П Р О Т О К О Л

                                                           

13.04.2016 година                                                             Град  МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                      наказателна колегия        

На тринадесети април                                                                      2016 год.

в  публично заседание  в  следния състав:

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                                        Съдебни заседатели:

 

 

Секретар: М.Д.

Прокурор: БОРИС ЛУКОВ       

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Петков

Наказателно ОХ дело  № 51   по описа за 2016 година                      

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За РП-гр.Малко Търново - прокурор  Луков.

Подсъдимият М.А., редовно призован, се явява, заедно с адв.**  редовно упълномощен.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег. № 107 от 11.04.2016г. за подсъдимия А..

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото. Правя изменение на обвинението като същото да се счита за такова по реда на чл.354а ал.5, вр.ал.3 предложение 2-ро т.1 от НК, като случаят е маловажен.

          Адв.К**: Да се даде ход на делото. Придържам се към становището на прокурора.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото. Придържам се към становището на адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Предвид изразеното становище на прокурора и защитата, съдът намира, че искането за изменение на обвинението е основателно, поради което и същото да се счита за повдигнато по реда на чл.354а ал.5, вр.ал.3 предложение 2-ро т.1 от НК.

Снема самоличността на подсъдимия както следва:

М.И.А. роден на *** ***  български гражданин с ЕГН **********, не осъждан, не женен, работи във **

Прокурора: Господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.К**: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия М.А. и неговия защитник адв.К**, с което същият се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това,  че:

На 22.03.2016 год. при условията на продължавано престъпление без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 и 2,вр.Приложение №1 от Наредбата за реда на класифициране на разстенията и веществата като наркотични, а именно коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 4.178 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол на обща стойност 25.01 лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, както следва:

1/ На 22.03.2016г. около 13.15 часа в гр.** в един брой пилиетиленов  плик “клипс” държал високо рисково наркотично вещество – коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол /активно наркотично действащ компонент/ в обект №1-6.40% тегловни процента с нето тегло 0.205 гр. на стойност 1.32 лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.  за определяне цената на наркотичните вещества.

2/ На 22.03.2016г. в гр.** в полиетиленов плик с 8 пликчета държал високо рисково наркотично вещество обект 2 – /коноп, канабис, марихуана/ с нето тегло 2.886 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 8.60% на стойност 17.32 лв. и високо рисково наркотично вещество обект 3 - /коноп, канабис, марихуана/ с нето тегло 1.087 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол  - 0.02% на стойност 6.52лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.  за определяне цената на наркотичните вещества  установено с физикохимична експертиза №173/23.03.2016г. по описа на БНТЛ Бургас, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а ал.5,вр.ал.3 пр.2 т.1,вр.чл.26 ал.1 от НК  и чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКВНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП.

Деянията са извършени от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл.354а ал.5,вр.ал.3 пр.2 т.1,вр.чл.26 ал.1 от НК  и чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКВНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП, на подсъдимия се налага наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА ЛЕВА.

          Разноски по делото – 63.23 лв.

          На основание чл.53 ал.2 б.”а” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата, а именно коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 4.178 грама.

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

/ Борис Луков /                                          /адв.**/    

                                                                                        

 

                                                                         Подсъдим:

                                                                         /М.И.А./

 

                                                                 

Адв.К**: Господин съдия с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършените престъпления. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          СЪДЪТ, като разгледа сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия М.И.А. и  неговия защитник адв.**, с което подсъдимият М.И.А. роден на *** ***, български гражданин с ЕГН:**********, не женен, не осъждан, работи във “**, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На 22.03.2016 год. при условията на продължавано престъпление без надлежно разрешително съгласно чл.30 и чл.73 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП държал високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл.3 ал.1 т.1 и 2,вр.Приложение №1 от Наредбата за реда на класифициране на разстенията и веществата като наркотични, а именно коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 4.178 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол на обща стойност 25.01 лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, както следва:

1/ На 22.03.2016г. около 13.15 часа в гр.** в един брой пилиетиленов  плик “клипс” държал високо рисково наркотично вещество – коноп с основно съдържание на тетрахидроканабинол /активно наркотично действащ компонент/ в обект №1-6.40% тегловни процента с нето тегло 0.205 гр. на стойност 1.32 лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.  за определяне цената на наркотичните вещества.

2/ На 22.03.2016г. в гр.**в полиетиленов плик с 8 пликчета държал високо рисково наркотично вещество обект 2 – /коноп, канабис, марихуана/ с нето тегло 2.886 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 8.60% на стойност 17.32 лв. и високо рисково наркотично вещество обект 3 - /коноп, канабис, марихуана/ с нето тегло 1.087 гр. и съдържание на активно наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол  - 0.02% на стойност 6.52лв. съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г.  за определяне цената на наркотичните вещества  установено с физикохимична експертиза №173/23.03.2016г. по описа на БНТЛ Бургас, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а ал.5,вр.ал.3 пр.2 т.1,вр.чл.26 ал.1 от НК  и чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКВНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП.

Деянията са извършени от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл.354а ал.5,вр.ал.3 пр.2 т.1,вр.чл.26 ал.1 от НК  и чл.30 и чл.73 ал.1 от ЗКВНВП и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73 ал.1 от ЗКВНВП, на подсъдимия се налага наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА ХИЛЯДА ЛЕВА.

На основание чл.53 ал.2 б.”а” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата, а именно коноп /канабис, марихуана/ с общо нетно тегло 4.178 грама.

 

Разноските по делото в размер на  63.23 лв. на осн.чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия, които следва да бъдат внесени по с/ка BG 47STSA 93003100001001 Банка „ДСК”.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 51/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

На основание чл.309 НПК, след одобряване на споразумението Съдът се занима и с МНО, като

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия М.И.А.  МНО „подписка”.

 

         

Протокола изготвен в с.з. което приключи в 11.19 ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: