Р Е Ш Е Н И Е 

             гр. **          13.09.2011 г.

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                      наказателен състав, в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети септември през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ  МОСКОВА

при участието на секретаря М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 50 по описа на съда за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/.

Образувано е по Акт № 4 /01.09.2011Г. за констатиране на дребно хулиганство на РУП - гр.**, съставен на М.И.Д. с ЕГН **********,*** **, изпратен в РС – гр. ** с писмо рег. № 2238/12.09.2011г. на РУП –**. Към акта са приложени докладна записка и писмени обяснения на лица. С акта е констатирано, че на **., около 20.00 часа в село З**, община **, пред смесения магазин на С.И.,***, е извършил непристойни действия, изразяващи се в произнасяне на неприлични думи, псувни и нанасяне на побой на лицето Б** ** О** с ЕГН ********** ***, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

М.И.Д. дава пред съда подробни обяснения по случая, като се признава за виновен, изразява съжаление за случилото се, моли за минимално наказание.

Районна прокуратура – гр. **, не изпраща представител в съдебното заседание и не представя писмено становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото писмени и устни доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Предложеният за наказване М.И.Д. е роден на ***г*** **, с българско гражданство, ** работи към частна фирма за **, с ЕГН **********.

На **., в късния следобед Т** ** играл с братовчед си на чешмата в село З**. След като приключил работата си в близката гора, там отишъл М.И.Д., за да напои конете си. Ядосал се, че водата била размътена и конете отказвали да пият, поради което се скарал на Т** ** и братовчед му. Последните веднага се отправили към смесения магазин на С.И., находящ се в центъра на селото и се оплакали  на Б** ** О** /баща на Т** **/ и ** /братовчед на Т** **/. Последните били седналите на маса пред магазина и към този момент видимо вече били доста почерпени. Като видели, че в смесения магазин около 20.00 часа  влиза М.И.Д., решили да му поискат сметка защо се е скарал на децата им. ** влезнал в магазина и повикал навън М.Д. да даде обяснения. Докато си изяснявали взаимоотношенията, взаимно си разменили обидни думи и псувни, след което конфликтът прерастнал в сбиване, при което Б** ** О** , **, и Т** Стефанов **  нанесли удари на М.И.Д., който от своя страна пък нанесъл удари на Б** О**. Собственикът на магазина заедно със случаен посетител се намесили незабавно и преустановили сбиването, като междувременно подали и сигнал до РУП-**. Незабавно на място пристигнал разпитаният по делото като свидетел – полицейски инпектор К., който предприел следващите се процесуални действия.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема следното от правна страна:

Съгласно чл. 1, ал. 2 УБДХ дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по-ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай се установи, че М.И.Д. е извършил проява, изразяваща се в произнасяне на неприлични думи, псувни и нанасяне на побой на Б** ** О**  . Посоченото действие е извършено на обществено място /в центъра на село З**, пред смесения магазин на С.И. /, като то било възприето от персонала на магазина и намиращите се в и пред магазина граждани. С поведението си е нарушил обществения ред и спокойствие на публично място, проявил е оскърбително отношение към намиращите се в и пред магазина лица, което станало достояние на неограничен кръг от лица. Същото деяние осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ, поради което е налице визираното в акта административно нарушение.

Съдът след като установи, че извършителят М.И.Д.  е пълнолетен , с постоянни трудови доходи, както и че по делото няма данни за други негови противообществени прояви, и като съобрази разпоредбата на чл.1 ал.1 и чл.6 б.”а” от УБДХ намери, че следва да му се наложи административно наказание. С оглед на това, че нарушението на М.И.Д.  е първа за него проява от подобен характер и за да се постигнат на целите на административното наказание съгласно чл.12 от ЗАНН, съдът прие, че на М.И.Д.  следва да се наложи глоба в размер на 100 лева.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.6 б.”а” вр.чл.1 ал.1 от УБДХ, съдът

Р  Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА нарушителят М.И.Д. с ЕГН **********,*** **, с българско гражданство, ** работи към частна фирма за **, за ВИНОВЕН в това, че на **., около 20.00 часа в село З**, община **, пред смесения магазин на С.И.,***, е извършил непристойни действия, изразяващи се в произнасяне на неприлични думи, псувни и нанасяне на побой на Б** ** О**  с ЕГН ********** ***, с което е нарушил обществения ред и спокойствие  по смисъла на чл.1 ал.2 от УБДХ, поради което и на основание чл.1 ал.1 от УБДХ  му налага наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто / лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от днес за нарушителя и от датата на получаването на препис от решението за РУП-** и РП-**.

Препис от решението да се изпрати на РУП-** и РП-**.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: