Р Е Ш Е Н И Е

 

№ .....

гр. Малко Търново, 08.09.2016г.

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ районен съд, втори състав, в публично заседание на втори септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                                                    

при участието на секретаря К. Мандаджиева, като разгледа докладваното от съдия Дойков гр.д. № 55 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство за прекратяване на брака с развод  по реда на чл. 321, ал.5 от ГПК, вр. с  чл. 50, вр. с чл.51 от СК.

Постъпила е искова молба от Р.В.М. , ЕГН **********,*** чрез процесуалния й представител адв. Д.К. *** срещу М.С.М., ЕГН **********, с адрес *** за развод по реда на чл. 49 и сл. от СК. В молбата М. е изложила следното. Ищцата и ответника са сключили граждански брак на ***г. По време на брака на **г. се родило детето им В** М** М.. В средата на м. август 2015г. М. напуснал семейното им жилище и се установил да живее в дома на майка си Ф** А** М.. По – късно М.М. напуснал страната, като вероятно се установил в Германия. След раздялата ищцата поела грижата и възпитанието на детето им . През м. декември 2015г. М. бил осъден да заплаща издръжка на малолетното си дете в размер 95,00лева месечно . Ищцата смята, че брачната връзка между двамата е лишена от съдържание и моли съда да постанови решение, с което да прекрати брака между двамата поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство в отношенията им , без да се произнася по въпроса за вината или по взаимна вина. С молбата си М. претендира родителските права върху детето В** М** М. да й бъдат предоставени, да се определи режим на срещи между детето и бащата , ползването на семейното жилище в гр. М** Т** да й бъде предоставено , както и след развода да носи предбрачното си фамилно име Ф..  

         В съдебно заседание ищцата Р.М. лично и чрез адв. К. поддържа молбата си. Ответникът не се явява лично, представлява се от адв. К* Я** , АК Б*. Процесуалният представител на ответника оспорва исковата молба само в частта относно режима на срещи между бащата и детето, не оспорва исковата молба в останалата й част. След даване ход на съдебното дирене страните са постигнали съгласие производството да премине по реда на чл. 50 и сл. от СК , като са постигнали споразумение за развод по взаимно съгласие.  

Съдът, след като изслуша становищата на ищцата и нейния процесуален представител и този на ответника , прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съобразно изискванията на чл.235, ал. 2 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

         Видно от приетото като доказателство по делото удостоверение за сключен граждански брак №***/**г., издадено  от О** М**, страните са законни съпрузи, сключили граждански брак на **г. От брака си двамата имат едно малолетно дете – В** М** М., родено на ***г., на 5 години към момента на приключване на устните състезания по делото. Приложен е социален доклад от Дирекция ”Социално подпомагане” – Царево. От данните в доклада става ясно, че от м. август 2015г. родителите живеят във фактическа раздяла , като малолетния син се отглежда от майката. След раздялата майката се старае да задоволява потребностите му , като осигурява всичко необходимо за неговото правилно развитие и израстване. Жилищните условия и нужди на детето са осигурени в дома ползван от майката. Същата работи по трудово правоотношение , като редовно  получава възнаграждение. Детето редовно посещава детско заведение в гр. М** Т**. Установено е, че малолетният В* М. има изградена емоционална връзка и с двамата си родители, но след заминаването на бащата извън България не е контактувал с него. В заключението на доклада е записано, че майката полага необходимите грижи за детето , като осигурява потребностите му. Същата притежава родителски качества и капацитет да отглежда детето в семейна среда.  

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

         Молбата за прекратяване на граждански брак с развод по взаимно съгласие е процесуално допустима.

         Разгледана по същество молбата се явява основателна.

         Налице са предпоставките на чл.50 и чл.51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие. Съдът се убеди в сериозното и непоколебимо съгласие на молителите за прекратяване на брака им с развод в проведеното открито съдебно заседание.         Постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака в СЗ, удовлетворява изискванията по чл.51 от СК, не противоречи на закона, както и е в интерес на роденото от брака на страните малолетно дете В** М** М., поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид горното, молбата по чл.50 от СК се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като съдът прекрати брака на молителите с развод по взаимно съгласие при уговорените в споразумението по чл.51 от СК условия изложени в съдебна зала.

Съдът на основание чл.6 т. 3 от „Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК”,  определя допълнителната държавна такса по допускане на развода в размер на 25лв. Доколкото при завеждане на молбата е внесена ДТ в размер на 25лева от ищцата М. , останалата дължима ДТ в размер на 25лева следва да се заплати от ответника М.С.М., ЕГН **********, с адрес ***  , ведно с по 5лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от горното и на основание чл. 321, ал. 5 от ГПК във вр.  чл.50 вр. чл.51 от Семейния кодекс, съдът       

Р Е Ш И:

                                                       

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак между Р.В.М., ЕГН ********** ***, и М.С.М., ЕГН **********, с адрес ***   сключен на ** г. в гр. М* Т*, за което е издаден акт граждански брак  № **/**г. на Община М** Т** , поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на отношенията им и настъпила фактическа раздяла от м. август 2015г. , поради постигнато взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл. 51 от СК, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака малолетно  дете В* М*., роден на ***г., с ЕГН **********, ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ от майката Р.В.М. , ЕГН **********,*** , като родителските права ще се осъществяват от майката по нейното местоживеене.

БАЩАТА М.С.М., ЕГН **********, с адрес ***  има право на режим на лични отношения със сина В* М**М., роден на ***г., с ЕГН ********** при следния режим : всяка събота и неделя в месеца – от 10:00часа в събота до 16:00часа в неделя с преспиване в жилището на бащата , когато същият се намира в България , както и един месец през лятото , когато майката Р.В.М. , ЕГН **********,*** не ползва платения си годишен отпуск .

         Р.В.М. , ЕГН **********,***, с ЕГН ********** ПОЛУЧАВА  ползването на семейното жилище представляващо апртамент – стая и кухня в гр. Малко Търново , кв. „Изток“ бл. 21, вх. 2, ет. 3, ап. 8 , общинско жилище  дадено за ползване на майката на ищцата.  

         След прекратяване на брака с развод съпругата ще носи предбрачното си фамилно име „Ф.”.

ОСЪЖДА М.С.М.,  ЕГН ********** с адрес ***  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на МТРС държавна такса по решаване на делото  в размер на 25,00лв. /двадесет и пет лева/, ведно с 5 лв. /пет лева/, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.    

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………..