Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 

гр. Малко Търново, 11.04.2019г.

 

    В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Малко Търново, граждански състав, в публичното заседание на десети април две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: Чанко Петков

 

 при участието на секретаря Мара Димова и в присъствието на прокурор Борис Луков, като разгледа гр.д. № 51 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 28, вр. чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето и е образувано по постъпила молба от *- Директор на Дирекция „Социално подпомагане" - Царево, с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл. 28 т.8, чл. 26 ал. 1 и чл.28, ал. 1 от Закона за закрила на детето да настани малолетния М.А.А., ЕГН ********** в дома на приемното семейство на М.С.И., ЕГН **********,***,  до възникване на основание за прекратяване по чл. 29 от Закона за закрила на детето или до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи до 20 – годишна възраст. Иска се също така, на основания чл. 33, ал. 1 от Закона за закрила на детето, с цел съхраняване на връзките на детето с биологичните родители , да се определи режим на лични контакти между тях и детето при следния режим : два пъти месечно по 1/един/ час в рамките на работното време ИРМ при Дирекция „Социално подпомагане“ – Царево, на адрес гр.*в присъствието на социален работник , работещ с детето. Малолетният М.А. има право да ползва заместваща приемна грижа в друго утвърдено приемно семейство , с цел подкрепа на приемното семейство, в което се настанява детето, по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ППЗЗДетето.

 

Молителят *- Директор  Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, се явява лично и поддържа молбата.

Родителите на детето – *и предполагаемия баща *не се явяват , не се представляват.

Прокурорът изразява становище за основателност на молбата и следва да се уважи в обема представен от молителя.

 

Молбата на Директора на ДСП- гр. Царево е процесуално допустима . Същата е подадена от орган, който има правомощието да иска от съда вземане на мярка за закрила, и е депозирана пред компетентен съд.

 

Съдът, след като прецени събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

 

Малолетният М.А.А., ЕГН **********,  е  роден на ***г  в гр.С*. Детето е с родители майка *и баща неизвестен.

 

От събраните по делото доказателства се установява, че от около две години детето е отглеждано в семейна среда от предполагаемия му биологичен баща *, който на 9 март 2019г. го е оставил при майката *и е заявил, че повече не желае да се грижи за детето. ОЗД/ДСП-А*  е започнало проучване за наличие на подходящо приемно семейство, в което да бъде настанено детето.Със Заповед №02-РДПС-0009/30.04.2018г на директора на РДСП гр.Б* М.С.И. е утвърден в регистъра на приемните семейства. По делото е представен договор за отглеждане на дете в професионално приемно семейство № РД – Р- 10/ 12.03.2019г. между Община Малко Търново и М.С.И..  Със Заповед № ЗД/Д-А-А-010/12.03.2019г. на Директора на ДСП – Айтос, детето М.А.А. е настанено в приемното семейство на М.С.И., ЕГН **********,***, до произнасяне на решение на съда.   

В съдебно заседание приемният родител М.И. е изслушан. Иска детето да се настани в неговото семейство, като ще полага необходимите грижи за отглеждането и възпитанието му.

 

        Разгледана по същество, молбата е основателна.

Според чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за закрила на детето може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето или се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. По делото се събраха доказателства, че майката и бащата на детето нямат възможност и не желаят да полагат грижи по отглеждането и възпитанието на детето си. Майката трайно се е дезинтересирала от съдбата на малолетния си син, а бащата вече не желае да се грижи за детето.

Отглеждането на детето е свързано с ежедневни дейности за осигуряване на храна, дрехи , поддържане на хигиена и здравни грижи. В семейната среда от ранна възраст се формират правилен мироглед и нравствени добродетели, полагат се основите на възпитанието и се задоволяват началните образователни нужди на детето. Семейната среда трябва да е устойчива и поведението на родителя трябва да е насочено към адекватни грижи за живота, здравето, психическото, нравственото и интелектуалното развитие на детето. В случая се установи , че майката *и предполагаемия баща *не разполагат с тези възможности. От друга страна приемният родител М.И. може на този етап да положи адекватните грижи за детето и да задоволи в ранна възраст всички онези споменати ежедневни лични нужди.

На основание чл. 20 от Наредбата за условията за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ПП Закона за закрила на детето следва да се постанови М.А. да ползва услуга „заместваща приемна грижа” по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ПП Закона за закрила на детето.

Следва да се уважи и искането на молителя  на основания чл. 33, ал. 1 от Закона за закрила на детето да се определи режим на лични контакти на детето с майката и бащата. Не следва да се прекъсва възможността на биологичните родители да поддържат връзка с детето си, въпреки, че в определен период то е било настанено извън семейството. Съобразявайки възрастта на детето, настоящия състав, счита, че предложения от молителя режим – два пъти месечно по 1/един/ час в рамките на работното време ИРМ при Дирекция „Социално подпомагане“ – Царево, на адрес гр.*в присъствието на социален работник , работещ с детето, е адекватен.  

 

  Мотивиран така и на основание чл. 28 т.8, чл. 26 ал. 1 и чл.28, ал. 1 от Закона за закрила на детето, и чл. 20 от Наредбата за условията за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ПП Закона за закрила на детето, Съдът

 

 

 

Р    Е    Ш    И :

 

           НАСТАНЯВА малолетния М.А.А., ЕГН **********  роден на роден на ***г  в гр.С*, с майка *с ЕГН:********** *** и  баща неизвестен, в приемното семейство на М.С.И. с ЕГН **********,***,  за срок до навършване на пълнолетие , а ако учи – до навършване на 20 – годишна възраст или до възникване на основания по чл. 29 от Закона за закрила на детето.

 

            ОПРЕДЕЛЯ на майката *с ЕГН:********** ***, режим на лични контакти и отношения с детето , както следва: два пъти месечно по 1/един/ час в рамките на работното време ИРМ при Дирекция „Социално подпомагане“ – Царево, на адрес гр.*в присъствието на социален работник , работещ с детето.

 

            ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 20 от Наредбата за условията за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ПП Закона за закрила на детето М.А.А., ЕГН **********  роден на роден на ***г  в гр.С*, да ползва услуга „заместваща приемна грижа” по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ПП Закона за закрила на детето в друго утвърдено приемно семейство при извънредни обстоятелства, с цел подкрепа на приемното семейство, в което се настанява детето. 

 

Заверени преписи от решението, след влизането му в сила,  да се връчат на: Директора на ДСП- гр. Царево, на приемния родител М.С.И. с ЕГН **********,***.  

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

 

  

СЪДИЯ :