РЕШЕНИЕ

                  гр. Малко Търново         03.07.2012

В   И М ЕТО   НА   НАРОДА

Малкотърновският районен съд                                   наказателен  състав

На трети юли                                           през две хиляди и дванадесета  година,

В публично заседание в следния състав: 

Председател: Мария Москова

секретар М.Д. и прокурор Райко Стоянов.

Като разгледа докладваното от районния съдия Москова НАХД №50 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.378 от НПК.

От РП-Малко Търново е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК на Л.П.П.   ЕГН **********  - обвиняем по ДП №75/2012 год. по описа на РУП  гр. Малко Търново, ДП № ДП №4/2012г. по описа на РП-Малко Търново. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл.343в ал.2 от НК. За това деяние е предвидено наказание "лишаване от свобода" до две години, извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер -реабилитиран и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

В съдебно заседание, обвиняемия Л.П.П.   ЕГН **********, редовно призован  се явява лично.

От приложените по делото писмени доказателства / ДП №75/2012 год. по описа на РУП  гр. Малко Търново, ДП № ДП №4/2012г. по описа на РП-Малко Търново /, преценени поотделно и в тяхната съвкупност се установи от фактическа страна следното:

Л.П.П.   е неправоспособен водач на МПС.  Бил наказван  по административен ред  за управление на МПС  без съответно свидетелство с НП № 1/19.01.2012г. на Началника на РУП-малко Търново, влязло в законна сила на 14.02.12г. На 17.04.2012г.  по главен път І-9 в местността „Босна” около 16.15 часа  обвиняемият управлявал МПС “***”  с рег № А ***КТ, без съответно свидетелство за правоуправление и това било констатирано от служители на РУП-Малко Търново, като бил издаден АУАН № 39 от 17.04.2012г.,който бил подписан от лицето без възражения. Така описаната фактическа обстановка се потвърждава от събраните и приложени по делото доказателства, както и от присъединените на основание чл.283 от НПК писмени доказателства и дава основание на съда да приеме, че с деянията си, обвиняемия Л.П.П.   ЕГН **********  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343в ал.2 от НК, като на 17.04.2012г.  около 16.15 часа  в местността „Босна” по главен път І-9 управлявал МПС “***”  с рег № А ***КТ,  в едногодишен срок  от наказването му административен ред с НП № 1/19.01.2012г. на Началника на РУП-Малко Търново, влязло в законна сила на 14.02.2012г за управление на МПС  без съответно свидетелство  за управление – престъпление по чл. 343В ал.2 от НК.

От субективна страна деянието е извършено умишлено .

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание "лишаване от свобода" до 2 години Същевременно се установи, че деецът,  не е осъждан –реабилитиран, не е освобождаван от наказателна отговорност така, че следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвиденото  наказание, съдът отчете, че деецът представлява по-голяма обществена опасност в сравнение с извършителите на деянията от този вид, като съобрази, че временно е зает  в с дърводобив частния сектор и счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК, "глоба" в размер над минималния предвиден от закона - действащ по време на извършване на деянието, а именно -2000лв .

Предвид гореизложеното съдът намира, че  деянието извършено от Л.П.П.   ЕГН **********  осъществява от субективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343В ал.2 от НК,  поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, обвиняемия следва да бъдат признат за виновен в извършването на посоченото деяние и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв .

Предвид гореизложеното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА Л.П.П.  с  ЕГН **********, български гражданин, роден на ***г***,  женен, неосъждан -реабилитиран, със начално  образование, местоживеене ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 17.04.2012г.  около 16.15 часа  в местността „Босна” по главен път І-9 управлявал МПС “***”  с рег № А ***КТ,  в едногодишен срок  от наказването му административен ред с НП № 1/19.01.2012г. на Началника на РУП-Малко Търново, влязло в законна сила на 14.02.2012г за управление на МПС  без съответно свидетелство  за управление – престъпление по чл. 343В ал.2 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 2000.00 /две хиляда  / лева.

Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаване му на страните пред Окръжен съд- Бургас.

 

                                      Районен съдия: