Р Е Ш Е Н И Е

 

              /22.10.2018 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  седемнадесети октомври                                      2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д**

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 53 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият К.К.З.,ЕГН **********,*** ,не осъждан , български гражданин , не женен, за извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, на се явява в съдебно заседание.  Обвиняемият З. , редовно призован,  не се явява .

     Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

     Обвиняемият К.К.З. ***. Т**, и М* К* К* от същото село поддържали интимни отношения от 2017 г. През месец юни 2018 г. Кутева трябвало да отиде на зъболекар и покрай това разбрала, че е бременна и не може да й поставят упойка. Когато се върнала в З**, се разбрали с К.З. тя да отиде да живее при него в дома на родителите му. Нейните и неговите родители не били съгласни стова, но пред факта на бременността отстъпили.

     Обвиняемият е пълнолетен, роден е на **** г., ЕГН **********; докато К** е непълнолетна - родена на ** *** г., ЕГН **********.

 

         Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият З. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.191,ал.1 от НК, а именно,че  през периода от месец юни 2018 г. до 15 септември с.г. в с. З**, община М. Т**, на ул. „П*** н**" бл.*, вх. * ет.* като пълнолетен, без да е сключил брак, е заживял съпружески с лице от женски пол М** К* К*, която не е била навършила 16-годишна възраст - родена на ****.

 

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка съдимост.

            За престъплението по чл.  191,ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е до две години ЛОС или пробация, заедно с обществено порицание. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

          При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият З.   от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

  ПРИЗНАВА  обвиняемия К.К.З.,ЕГН **********,*** ,не осъждан , български гражданин , не женен, за ВИНОВЕН в това, че през периода от месец юни 2018 г. до 15 септември с.г. в с. З***, община М. Т*, на ул. „П**" бл.*, вх.*, ет.* като пълнолетен, без да е сключил брак, е заживял съпружески с лице от женски пол М** К** К**, която не е била навършила 16-годишна възраст - родена на **** г.- престъпление по чл.191, ал.1 НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: