РАЗПОРЕЖДАНЕ №

 

Гр.Малко Търново,08.06.2012 год.

 

Мария Москова – съдия-докладчик по НАХД № 51 /2012г. по описа на РС-Малко Търново в закрито разпоредително заседание на 08.06.2012г., като разгледа внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност и материалите по ДП № 13/2012 на РП-Малко Търново, ДП № ЗМ-78/2012г. по описа на ОД МВР-Бургас и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

На 07.06.2012г. в РС-Малко Търново е  внесено Постановление от 07.05.2012 год., по ДП № 13/12 г. по описа на Районна прокуратура-Малко Търново, което е и ДП № ЗМ-78/2012г. по описа на ОД МВР-Бургас, въз основа на което е образувано настоящето наказателно дело от административен характер – НАХД № 51/2012 г. по описа на РС-Малко Търново, с предложение от РП – Малко Търново за разглеждане по реда на гл.28 от НПК /чл.375 - чл.380 от НПК/.

       Съдията-докладчик по делото констатира, че не са налице условията в закона за разглеждане на делото по реда на тази глава – гл.28 от НПК.

        С горното Постановление е предложено на РС – Малко Търново лицето Г.К.К. с ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност за извършени престъпление по чл.313 ал. 1от НК и продължавано престъпление по чл.309 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, като му се наложи административно наказание „глоба” по реда на чл.78”а” от НК. Със същото постановление е предложено на РС-Малко Търново лицето Р.К. М** с ЕГН ********** да бъде освободена от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.313 ал.1 от НК.

        Съгласно разпоредбата на чл.78”а” ал.7 от НК, разпоредбите на чл.78”а” ал.1 до ал.5 от НК не се прилагат за „множество престъпления”. В случая по отношение на лицето Г.К.К. с ЕГН **********,  извършените от него престъпление по чл.313 ал. 1 от НК и продължавано престъпление по чл.309 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, е налице хипотезата на чл.78”а” ал.7 от НК, която изключва приложението на разпоредбите на чл.78”а” ал.1 до ал.5 от НК тъй като по отношение на Г.К.К. с ЕГН **********, следва да се приложат правилата, визирани в раздел IV на гл. II-ра на НК, а именно „Множество престъпления” / чл.23-чл.30 от НК/.

         Предвид изложеното съдебното производство следва да се прекрати и делото да се върне на прокурора при РП-Малко Търново.

        

Водим от горното и на основание чл.377 от НПК вр. с чл.78”а” ал.6 от НПК, съдията-докладчик

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

           ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО по НАХД № 51/ 2012 год. по описа на Районен съд – Малко Търново и ВРЪЩА ДЕЛОТО на прокурора на основание чл.377 от НПК,тъй като не са налице условията по чл.78”а” от НК.

          РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.           

 

    Гр.Малко Търново                  Съдия-докладчик :

    08.06.2012 г.