Р Е Ш Е Н И Е

                         гр. Малко Търново          15.04.2014г.  

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд                                 наказателна колегия, в публично заседание на петнадесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                   

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Райко Стоянов, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 54/2014г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.375-379 от НПК.

С Постановление за прекратяване на наказателното производство, внесено в съда на 19.03.2014г. , прокурор при Районна прокуратура-Малко Търново счита, че фактическата обстановка  по досъдебното производство № 120/2013г. по описа на ГПУ-Малко Търново,№ 105/2013г. на РП-Малко Търново,  образувано срещу ** с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, , с постоянен адрес:***, за  извършено престъпление по чл.281 вр. чл.20 ал.2  от НК и срещу Ю** К.Д. с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, , с постоянен адрес:***, за  извършено престъпление по чл.281 вр. чл.20 ал.2  от НК, е  изяснена и че по отношение и на двамата подсъдими са налице основанията на чл.78а от НК,  поради което  е направил предложение пред РС-Малко Търново за  освобождаване на двамата подсъдими ** с ЕГН ********** и  Ю** К.Д. с ЕГН **********, от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа така направеното предложение.

          Подсъдимите ** с ЕГН ********** и  Ю** К.Д. с ЕГН **********, редовно призовани, се явяват лично, ведно с надлежно упълномощен процесуален представител-адв.Вълчев. Признават вината си и изразяват съжаление. Процесуалният им представител–адвокат Вълчев  пледира за минималното административно наказание, предвидено в закона, с оглед на съдействието, което подсъдимите са оказали в хода на досъдебното производство за разкриването на обективната истина, чистото им съдебно минало и разкаянието им за извършеното от тях престъпление.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимиятт **  е от гр. П** и е работил в Република Г** преди известно време. По време на престоя си в Г** подс. Ю**ов се запознал с лице на име Х** – турски гражданин,  неустановен в хода на разследването. На 08.10.2013 год. подс. Ю**ов получил обаждане от Р. Турция от въпросното лице Х**, с молба да отиде до гр. Малко Търново и срещу възнаграждение да преведе във вътрешността на страната 5 лица  от границата на Р. България.За целта Х** дал на подс. Ю**ов телефонен номер за да поддържа връзка с групата лица.

Междувременно в гр. ** , Р. Турция,  пристигнали сирийските граждани **, ** , ** , ** и **. На различни паркове в гр. ** така изброените лица се запознали и взели решение да се отправят към България. До границата на Р. Турция с Р. България пристигнали с такси , като шофьорът на таксито дал на св. ** телефонен номер , с който да поддържа връзка след като преминат границата на Р. България. Групата сирийски граждани получили указания от таксиметровия шофьор в коя посока е границата на Турция и България и тръгнали пеша през гориста местност в указаната посока, като целта им била незаконно да преминат от Р. Турция в Р. България без разрешение на надлежните органи на властта .

 Свидетелят ** провел неколкократно разговори по телефона с подс. Ю** Ю**ов, който получавал постоянна информация къде се намира групата от чужди граждани. Междувременно подс. Ю**ов се свързал с подс. Д. - негов братовчед  и го помолил да пътува с него като му обяснил , че ще вземат чужденци от околността на гр. Малко Търново и ще ги транспортират до София срещу заплащане. За целта подс.Д. взел  лекия си  автомобил „** качил подс. Ю**ов и се отправили  към гр. Малко Търново.

По пътя подс. Ю**ов получил информация по мобилния си телефон, че групата е в Р. България и се намира на определено  място в околностите на град Малко Търново,  където ще ги чакат . Около 03.15 до 03.30 часа на 09.10.2013 год. подс.Д. и подс.Ю**ов натоварили групата сирийски граждани на автомобила , като свидетелят ** им дал сумата от 500 долара за услугата и тръгнали в посока град Малко Търново – град Бургас, като целта им била след това да продължат за гр. София. След като изминали около 30-40 км.,  на КПП в местността ** автомобила на подсъдимите бил спрян за проверка от свидетелите ** и **.- служители при ГПУ на МВР гр. Малко Търново, които установили, че подсъдимите превозват чужди граждани в нарушение на закона, по повод на което било образувано досъдебното производство. В хода на проведените процесуални-следствени действия двамата подсъдими оказали пълно съдействие на разследващите полицаи за разкриване на обективната истина.    

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –от показанията на свидетелите,  и писмените доказателства по ДП № 105/2013г. по описа на РП-Малко Търново, №  120/2013г. по описа на ГПУ-Малко Търново, приобщени по реда на чл.283 от НПК, както и от обясненията на подсъдимите Ю**ов и Д., събрани в хода на съдебното следствие.

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си подсъдимите Ю. и Д. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 281 вр. чл. 20 ал. 2 от НК,  а именно -  на 09.10.2013 год. около 03.30 часа в района на местността „**” общ. Малко Търново намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново в съучастие като извършители с цел да набавят за себе си или за другиго имотна облага в размер на 500 щатски долара , противозаконно подпомогнали , чрез извършване на превоз от гр. Малко Търново за вътрешността на страната на чужди граждани от Р. Сирия – ** , ** , ** , ** и ** да пребивават в страната  в нарушение на закона.

Причините за извършване на престъплението се свеждат в незачитане от страна на подсъдимите Ю**ов и Д. на правилата, гарантиращи реда и правната сигурност на държавата с цел да набавят за себе си облага.

Престъплението е извършено в съучастие като извършители от подсъдимите Ю**ов и Д. при условията на пряк умисъл. Те са  осъзнавали обществено опасния характер на престъплението, предвиждали са обществено опасните последици и са целяли настъпването им.

От събраните по делото доказателства се установява, че подсъдимите Ю**ов и Д. са с необременено съдебно минало - не са осъждани, и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на чл.78а  от  НК. За извършеното престъпление по чл.281 от НК се предвижда наказание глоба от хиляда до осем хиляди лева, поради което са налице предпоставките за приложението на чл.78а от НК. Като съобрази финансовото състояние на подсъдимите Ю**ов и Д. – същите не са с постоянна трудова заетост, изцяло за съдействали за разкриване на обективната истина, както и че съжаляват за стореното, съдът намери за справедливо размера на глобата за всеки един от двамата да бъде определен към минимума в закона.

Водим от горното, съдът

 

 Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА ** с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, с постоянен адрес:***, ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 09.10.2013г. около 03.30 часа в района на местността „**”, община Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ-Малко Търново в съучастие с Ю** К.Д. с ЕГН **********, като извършители с цел да набавят за себе си или за другиго имотна облага в размер на 500 /петстотин/ щатски долара, противозаконно подпомогнали чрез извършване на превоз от град Малко Търново за вътрешността на страната чужди граждани от Р Сирия – **, **, **, ** и ** , да пребивават в страната в нарушение на закона- престъпление по чл.281 вр. чл.20 ал.2  от НК, поради което и на основание чл.78а от НК вр.чл. 281 вр. чл.20 ал.2 от НК  го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/  лева.

ПРИЗНАВА Ю** К.Д. с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, , с постоянен адрес:***, ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 09.10.2013г. около 03.30 часа в района на местността „**”, община Малко Търново, намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ-Малко Търново в съучастие с ** с ЕГН **********, като извършители с цел да набавят за себе си или за другиго имотна облага в размер на 500 /петстотин/ щатски долара, противозаконно подпомогнали чрез извършване на превоз от град Малко Търново за вътрешността на страната чужди граждани от Р Сирия – **, **, **, ** и ** , да пребивават в страната в нарушение на закона- престъпление по чл.281 вр. чл.20 ал.2  от НК, поради което и на основание чл.78а от НК вр. 281 вр. чл.20 ал.2  от НК  го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/  лева.

Веществените доказателства – 500 /петстотин/ щатски долара, приложени към делото, се отнемат в полза на държавата.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаски окръжен съд в 15 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               Районен съдия: