Р Е Ш Е Н И Е

 

              /20.09.2018 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На деветнадесети септември                                    2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №47 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Г.Т.К., ЕГН **********,***,българскигражданин,неосъждан за извършено престъпление по чл.345, ал.2 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият К.  , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

            Защитата на обвиняемия пледира за приложение на разпоредбата на чл.9,ал.2 от НК.Алтернативно моли съда за минимално наказание.

           

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: На 04.08.2018г. служители от РУ МВР М. Търново изпълнявали специализирана полицейска операция на територията на община М. Търново. Св. * заедно със своя колега ст. полицейски инспектор В. П* били в района на с. * на около 50 метра извън селото. Около 14,30 часа те видели МПС - *, което се движело по черен път, без да има поставени регистрационни табели. Спрели го, водач бил обвиняемият Г.Т.К.,***.

      Разпитан в хода на производството, К. обяснява, че АТВ било на негов първи братовчед и се намирало в дома му. Наложило се да пресече асфалтовия път и тогава полицаите го видели и спрели. Обвиняемият обяснява, че не знаел, че АТВ е трябвало да бъде регистрирано официално пред КАТ, т.е. не е знаел, че върши престъпление. Това негово твърдение обаче противоречи на факта, че той е издържал шофьорски курс и изпит за правоспособност като водач на МПС.

       При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият К.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2 НК  а именно- ,  че  на 4 август 2018 г. около 14,30 часа на общинския път *, е управлявал МПС * което не е регистрирано по надлежния ред

            От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2 НК     предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

       Съдът не споделя доводите на защитата за приложение на чл.9,ал.2 от НК.Деянието е извършено умишлено от обвиняемия К. и осъществява както от обективна така и от субективна страна състава на престъпленито по чл. 345, ал.2 НК   

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият К.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                            Р      Е     Ш     И   :

 

   ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Т.К., ЕГН **********,***,българскигражданин,неосъждан за ВИНОВЕН в това,   че  на  4 август 2018 г. около 14,30 часа на общинския път *, е управлявал МПС - АТВ Ямаха Рино с рама № *, което не е регистрирано по надлежния ред– престъпление по чл.345, ал.2 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: