П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  04.03.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на четвърти март  две хиляди и тринадесета   година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ МОСКОВА                   Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурор  Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  №51  по описа за 2013год.

докладвано от съдията  Москова

На именното повикване в 16.10  часа се явиха:

 

            За Районна прокуратура гр.Малко Търново се явява прокурор Луков.

            Подсъдимият И.А., редовно призован се явява лично доведен от ОЗ”Охрана” Бургас, ведно с  назначения сл.защитник адв.Д.Р. от БАК назначена в хода на Досъдебното производство.

Съдът, като взе в предвид че подсъдимия е турски гражданин и не владее български език, намери за необходимо на същия да бъде назначен преводач от турски език на български език и обратно, поради което

СЪДЪТ, предвид изявлението на страните и с оглед обстоятелството, че подсъдимият не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА в качеството на преводач П** Н** П**, който да превежда от български на турски език и от турски на бългаски език.

Снема самоличността на преводача:

П** Н** П** роден на ***г. гр.Д**, ЕГН:**********,***, български гражданин, семеен, неосъждан,

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ определя на преводача възнаграждение в размер на 50лв. платими от Бюджета на съда.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия чрез преводача/ както следва:

И.А.  роден на ***г. в гр.М**  Р.Т**, турски гражданин, живущ гр.И**, средно образование, компютърен специалист, неженен, неосъждан.

Съдът разяснява правата на подсъдимия: 

            Подсъдимия чрез преводача/: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Съгласен съм да бъда представляван от назначения ми служебен защитник адв.Д.Р..

СЪДЪТ докладва постъпилото споразумение за прекратяване на наказателното производство БП №36/2013г по описа на РУП Малко Търново №10/2013г. по описа на РП Малко Търново, съгласно което подсъдимият И.А., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че:  

 На 28.02.2013г. в района на 57-ма гранична пирамида в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново е влязъл през границата на страната от Р.Т** в Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места;

Деянието е извършено от подсъдимият И.А. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.І, вр. 54 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  и  ГЛОБА в РАЗМЕР НА СТО и  ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.

На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

            Прокурора: Поддържам така внесеното споразумение, не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът запитва подсъдимия, разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, доброволно ли го е подписал, отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на турски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Много съжалявам за извършеното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах  доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                                                                  Прокурор:

/ И.А. /                                                 / Борис Луков /

 

Защитник:

/ Адв.Д.Р. /

 

Преводач:

/ П** П** /

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №36/2013г. по описа на РУП гр.Малко Търново, №10/2013г по описа на РП Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков и подсъдимия И.А., и служебния му защитник  адв.Д.Р., съгласно което подсъдимия И.А. се ПРИЗНАВА за  виновен в това че,  на 28.02.2013г. в района на 57-ма гранична пирамида в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново е влязъл през границата на страната от Р.Т** в Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места -  престъпление по чл.279 ал.І от НК.

Деянието е извършено от подсъдимият И.А. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.І, вр. чл.54 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  и  ГЛОБА в РАЗМЕР НА СТО и  ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.

На основание чл.66 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

ОСЪЖДА  подсъдимия И.А. да заплати по сметка на Районен съд Малко Търново в полза на Държавата сумата в размер на 50лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, времето през което той е бил с МНО „Задържане под стража” следва да бъде приспадната от наказанието ЛОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №51/2013год.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

След прекратяване на наказателното производство, Съдът се занима с взетата МНО”Задържане под стража” на подсъдимия И.А., която намира  за отпаднала, поради което

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ МНО „Задържане под стража”, като освобождава подсъдимия от зала.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че определението ми бе преведено от български на турски език.

 

Приключи с.з. в 16.40

Протокола изготвен в с.з.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: