П Р О Т О К О Л

                                     Гр.**  11.03.2013година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на   единадесети март  две хиляди и тринадесета   година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М** МОСКОВА                          Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурор  Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №53  по описа за 2013год.

докладвано от съдията  Москова

На именното повикване в 14.30  часа се явиха:

            За Районна прокуратура гр.** се явява прокурор Стоянов.

            Подсъдимият Н.К.К., редовно призован се явява лично доведен от ОЗ”Охрана” Бургас, ведно с  назначения сл.защитник адв.Д.Р. от БАК назначена в хода на Досъдебното производство.

Съдът, като взе в предвид, че подсъдимия К.  е е**ски гражданин и не владее български език, намери за необходимо на същия да бъде назначен преводач от испански език на български език и от български на испански език, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА М** С** И** за преводач, на подсъдимия  К., който следва да извърши устен превод  от български език на испански език и от испански на български език, като определя възнаграждение на същия в размер на 30лв. платими от Бюджета на Съдебната власт.

Снема самоличността на преводача:

М** С** И**  роден на ***г. в гр.** ЕГН:**********, български гражданин, семеен, неосъждан, средно образование.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия чрез преводача,  както следва:

Н.  К.К. роден на ***г. в Е**, притежаващ  е**ски паспорт № ** и разрешително за пребиваване в **. женен, неосъждан, с девети клас, майстор строител в Р.Франция.

Съдът разяснява правата на подсъдимия: 

            Подсъдимия /чрез преводача/: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Съгласен съм да бъда представляван от назначения ми служебен защитник адв.Д.Р..

СЪДЪТ докладва постъпилото споразумение за прекратяване на наказателното производство по БП №40/2013г. по описа на РУП **,  №12/2013г по описа на РП **, съгласно което подсъдимият

Н.  К.К., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.1 и т.2, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че:  

 На 08.03.2013г. около 03.15часа в района на 8-ма гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ ** превел през границата на страната отделни лица – М** Е** Т** П** и малолетното й дете  К** Д** К. Т** ненавършило 16 години – чужди граждани от Р.Е**, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

Деянието е извършено от подсъдимият Н.  К.К. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 280 ал.2 т.1 и т.2, вр.ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация.

Разноските по делото в размер на 60 лв. по Досъдебното производство, както и 30лв. в съдебното производство за извършен превод се възлагат в тежест на подсъдимия.

            Прокурора: Поддържам така внесеното споразумение, не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът запитва подсъдимия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, доброволно ли го е подписал, отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, споразумението  ми беше прочетено и преведено от български на испански език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Много съжалявам за извършеното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах  доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                                                                  Прокурор:

/ Н.  К.К. /                               / Райко Стоянов /

 

Защитник:

/ Адв.Д.Р. /

 

Преводач:

/ М** И**/

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №40/2013г. по описа на РУП **, №12/2013г по описа на РП **, постигнато между РП-гр.** представлявана от прокурор Райко Стоянов  и подсъдимия Н.  К.К., и служебния му защитник  адв.Д.Р., съгласно което подсъдимия Н.  К.К. се ПРИЗНАВА за  виновен в това че: На 08.03.2013г. около 03.15часа в района на 8-ма гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ ** превел през границата на страната отделни лица – М** Е** Т** П** и малолетното й дете  К** Д** К. Т** ненавършило 16 години – чужди граждани от Р.Е**, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл. 280 ал.2 т.1 и т.2, вр.ал.1 от НК

Деянието е извършено от подсъдимият Н.  К.К. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1, престъпление по чл. 280 ал.2 т.1 и т.2, вр.ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание на основание чл. 280 ал.2 т.1 и т.2, вр.ал.1 от НК, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация.

ОСЪЖДА  подсъдимия Н.  К.К. да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Бургас сумата в размер на 60 лв. а по сметка на  Районен съд ** сумата в размер на 30лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, приспада времето, през което той е бил с МНО „Задържане под стража”, от наложеното наказание ЛОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №53/2013год.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на испански език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

След прекратяване на наказателното производство, Съдът се занима с взетата МНО”Задържане под стража” на подсъдимия Н.  К.К., която намира  за отпаднала, поради което

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ МНО „Задържане под стража”, като освобождава подсъдимия от зала.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че определението ми бе преведено от български на испански език.

Приключи с.з. в 15.00

Протокола изготвен в с.з.

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                        Секретар: