Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Малко Търново, 23.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд, втори наказателен състав, в публично заседание на втори юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря М* Д*, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД №  51/2019г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Производството е образувано по жалба, подадена от А.С.С., ЕГН **********,*** чрез адв. С.П.,*** срещу Наказателно постановление № *****от ****.2019г., издадено от Началника на РУ МВР Малко Търново,  с което на жалбоподателя на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 1,  пр. 1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100.00/сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец. С. е наказан за това, че на 25.04.2019г. около 11.46часа в Община Малко Търново, на път първи клас № I- 9, на КПП „Босна“ в посока гр. Бургас, е управлявал лек автомобил – „А**  с рег. №**** като при извършената проверка било установено, че автомобилът е със служебно прекратена регистрация по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на 23.03.2019г. , като МПС не е регистрирано по надлежния ред. Посоченото е квалифицирано като нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП – управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред.

Жалбоподателят А.С. *** е останал недоволен от така наложеното му наказание. Счита издаденото наказателно постановление за необосновано, назаконосъобразно и в противоречие с установената фактическа обстановка. Твърди , че при съставяне на АУАН , както и на последвалото НП са били допуснати съществени нарушения, което му пречело да разбере точно нарушението, което бил извършил и да се защитава ефективно. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. С.П. ***. Защитникът пледира, че наложеното наказание не отговаря на материалния закон- наложено е наказание по чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, а приложимото наказание е това по чл. 175, ал. 3, предл. първо от ЗДвП. Пледира , че жалбоподателят не знаел , че управлява автомобил , който не е регистриран по ЗДвП , т.е. липсвал умисъл. Моли се за цялостна отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган не се явява, не се представлява по делото и не депозира становище.

Районна прокуратура гр. Малко Търново не се представлява.   

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:         

От фактическа страна:

На 25.04.2019г. свидетелят Я.И.А. и колегата му А. Я. Д.- служители на РУ Малко Търново изпълнявал служебните си задължения  на ПП I – 9, при КПП „Босна”. Около 11.46часа за проверка бил спрян л.а. „А**“ с рег. № *******. Лекият автомобил се движел в посока гр. Бургас и бил с водач А.С. ***. При проверката в системата на ПП КАТ било установено, че автомобилът е със служебно прекратена регистрация по реда на чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на 23.03.2019г. Свидетелят Я.А. съставил АУАН бл. Серия * № ****г., в който вписал, че А.С. е извършил нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП. Актът бил предявен на жалбоподателят, който не вписал възражения и го подписал. Жалбоподателят С. обяснил пред свидетелят А., че не знаел за прекратената регистрация, автомобилът бил на негов приятел и той го прибирал в гр. Бургас.  Въз основа на установеното от двамата полицаи било образувано ДП № 51/2019г. на РУ МВР Малко Търново за престъпление по чл. 345, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор от 14.05.2019г. наказателното производство е било прекратено. Становището на прокуратурата е било, че няма извършено деяние от общ характер понеже липсвала субективна страна у С. за извършване на деянието.

 На 16.05.2019г. е било издадено процесното Наказателно постановление № ***********.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: АУАН бл. Серия *№****/ *****г., Наказателно постановление № ****** от ***.2019г., справката за нарушител/ водач на жалбоподателя,  свидетелските показания на Я.А., справките и писмените доказателства от РП Малко Търново и РУ МВР Малко Търново, както и другите приобщени към доказателствата писмени материали. 

От правна страна:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от лице имащо правен интерес, чрез наказващия орган, в законоустановения по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН за това седмодневен срок. И АУАН и наказателното постановление са издадени от компетентните органи , видно от приложената по делото Заповед Рег. № 8121з- 515/ 14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи. Спазени са сроковете по чл. 34 от ЗАНН.

Разгледана по същество е основателна.

По делото не се спори , че на 25.04.2019г. жалбоподателят А.С. *** е управлявал МПС - л.а. „А**“ с рег. № ***** и движейки се  в посока гр. Бургас, около 11.46часа, е бил спрян за проверка от служители на РУ МВР Малко Търново на ПП I – 9 , при КПП „Босна”. По делото също така не се спори, че л.а. „А**“ с рег. №**** е бил със служебни прекратена регистрация. Видно от справката на РУ МВР Малко Търново, в системата на ПП КАТ на 21.03.2019г. е извършено прекратяване на регистрацията на полуремаркето на осн. чл. 143, ал. 15 от ЗДвП, като е отбелязано, че това е станало въз основа на док. № **/ 18.01.2019г. на нотариус ***. В хода на съдебното следствие е представен посочения документ, който е договор за покупко – продажба на процесното МПС, сключен между А. И. Т. , гр. С*** и Н. К. З., с. Т***, общ. К***. Разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от ЗДвП сочи, че „Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.” Такова отбелязване е направено на 21.03.2019г., когато е изтекъл двумесечния срок от датата на регистрираната сделка за полуремаркето – 18.01.2019г. Т.е. след 21.03.2019г. служебно регистрацията на ППС е била заличена. В наказателното постановление грешно е посочена датата на която това е станало – на 23.03.2019г. В тази връзка настоящия състав счита, че в конкретният случай няма допуснато нарушение на нормата на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, доколкото датата на прекратяване на регистрацията е преди датата на проверката при действието на вече приетата правна норма.

На следващо място е нарушена нормата на чл. 57, ал. 1, т. 7 от ЗАНН. В наказателното постановление е посочено, че С. е наказан за нарушение на чл. 140 от ЗДвП – че на посочената дата и място е управлявал МПС, което не е регистрирано по надлежния ред. Горното е свързано със служебно прекратената регистрация на основания чл. 143, ал. 15 от ЗДвП. Действащата към датата на нарушението санкционна норма за подобно деяние е чл. 175, ал. 3 от ЗДвП, където е предвидено, че за това наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. за водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер. Наложената санкция по чл. 175, ал. 1, т. 1 , пр. 1 от ЗДвП касае случаите на водач управляващ МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места и предвиденото наказание е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. Изискването на закона е налаганите наказания да са законоустановени- чл. 2, ал. 1 от ЗАНН. Така наложеното наказание не дава възможност да се коментира законосъобразността на наложеното наказание, поради явната неяснота на приложената санкционна норма.  

 Следва също така да се отбележи, че АНО не е ангажирал и доказателства за наличие на субективната страна на извършеното нарушение. По делото са събрани гласни доказателства – най – вече свидетелските показания на полицай Я.А. и писмени такива- представения договор за покупко – продажба от **.2019г. на лекият автомобил, от които може да се заключи недоказаността на субективната страна на деянието. Свидетелят А. сочи, че водачът не е знаел, че управляваният от него лек автомобил е било със служебно прекратена регистрация. Съгласно чл. 18б, ал. 1, т. 10 вр. чл. 18, т. 2 от Наредба I – 45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на ППС, служебно се прекратява регистрацията „по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство”. За тези действия на контролните органи собственикът не се уведомява, като в случая задължението е за последния. В случая С. е само водач на МПС и за него няма задължение да регистрира ППС и да знае за това задължение. Няма представени доказателства С. да е знаел по друг начин за тази прекратена регистрация, а от съставения при проверката АУАН, няма данни водачът да не е носил другите изискуеми при управлението документи. Свидетелят А. ясно сочи, че е представил талон/ СРМПС част II / , застраховка, автомобилът е бил с поставени на местата регистрационни табели. Жалбоподателят не е собственик/ предишен или настоящ на автомобила/ и преди да предприеме управлението му е направил всичко нужно, за да се убеди, че може да се движи по пътищата отворени за обществено ползване.

От всичко гореизложено, настоящия състав счита, че следва оспореното наказателно постановление да се отмени изцяло. 

         Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1, предл. 3 от ЗАНН

 

Р   Е   Ш   И :

 

          ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № *************** от ***2019г., издадено от М. Т.- Началника на РУ МВР Малко Търново, с което на А.С.С., ГН:**********,*** на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1/един/ месец, за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно. 

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

 

СЪДИЯ: