НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕШЕНИЕ

 

               №……… от  15.07.2015 год., гр.М.Търново

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

М.Търновски  районен съд,                                        гражданска колегия,

На петнадесети юни ,                           две хиляди и петнадесета година,

в публично заседание,                                                       в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чанко Петков

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от                                съдия Чанко Петков 

гр. дело №54 по описа за 2015 год.                               и за да се произнесе, взе предвид:

 

        Производството по делото е образувано по искова молба, предявена  от  Н.М.М. ,ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,офис 207-адв.Ц.Н. против  Дирекция на природен парк „Странджа” ,Булстат 102664798,със седалище и адрес на управление :гр.Малко Търново,ул.Янко Маслинков №1  .

       По Ч.гр.д. № 24 по описа на Районен съд - гр.Малко Търново за 2015г. е издадена Заповед за изпълнение № 12/09.03.2015г. на парично задължение по чл.410 от ГПК в полза на Н.М.М., ЕГН **********

 

      Претендират се направените разноски по настоящото производство за адвокатско възнаграждение.. В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК по делото не е постъпил отговор от ответника.   

     В исковата молба се твърди, че  ответникът Дирекция на Природен парк „Странджа“ дължи на Н.М.М. сумата от общо 2594,60лв., представляваща: неустойката за забава в общ размер на 2258,60лв. за дължимите възнаграждения за месеците от февруари до септември 201Зг. включително, от януари до април 2014г. включително, както и от юни до ноември 2014г. включително и неустойка за забава за плащане на дължимите възнаграждения за месеците октомври и ноември 2014г. от датата на подаване на заявлението в съда - 06.03.2015г. до датата на окончателното плащане на дължимите суми - 27.03.2015г. в размер на 336лв.

 Искът е предявен в срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК – ответника е получила преписа от исковата молба и приложенията към нея /връчени са на 12.05.2015г./, не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява и не се представлява в първото заседание по делото /призовката  е връчена на 22.06.2015г./, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са  последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването  в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК – предявеният иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи иска. Съгласно нормата на чл. 239, ал. 2, изр. 1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения – и претендираното адвокатско възнаграждение в размер на 410.00 лева следва да бъде уважено     Воден от гореизложеното и на основание чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК, М.Търновски  районен съд

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

    ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Дирекция на природен парк „Странджа” ,Булстат 102664798,със седалище и адрес на управление :гр.Малко Търново,ул.Янко Маслинков №1, дължи на Н.М.М. ,ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,офис 207-адв.Ц.Н. сумата от общо 2594,60лв., представляваща: неустойката за забава в общ размер на 2258,60лв. за дължимите възнаграждения за месеците от февруари до септември 201Зг. включително, от януари до април 2014г. включително, както и от юни до ноември 2014г. включително и неустойка за забава за плащане на дължимите възнаграждения за месеците октомври и ноември 2014г. от датата на подаване на заявлението в съда - 06.03.2015г. до датата на окончателното плащане на дължимите суми - 27.03.2015г.  в размер на 336лв.

ОСЪЖДА Дирекция на природен парк „Странджа” ,Булстат 102664798,със седалище и адрес на управление :гр.Малко Търново,ул.Янко Маслинков №1, да заплати на Н.М.М. ,ЕГН ********** с адрес ***,съдебен адрес ***,офис 207-адв.Ц.Н. сумата от 410лв. представляваща адвокатско възнаграждение.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: