Р Е Ш Е Н И Е

 

                            07.3.2013г.                      гр. **

                                                                          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           Малкотърновският районен съд в открито съдебно заседание на седми март две хиляди и тринадесета година в състав:

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       МАРИЯ МОСКОВА

 

при участието на секретар М.Д. и прокурор Луков, като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 52/2013 г. по описа на съда, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано на основание чл. 365 ал.1 вр. чл.363 ал.1 т.4 предлож.първо от НПК.

С постановление от 07.03.2013 г. МТРП е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на С.Д.П. с ЕГН ********** – обвиняем по НП № 38/2013 г. по описан на РУП – ** и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано по отношение на П. за престъпление по чл. 345 от НК.

В съдебно заседание представителя на държавното обвинение пледира за налагане на наказание към минималния предвиден от законодателя размерна, а обвиняемият П. за минимално наказание.

От приложените по делото писмени доказателства – НП № 38/2013 г. по описа на РУП – гр. **, се установи от фактическа страна следното: Обвиняемият С.Д.П. с ЕГН ********** *** Търново се занимавал с дърводобив, като за целта използвал л.а. „Форд Транзит” микробус, с рег.№ **  На 06.03.2013г. този автомобил се повредил и П. решил да използва друг автомобил – л.а. „Деу Рейсър” за да отиде от село ** до град **. Тъй като въпросният автомобил  „Деу Рейсър” бил бракуван и не притежавал регистрационни номера П.  свалил двете регистрационни табели от  л.а. „Форд Транзит” и ги монтирал на автомобила „Деу Рейсър”, за да се придвижи с него. На 06.03.2013 г. около 08.45 ч. обвиняемият П., движейки се по главен път І-9 в близост до бензиностанцията **” в град ** с горепосочения автомобил, бил спрян за проверка от св.Т** Н** –мл.автоконтрольор при РУП-**. Въпросният автомобил „Деу Рейсър” видно от фотоалбума снимки с № 1 до 9 бил с рег. № ** При извършена проверка в масивите на ПП при РУП на МВР – ** се установило, че с този рег. № ** се води л.а. „Форд Транзит” , светлосин на цвят,  собственост на Р** П**  С**  с ЕГН **********от гр. ** /л.7 от НП № 38/2013г./.     

От субективна страна е налице пряк умисъл като форма на вината.

Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че с деянието си С.Д.П. с ЕГН ********** *** Търново, е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 345 от НК.

 За гореописаното по-горе деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода” до 1 година или глоба от 100 до 300 лева., т.е. налице е предвиденото в чл. 78а, ал. 1 б. „а” предложение първо от НК изискване.

Деецът не са осъждан за престъпление от общ характер и не са освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78а от НК, видно от приложената справка за съдимост/л.9 от НП № 38/2013г./.      .

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а, ал. 1 от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на С.Д.П. с ЕГН **********,  а именно “глоба” в минималния предвиден от Закона размер – хиляда лева.

 При определяне на наказанието, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието и дееца и счита, че наказание “глоба” в минималния предвиден размер ще породи възпитателната и превантивна функция у обвиняемия П...

С оглед гореизложеното и на основание чл. 78а ал. 1 от НК, вр. чл. 345 от НК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА С.Д.П. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес:***, средно образование, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.03.2013 г. на главен път І-9 срещу бензиностанция **”  в гр. ** си служил с контролни знаци – регистрационни табели с рег. № **, издадени за друго МПС – лек автомобил „Форд Транзит” , светлосин на цвят,  собственост на Р** П**  С**  с ЕГН **********от гр. **, като ги поставил на ползвания от него лек автомобил „Деу Рейсър” - престъпление по чл. 345 от НК, като на основание чл. 78а ал. 1 от НК, го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Връща на собственика - Р** П**  С**  с ЕГН **********от гр. ** приложените по делото веществени доказателства, а именно: 2 бр. регистрационни табели с № **

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК, в 7-дневен срок от днес пред БОС.

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: