Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  27.04.2016г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                            наказателен състав

На  двадесети април                                            2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №56 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на  Б.П.Г., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление № **,началник сектор към ОД МВР-Бургас с което на жалбоподателя за нарушение на чл.137А ал.1 от ЗДвП на основание  чл. 183,ал.4,т.7,пр.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 50лв.

         Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

          Административно наказващият орган редовно призован  се явява лично. Моли съда НП да бъде потвърдено.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение №338/22.12.2015г. за това, че на 22.12.2015 г. около 15:30 часа в община Малко Търново на път Първи Клас № I-9 - / км 293 /, в района на разклон м."Петрова нива", в посока гр.Бургас жалбоподателят като водач на товарен автомобил - **, собственост на **, извършва следното нарушение: 1.като водач на МПС от категория N1 при движение не използва обезопасителен колан, с който МПС е оборудвано.

         За което е съставен АУАН №338/22.12.2015г .

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         В случая отговорността на жалбоподателя  е ангажирана за това, че управлява  товарен автомобил - ** без да използва обезопасителен колан.Жалбоподателя не отрича това обстоятелство.Същата обстановка се потвърждава и от разпитания по делото актосъставител-Д..В с.з. жалбоподателят представя  Протокол на медицинска комисия **, от който протокол е видно,че на жалбоподателя  е поставена диагноза-Обезитас III Херния,с мнение да управлява МПС без опезопасителен колан.Съгласно разпоредбата на чл.137А (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.

(2) Могат да не използват обезопасителни колани:

2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;.

        Съгласно предписанието по Протокола на медицинската комисия,жалбоподателят има заболяване ,поради което попада в хипотезата на т 2. на чл.137А от ЗДП.Действително този протокол е с дата 30.03.2016г. а нарушението е извършено на 22.12.2015г. ,но съдът намира,че посоченото заболяване на жалбоподателя не е могло да се развие в рамките на три месеца,поради което и същият е имал това заболяване към датата на извършване на нарушението.

     С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

 

 

Р      Е     Ш     И   :

         ОТМЕНЯ наказателно постановление  № **,началник сектор към ОД МВР-Бургас с което на Б.П.Г., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** за нарушение на чл.137А ал.1 от ЗДвП на основание  чл. 183,ал.4,т.7,пр.1 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 50лв.

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: