Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 20.05.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На деветнадесети май                                                       2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №53 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  С.С.Я., с ЕГН - **********, притежаващ документ за самоличност № **, издаден на **, с адрес - с. **, против наказателно постановление № **. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 2234,00 /две хиляди двеста тридесет и четири/ лева. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Защитата на жалбоподателя моли съда НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител.Моли съда НП да бъде потвърдено.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен № ** съставен от И.И.И. - митнически инспектор при Митница Бургас, за това ,че при  извършена проверка на  05.11.2014 г. около 01,00 ч. на МП „Малко Търново”, на трасе вход, пристига пътуващ от Р. Турция за Р. България лек автомобил марка „**, управляван от лицето С.С.Я..

След приключване на паспортния контрол, актосъставителят заедно с митническите служители ** и ** - митнически инспектор от ММГ към ЦМУ - София, запитват шофьора и пътниците в автомобила дали имат нещо за деклариране - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута и валутни ценности на което получават отрицателен отговор. Автомобила е селектиран за щателна митническа проверка след което Бъчваров и митническите служители пристъпват към физическа проверка на автомобила и багажа на пътниците.

В хода на проверката в багажника на автомобила откриват недекларирани по установения ред пред митническите органи стоки, както следва:

 дамски клинове - 32 /тридесет и два/ броя

 дамски пуловери - 51 /петдесет и един/ броя

 дамски спортни суичъри - 21 /двадесет и един/ броя

 якета - 22 /двадесет и два/ броя

 дамски палта - 11 /единадесет/ броя

 дънки - 100 /сто/ броя

с обща митническа стойност 2234,00 /две хиляди двеста тридесет и четири/ лева, определена съгласно становище на комисия по Заповед № 3H-403/02.07.2013 г„ допълнена със Заповед № 3H-490/02.08.2013 г. на Началника на Митница Бургас, на основание чл.31 от МК.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № М 4644/05.11.2014 г.

Снето е писмено обяснение от С.С.Я. в което същият заявява, че тази стока е закупил в Република Турция и не бил запознат със законодателството при вноса и в Република България.

 Откритата недекларирана стока е иззета с разписка за задържане № 0003937/05.11.2014 г.

         Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. И. .

Недекларираната стока е с търговски характер /по аргумент за противното от чл. 1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността / и подлежи на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл.62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г„ във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г.за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията , относно писмено деклариране чрез ЕАД.

С.С.Я.  не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като е превозил описаните по - горе стоки през държавната граница, през МП "‘Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците.

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №761/2014 г./14.04.2015г. на  Началник на Митница Бургас, с което на С.С.Я., с ЕГН - **********, притежаващ документ за самоличност № **, издаден на **, с адрес - с. ** за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер  на 2234,00 /две хиляди двеста тридесет и четири/ лева. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: