУРГАСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, в 7 - дневен срок, считано от днес за молителя, а за ответника – считано от връчване на решението.

            Обжалването на решението не спира изпълнението на издадената заповед за защита.

            ДА СЕ ВРЪЧИ препис от решението на страните,  на Началника на РУ МВР гр. Малко Търново и на Началника на РУ 01 РУ МВР Бургас / по постоянен адрес на нарушителя/  за сведение и изпълнение.

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : ……………