П Р О Т О К О Л

               Гр.М** Т**  06.04.2011 година

 

М** ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  шести  април   2011г.   в  състав:

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора …………………………………          сложи за разглеждане гр.дело  №50  по описа за 2010год.,

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 14.00  часа се явиха:

 

     Ищецът Д.К., уведомен чрез адв. М.Д., лично се явява, ведно с адв.М.Д..

     Ответникът Ж.К., уведомен чрез адв.П.К., лично се явява, ведно с адв. П.К..

     Адв.Д.-Да се даде ход на делото.

     Адв.К. -Да се даде ход на делото.

     Съдът,счита че са налице изискванията за даване ход на делото и

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

Продължава съдебното дирене.

Адв.Д.-Представяме проект за делба на имот №010017 в землище на с.*** изготвен от страните в производството, от който са новообразувани имот №010019 и имот №010029, двата имота с равна площ от 3,697дка. Проекта за делба е изготвен от страните в спора.Те желаят делбения съсобствен имот да бъде поделен м/у тях, съгласно представения от съда проект като в дял на Д.К. имот №010029, а в дял на съделителя ответника Ж.К. бъде поставен имот с №010019, като проекта бъде одобрен от съда и има смисъл на постигната спогодба по предмета на делото.

Адв.К.-Потвърждаваме, че сме постигнали съгласие за делбата на горе описания имот, да бъде извършен по изложения начин.

Съдът, като докладва по делото постъпилата молба с вх. №120/16.02.2011г. от ищеца К., с която се иска да бъде разгледан иск за разпределение ползването на имот УПИ ХІІ – 37 кв.2 на с.*** и взе в предвид че имота е изключен от делбата предвид което

Определи:

Оставя без разглеждане като недопустим в настоящето производство предявения иск за разпределение ползване на имот ХІІ-37.

Приема и прилага по делото представените в дн.с.з. скици проекти за делба на имот №010017 – 2броя.

Съдът покани страните към спогодба и те заявиха че я сключват при следните условия:

Адв.Д. – Страните се съгласяват да прекратят съсобствеността  по отношение на процесните недвижими имоти по следния начин:

І. В дял на ищеца Д.С.К. ЕГН:********** ***.Т** се поставят:

 1/имот с пл.№010172 в землището на с.***, ЕКАТТЕ 06687, община М.Т** в местността „Край село – СРГ” с площ 1,039дка, нива 8-ма категория, при граници и съседи: имоти с №№010161, 051052, 000200, 000306, 010027;

2/ дворно място представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-163 в кв.1 по плана на с.*** община М.Т** обл.Б** с площ 570кв.м., незастроено и към настоящия момент с уредени регулационни сметки при граници: изток – улица, запад – край на регулацията, север -  УПИ VІ-общ. и УПИ VІІ-общ. И от юг – УПИ ІІ-159;

3/ имот №010029 в землището на с.*** с ЕКАТТЕ 06687 община М.Т** в местността „Край село-СРГ”, с площ от 3,697дка с начин на трайно ползване нива 8-ма категория на земята, при граници на имота: имоти с №№ 010019, 000135, 010010, 010013, 010012, 010201 и 000200, като имота е новообразуван от имот №010017 съгласно скица-проект №Ф00048/9.03.2011г. на общинска служба земеделие и гори М.Т** която представлява неразделна част от съдебната спогодба.

Данъчната оценка на този дял е на стойност 1777.50лв.

ІІ. В дял на ответника Ж.С.К. с ЕГН:********** *** се поставят:

1/ имот с №010004, в землището на с.***, ЕКАТТЕ 06687, община М.Т** в местността „Край село – СРГ” с площ 1,016дка, нива 8-ма категория, при граници и съседи: имоти с №№000119, 000212, 010011, 010002, 010001;

2/ имот №010019 в землището на с.*** с ЕКАТТЕ 06687 община М.Т** в местността „Край село-СРГ”, с площ от 3,697дка с начин на трайно ползване нива 8-ма категория на земята, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ 109кв.м. при граници на имота: имоти с №№ 010029, 000135,010029, като имота е новообразуван от имот №010017 съгласно скица-проект №Ф00047/9.03.2011г. на общинска служба земеделие и гори М.Т** която представлява неразделна част от съдебната спогодба.

Данъчната стойност на този дял  е 2151.00 лева.

ІІІ. Д.С.К. дава неотменното си съгласие, Ж.С.К. да продължи да ползва пожизнено и безвъзмездно изградените преди делбата и съществуващи към настоящия момент водопроводни и ел.инсталации, преминаващи през имот с №010029 и захранващи имот №010019.

ІV. Ж.С.К. дава неотменното си съгласие  Д.С.К. да се присъедини безвъзмездно към изградените водопроводни и ел.инсталации, захранващи имот №010019 при техническа възможност установена по надлежния ред от компетентните органи.

V. Д.С.К. изрично признава правото на собственост на Ж.С.К. върху паянтова едноетажна постройка с площ от 8кв.м. разположена в северозападната част на УПИ ХІІ-37 в кв.2 от плана на с.*** съсобствен между страните.

VІ. Ж.С.К. изрично признава правото на собственост на Д.С.К. върху масивна едноетажна сграда с площ 21кв.м. прилепена до двуетажната сграда откъм североизточната фасада с височина 3,50метра и дървена стълба водеща до втори етаж, както и едноетажна масивна сграда с площ от 24кв.м. разположена в югоизточната част на дворното място, представляващо УПИ ХІІ-37 в кв.2 по плана с.*** общ.М.Т**,съсобствен между страните.

VІІ. Страните заявяват, че не си дължат уравнение на дяловете в пари, както и че всички въпроси между с настоящата спогодба се считат за уредени и нямат претенции по отношение на посочените в спогодбата недвижими имоти.

Разноските по делото остават за всяка една от страните така както са направени.

 

 

 

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

 

1…………………………………………………              2……………………………………………..

 

 

 

/ищец /                           /ответник/

 

 

 

 

Съдът счита, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и на осн.чл.234 ал.І от ГПК следва да бъде одобрена.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба обективирана в протокола от съдебното заседание и подписана от страните.

ОСЪЖДА Д.С.К. да заплати ДТ върху дела си по с/ка на Районен съд М.Т** в размер на 35.55лв.

ОСЪЖДА Ж.С.К. да заплати ДТ върху дела си по с/ка на Районен съд М.Т** в размер на 43.02лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №50/2010г. на Районен съд М** Т** поради спогодба между страните.

Делото да се внесе в архива като свършено.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Б** в едноседмичен срок от днес.

 

     Приключи с.з. в 15.0

Протокола изготвен в с.з.

 

 

 

Секретар:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: