Р Е Ш Е Н И Е

гр. Малко Търново, 24.07.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и четвърти юли през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: М*** МОСКОВА

 

при секретаря К.М., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 51 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод предявени от Д.Я.Р. с  ЕГН ********** ***»***» № 28 против Д*** Е.Б. с  ЕГН ********** ***»***, искове с правно основание чл.49 ал.1 вр. ал.3 , вр. с чл.59, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл.142, чл.146 от Семейния кодекс. Ищцата основава исковите си претенция на следните фактически твърдения: страните са съпрузи, по силата на сключения между тях граждански брак на 15.02.2003г. Бракът е първи и за двамата, като от него имат  родени две деца  - Е*** Д. Б*** с ЕГН ********** и Д*** Д. Б*** с ЕГН **********. Настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака е обусловено от следните факти от живота на съпрузите: явно несходство в характерите, причинило изключително обтегнати отношения между съпрузите още от самото начало на семейния живот и довело до фактическа раздяла. Бракът съществува формално, без необходимото съдържание, без  доверие, взаимно уважение и разбирателство между партньорите. Ето защо моли за постановяване на положително решение по делото, като бъде прекратен брака между страните, без съдът да се произнася по въпроса за вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Моли да й се предоставят за упражняване ро***елските права върху непълнолетните деца – Е*** Д. Б*** с ЕГН ********** и Д*** Д. Б*** с ЕГН **********, да бъде осъден бащата да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 60.00 лв. за Е*** и в размер на 60.00 лв. за Д***, ведно със законната лихва за всяко просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, налагащи прекратяването й или изменението й, да се определи  режим на лични отношения на бащата с децата, както и да се прекрати  режима на СИО върху придобитият по време на брак  недвижим имот, подробно описан в исковата молба, при равни квоти на собственост за съпрузите. Ангажира доказателства.

Съдът,   с разпореждане № 116 от закрито заседание на 18.05.2012г. е е разпоредил връчването й на ответната страна,  ведно с приложенията към нея.

От надлежно оформените съдебни книжа се установява, че преписа от исковата молба с вх.№ 535/16.05.2012г., ведно с приложенията към нея, е надлежно връчен на 21.05.2012г. на ответника Д*** Б.. В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК, ответникът не  е депозирал писмен отговор на исковата молба, като не е изразил становище по допустимостта и съществото на предявените искове, по обстоятелствата, на които се основават същите, не е направил възражения, както и не е посочил  доказателства и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях и не е представил писмени доказателства, с които евентуално разполага.

Съдът, след като е съобразил, че съпружеската имуществена общност се прекратява с прекратяването на брака като дяловете на съпрузите  са равни съгласно  разпоредбата на  чл.27 ал.1  връзка с чл.28 от СК, не е приел искането за присъждане на собствеността върху придобитото по време на брака  жилище  при равни квоти на собственост за съпрузите,за съвместно разглеждане с предявените брачните искове като недопустимо, приел е за разглеждане предявените брачни искове с правно основание чл.49 ал.1 вр. ал.3 , вр. с чл.59, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл.142, чл.146 от Семейния кодекс и насрочил делото за разглеждане в открито заседание.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, ищцата лично, поддържа предявения иск за развод и съединените с него искове с правно основание чл.59, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл.142, чл.146 от Семейния кодекс  и моли за положително произнасяне по същите.

Ответникът, редовно призован за съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител, чрез който да изрази становище по допустимостта и по същество на предявените искове.

СЪДЪТ, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак от 15.02.2003г., страните са съпрузи по силата на сключения между тях граждански брак на 15.02.2003г., за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № ***. от длъжностното лице по гражданско състояние при община Бургас.

По делото са ангажирани гласни доказателства посредством разпит на свидетеля *** *** и свидетелката *** ***. От показанията на свидетелите се установява, че още от самото начало на семейния живот между съпрузите е налице явно несходство в характерите, което с течение на времето е довело до изключително обтегнати отношения между съпрузите и обусловило настъпилата между тях фактическа раздяла. От представените по делото удостоверения за раждане  № ІІ-642/06.06.2003г. и № 0060969/06.06.2007г. се установява, че от брака са родени две деца  - Е*** Д. Б*** с ЕГН ********** и Д*** Д. Б*** с ЕГН **********.  От депозираният писмен доклад на Дирекция «Социално подпомагане» се установява, че същите дават положително становище ро***елските права върху малолетните деца да бъдат предоставени за упражняване на майката, като предоставят дани за материалното положение на съпрузите с оглед правилното определяне на дължимата месечна издръжка за децата.

Предвид така установеното от фактическа страна, СЪДЪТ формулира следните изводи от правна страна:

Изхождайки от установената по делото фактическа обстановка и поведението на страните, решаващият състав приема за установено, че брачните отношения между съпрузите са дълбоко и непоправимо разстроени. Помежду им е изчезнало взаимното доверие и уважение, лишили са се от чувство за общност и единство, както и желание за полагане на общи грижи, уважение и подкрепа помежду си. От събраните по делото гласни доказателства, кре***ирани от съда като обективни и незаинтересовани от изхода на спора, по недвусмислен и категоричен начин се установява,  че явното несходство в характерите им е довело до до липса на взаимност, уважение и доверие между съпрузите, и обусловила настъпилата между тях фактическа раздяла. Съдът приема, че явното несходство в характерите и настъпилата  раздяла между съпрузите е довела до разкъсване на семейната общност, като съществуващата между тях брачна връзка е останала запазена само формална и несъответна по съдържание на уредената в закона брачна връзка. Последното обуславя разстройство на брака, което не може да се преодолее, с оглед възстановяване на нормалните съпружески отношения. При това положение, съдебният състав намира, на съществуващия между съпрузите  брак е лишен от дължимото му съдържание, и същият е спрял да изпълнява присъщата му социална функция, поради което и следва да бъде прекратен с развод. Запазването на последния би било вредно за обществото и за самите съпрузи, между които не съществува физическа и духовна близост, изчезнали са чувствата на обич, взаимност и привързаност, поради което бракът им следва да бъде прекратен, на основание чл. 49, ал. 1 от СК.

Доколкото съдът не е сезиран с искане по реда на чл. 49, ал. 3 от СК, то не са налице предпоставките за произнасяне по въпроса относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Предвид релевираното в тази насока искане и липсата на спор между страните по въпросите, касаещи предоставянето на майката на упражняването на ро***елските права върху непълнолетните деца – Е*** Д. Б*** с ЕГН ********** и Д*** Д. Б*** с ЕГН **********, осъждането на бащата да заплаща ежемесечна издръжка  за децата, размера на която обаче съдът намери, че следва да бъде определен на основание чл.142 ал.2 от СК както следва: в размер на 72.50 лв. за Е*** и в размер на 72.50 лв. за Д***,  ведно със законната лихва за всяко просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, налагащи прекратяването й или изменението й, считано от датата на исковата молба определянето на  режим на лични отношения на бащата с децата.

  В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева, от която 25 /двадесет и пет/ лева платени от ищцата при завеждане на молбата, а останалите 25 /двадесет и пет/ лева, следва да бъдат заплатени от ответникът по сметка на Районен съд – Малко Търново. Ответникът следва да заплати и сумата в размер на  208.80 лв. на основание чл.1 от Тарифата по сметка на Районен съд – Малко Търново, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи за присъдената издръжка .

Мотивиран от така изложените съображения, съдът

 

                             Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Я.Р. с  ЕГН ********** ***»***» № 28  и Д*** Е.Б. с  ЕГН ********** ***»***, сключен на 15.02.2003г. пред длъжностното лице по гражданско състояние при Община Бургас, за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № V-15/15.02.2003г. ,  на основание чл. 49, ал. 1 от СК.

ПРЕДОСТАВЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ РО***ЕЛСКИТЕ ПРАВА  върху родените от брака деца Е*** Д. Б*** с ЕГН ********** и Д*** Д. Б*** с ЕГН **********  НА МАЙКАТА - Д.Я.Р. с  ЕГН ********** ***»***» № 28.

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ  на бащата Д*** Е.Б. с  ЕГН ********** с децата  Е*** Д. Б*** с ЕГН ********** и Д*** Д. Б*** с ЕГН ********** , както следва:  децата могат да се срещат ежедневно с бащата, като срещите да се провеждат извън жилището на майката в часовете между 17.00 часа и 20.00 часа, децата могат да посещават бащата в почивните дни с възможност да преспиват в дома му, както и да бъдат с бащата по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА Д*** Е.Б. с  ЕГН ********** ***»*** да заплаща месечна издръжка в размер на 72.50 лв. /седемдесет и два лева и 50 стотинки/  за детето си Е*** Д. Б*** с ЕГН **********  и месечна издръжка в размер на 72.50 лв. //седемдесет и два лева и 50 стотинки/  за детето си Д*** Д. Б*** с ЕГН **********,   платими чрез тяхната майка и законен представител Д.Я.Р. с  ЕГН **********,  начиная от датата на исковата молба - 16.05.2012г. до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на издръжката.

ОСЪЖДА  Д*** Е.Б. с  ЕГН ********** ***»*** да заплати по сметка на Районен съд-гр.Малко Търново сумата в размер 25.00 лева /двадесет и пет лева/ , представляващи окончателна държавна такса по иска за развод  на основание  чл.6 т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, сумата в размер на  208.80 лв.  /двеста и осем лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка на основание чл.1 от Тарифата, както и сумата в размер на 5.00 /пет/ лева за издаването на изпълнителен лист.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд -Бургас в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните, заедно със съобщението за постановяването му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: