Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                   03.06.2015г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                     наказателен състав

На  втори юни                                                             2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 51 по описа на 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на П.К.Д., ЕГН/ЛНЧ ********** *** **, против наказателно постановление № ** от **. на Т. Т** на длъжност началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.133 ал. 1 от ЗДвП  на основание чл.181 т.7 от ЗДвП е наложено наказание Глоба в размер на 30лв. и за нарушение на чл.103 от ЗДвП  на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП  е наложено наказание Глоба в размер на 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец.

          Жалбоподателят редовно призован не се явява.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

              Административнонаказващият орган редовно призован не се явява.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   АУАН ** г .  година за това, че на  11.04.2015 г. около 01:30 часа на ул.** на път ПЪРВИ КЛАС № I-9 ,жалбоподателят като водач на лек автомобил - **, в посока ж. к. "**" до автогарата  превозва по - голям брой пътници от определения в свидетелството за регистрация на МПС и след като е спрян за проверка отказва да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението и не изпълнява дадените му указания.

         За което е съставен АУАН ** г.

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът намира,че при съставянето на акта е допуснато съществено процесуално нарушение изразяващо се в следното:В акта е отбелязано,че  е налице отказ на нарушителя  Д. да подпише акта,като това е  установено с подпис на св. С..От разпита на св.Д. става ясно,че акта е съставен в отсъствието на нарушителя Д.-„не съм го предявил акта,тъй като същият  когато акта беше съставен си беше тръгнал от проверката.Показанията св.С. и св.Н. са в същата насока.Съдът намира,че в конкретния случай акта е следвало да бъде издаден при наличие на  хипотезата на чл.40 ал.2 от ЗАНН, която изрично посочва процедурата при съставяне на акта,какъвто е настоящия случай-при известен нарушител.Поради което съдът намира,че е налице съществено процесуално нарушение ,поради което и НП следва да бъде отменено само на това основание,без да се разглежда спора по същество.

 

Поради което съдът намира, че НП следва да бъде отменено поради наличие на съществени процесуални нарушения,които не могат да бъдат санирани в настоящия съдебен процес.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № ** от **.  на Т. Т** на длъжност началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на  П.К.Д., ЕГН/ЛНЧ ********** *** ** за  нарушение на чл.133 ал. 1 от ЗДвП  на основание чл.181 т.7 от ЗДвП е наложено наказание Глоба в размер на 30лв. и за нарушение на чл.103 от ЗДвП  на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП  е наложено наказание Глоба в размер на 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: