Р Е Ш Е Н И Е

      гр. Малко Търново, 11.02.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и с участието на прокурор …………….., като разгледа докладваното от председателя НАХД  № 50/2013 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство .

Производството е образувано по повод акт за констат**не проява на дребно хулиганство №., съставен на Д.М.А.  с ЕГН ********** *** , внесен в съда от РУП-Малко Търново с писмо с вх.№.  Към акта са приложени: докладна записка от 09.02.2013г. на Т Б** Д** – инспектор „ПИП” при РУП-Малко Търново,  обяснения от лицето,  протокол за полицейско предупреждение на нарушителя, сведения от М В. ** **, потърпевшата М** Х**ва К**,  Г.Т.К., Ж.И.Р., Д.А. Р**, Р** **, , **, М** И** Б**. В хода на съдебното следствие са събрани показанията на актосъставителя Д.К. ***, на свидетелите Ж.И.Р., М** И** Б**, както и обясненията на нарушителя А..

С акта е констат**но, че на 09.02.2013г. около 08.00ч., в село З**, община Малко Търново,  пред блок №  13 Д.М.А.  с ЕГН ********** е извършил неп**йни действия, изразяващи се в нанасянето на шамар на лицето М** Х**ва К** с ЕГН **********, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.

Нарушителят  дава пред съда обяснения по случая,  не се признава за виновен и не изразява съжаление за стореното.

Районна прокуратура – гр. Малко Търново, надлежно уведомена, съгласно чл. 5, ал. 2 от УБДХ,  не се представлява  в съдебното заседание и не представя становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, съдът нам** за установено следното от фактическа и правна страна:

Нарушителят Д.М.А.  с ЕГН ********** ***, с българско гражданство, неженен, неосъждан, безработен.

На 09.02.2013г. около 01.00 часа нарушителят се прибрал с  приятели в дома си село З**, община Малко Търново, ул.”**, като включили силно музикалната уредба и продължили да се черпят с  алкохол. След около час съседите му по етаж – св.М** К** и св.Ж.Р., почукали на входната врата на нарушителя и го помолили многократно да спре музиката, на което нарушителят реаг**л бурно като отправил обидни думи и псувни към съседките си. Около час след това съседът Д. Р**, от когото нарушителят черпел електрическа енергия,  прекъснал  захранването  към апартамента на нарушителят, за да спре музиката. Въпреки това нарушителят намерил начин да се включи към ел.захранването и веселбата в апартамента му продължила, а самият той заплашил със сам**зправа съседите си. Около 05.00 часа се наложило  съседзите от блока да потърсят съдействието на кмета на селото - П** Г** който пристигнал на място и провел разговор с нарушителят. Последният намалил музиката временно и след като кмета на селото си тръгнал, веселбата отново продължила до сутринта. Около 07.30 часа сутринта потърпевшата М** К**  тръгнала за работа и минавайки покрай апартамента на потърпевшия, почукала на врата и му направила забележка, като очаквала от него извинение. Последният обаче реаг**л бурно, започнал да й крещи, като я обиждал и псувал. Св. К** тръгнала да слиза бързо по стълбите навън, където я чакал съпругът й – св.Г.К., но нарушителят А. я настигнал пред блока и пред събралите се там рано сутринта граждани, тръгващи за работа,  й нанесъл силен удар с плестник в лицето.  Намесата на св.К. предотвратила по нататъшната сам**зправа на нарушителят със св.К**.  Нарушителят А. успял да нанесе няколко удара с юмрук на лицето Г.В.К., разкъсал блузата на Д.А. Р**, като пристигналите на място дежурни служители на РУП-Малко Търново успели да предотвратят сам**зправата на нарушителят със съседите му.

Всички разпитани свидетели са категорични в показанията си, че нарушителят е нанесъл удар със шамар на лицето М** К**. Гореизложената фактическа обстановка се установи от показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели, както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства: докладна записка от Т Б** Д**.

При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя, несъмнено се доказва, че е била извършена неп**йна проява от страна на лицето А. такава, каквато е отразена  в акта за констат**не на дребно хулиганство. Установи се по делото, че А. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2 УБДХ – събраха се безспорни данни за извършена от сочения за нарушител неп**йна проява, изразена в нанасяне на удар със шамар на лицето М** К**,  на публично място пред повече х**, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите – административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Съгласно чл. 1 ал. 2 от УБДХ, дребно хулиганство по смисъла на този указ е неп**йна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече х**, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но п**ди своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по - ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цит**ната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретиз**ни в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече х**; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай по делото това  бе установено.В този смисъл  след като е налице деяние, което осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ , е налице и виз**ното административно нарушение, за което следва да бъде наложено едно от наказанията по чл. 1, ал. 1 от същия указ.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, нам**, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 ал.1 т.1 от УБДХ  административно наказание “задържане в структурно поделение на МВР, която според съда следва да е за срок от 5 денонощия. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено непосредствено пред жилищния блок № 13 в село З** и очевидци на инцидента са били около 15 лица, както и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстр** неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, виз**ни в чл.36 от НК.

                   Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.2 от УБДХ /ДВ бр.93 от 2011г./постановеното решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

                   Мотив**н от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА Д.М.А.  с ЕГН ********** *** , български гражданин, несемеен, неосъждан, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че на  09.11.2013г. около 08.00ч., в село З**, община Малко Търново,  пред блок №  13  е извършил деянието, описано в Акт № . на РУП на МВР - Малко Търново,  а именно  - нанесъл удар със шамар на лицето М**  Х**ва К** с ЕГН **********, като на основание  чл.1 ал.1 т.1 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ,  НАЛАГА на Д.М.А.  с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “задържане за срок от 5 денонощия в структурно поделение на МВР”.

                   Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 13.02.2013г. от 14.00 часа

След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Малко Търново за сведение и изпълнение.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: