Р Е Ш Е Н И Е 

             гр. **          13.09.2011 г.

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                      наказателен състав, в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети септември през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ  МОСКОВА

при участието на секретаря М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 51 по описа на съда за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/.

Образувано е по Акт № 2 /01.09.2011Г. за констатиране на дребно хулиганство на РУП - гр.**, съставен на Т.С.С.  с ЕГН **********,*** **, изпратен в РС – гр. ** с писмо рег. № 2239/12.09.2011г. на РУП –**. Към акта са приложени докладна записка и писмени обяснения на лица. С акта е констатирано, че на **., около 20.00 часа в село З**, община **, пред смесения магазин на С.И.,***, е извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасяне на побой на лицето М** И. Д** с ЕГН ********** ***, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

Т.С.С.  дава пред съда подробни обяснения по случая, като се признава за виновен.

Районна прокуратура – гр. **, не изпраща представител в съдебното заседание и не представя писмено становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото писмени и устни доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Предложеният за наказване Т.С.С.  е роден на ***г*** **, с българско гражданство, неженен, ученик в VІІ клас на СОУ”Васил Левски” – гр.**, с ЕГН **********.

На **., в късния следобед играл с братовчед си на чешмата в село З**. След като приключил работата си в близката гора, там отишъл М** И. Д**, за да напои конете си. Ядосал се, че водата била размътена и конете отказвали да пият, поради което се скарал на Т.С. и братовчед му. Последните веднага се отправили към смесения магазин на С.И., находящ се в центъра на селото и се оплакали  на Б** ** ** /баща на Т.С./ и ** /братовчед на Т.С./. Последните били седналите на маса пред магазина и към този момент видимо вече били доста почерпени. Като видели, че в смесения магазин около 20.00 часа  влиза М** И. Д**, решили да му поискат сметка защо се е скарал на децата им. ** влезнал в магазина и повикал навън М** Д** да даде обяснения. Докато си изяснявали взаимоотношенията, взаимно си разменили обидни думи и псувни, след което конфликтът прерастнал в сбиване, при което Б** ** ** , **, и Т.С.С.  нанесли удари на М** И. Д**, който от своя страна пък нанесъл удари на Б** **. Собственикът на магазина заедно със случаен посетител се намесили незабавно и преустановили сбиването, като междувременно подали и сигнал до РУП-**. Незабавно на място пристигнал разпитаният по делото като свидетел – полицейски инпектор К., който предприел следващите се процесуални действия.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема следното от правна страна:

Съгласно чл. 1, ал. 2 УБДХ дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по-ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай се установи, че Т.С.С. е извършил проява, изразяваща се в нанасяне на побой на М** И. Д**. Посоченото действие е извършено на обществено място /в центъра на село З**, пред смесения магазин на С.И. /, като то било възприето от персонала на магазина и намиращите се в и пред магазина граждани. С поведението си Т.С.С.  е нарушил обществения ред и спокойствие на публично място, проявил е оскърбително отношение към намиращите се в и пред магазина лица, което станало достояние на неограничен кръг от лица. Същото деяние осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ, поради което е налице визираното в акта административно нарушение.

Съдът след като установи, че извършителят Т.С.С. е непълнолетен , както и че същият е ученик  в СОУ”Васил Левски” –** и по делото няма данни за други негови противообществени прояви, и като съобрази разпоредбата на чл.1 ал.4 от УБДХ намери, че не следва да му налага административно наказание, тъй като същият може да бъде поправен с мерки за обществено въздействие, наложени от Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица при община **.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.6 б.”б” вр.чл.1 ал.1 и ал.4 от УБДХ, съдът

Р  Е   Ш   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 51/2011г. по описа на РС-**.

ИЗПРАЩА преписката, образувана с Акт № 2 /01.09.2011Г. за констатиране на дребно хулиганство на РУП - гр.**, съставен на Т.С.С.  с ЕГН **********,*** **,  на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица при община ** за налагане на съответните мерки за обществено въздействие.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от днес за нарушителя и от датата на получаването на препис от решението за РУП-** и РП-**.

Препис от решението да се изпрати на РУП-** и РП-**, а след влизане в сила на решението – и на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица при община **.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: