Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

……

 

гр. Малко Търново, 01.08.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД № 47 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

            С Наказателно постановление № 22- 0000103/18.04.2017г. на А** Ж** Ж*, Началник на ОО „Автомобилна администрация“ гр. Бургас на Ж.Г.Г. , ЕГН **********, с адрес *** на основание чл. 93в, ал. 17, т. 1 от Закона за автомобилните превози му е наложена глоба в размер на 1500.00лева/хиляда и петстотин/ за това, че около 14.20 часа в обл. Бургас по главен път Е 87 – гр. Бургас – гр. Малко Търново на 10км. след с. Звездец в посока гр. Бургас извършвал обществен превоз на дървесина , видно от товарителница № ****/24.03.2017г. и превозен билет № */ 24.03.2017г. по маршрут с. З* до гр. Б* , видно от пътен лист № 344706/24.03.2017г. с влекач марка „Ивеко“ от категория N 3 с рег. № А4802КМ , с прикачено полуремарке с рег. № ** и двете собственост на превозвача. При проверката е било констатирано нарушение на чл. 36, §. 1 , т. (i) от Регламент (ЕС) № 165/2014г. : при извършване на превоз с МПС оборудвано с аналогов тахограф марка *** тип 132451 , № ***, попадащ в обхвата на Регламент (ЕО) 561/ 2006, водачът не представя за периода от 06.00часа на 24.03.2017г. до 09.55ч. на 24.03.2017г. попадащ в периода на предходните 28дни от текущия ден, тахографски лист, карта на водача, ако притежава такава, всеки ръчен запис или разпечатка или удостоверение за дейности по образец.

Ж.Г.Г. , ЕГН **********, с адрес *** е  останал недоволен от наложеното му наказание. В жалбата , депозирана от упълномощение защитник – адв. Г* П*, АК гр. В*, се излагат съображения за отмяна на процесното наказателно постановление. Последното се счита, за неправилно и незаконосъобразно. Твърди се също така, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.   

В съдебно заседание жалбоподателят Ж.Г.Г. не се явява. Не се явява и упълномощеният от него адв. Г* П*, АК гр. В*. Защитникът на наказания е депозирал писмени бележки, в които е изложил съображенията си за отмяна на наказателното постановление.  

Ответникът по жалбата – Началник на ОО „Автомобилна администрация“ гр. Бургас, не се явява и не се представлява. Не е взето становище по депозираната жалба.

            Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

            На 24.03.2017г. свидетелят К.Н.К.- служител на ОО “Автомобила администрация“ Варна работел на главен път гр. Бургас – гр. Малко Търново заедно с колегата си Д* Р* Б*. Двамата извършвали проверка по Закона за автомобилните превози , като се намирали в м. „Б*“. Служителите били командировани в ОО „АА“ Бургас. Около 14.20часа проверяващите спрели за проверка товарен автомобил „Ивеко“ с рег. № А***КМ с прикачено полуремарке с рег. № **. Превозното средство било управлявано от жалбопдателят Ж.Г. ***. Водачът извършвал превоз на дървесина по маршрута с. Заберново, общ. Малко Търново – гр. Бургас. Двамата служители на ОО“АА“  поискали от водачът да представи документи касаещи товарът – товарителница и превозен билет. При проверката било установено, че МПС – то е оборудвано с аналогов тахограф марка „С*“. К. и колегата му поискали водачът да им представи тахографски лист, карта на водача ако притежава такава, разпечатка за всеки ръчен запис за съответния период, както и удостоверение за дейности по образец. Водачът не представил такива за периода 06.00часа до 09.55часа на 24.03.2017г. Представено било удостоверение за дейности, което обхващало периода от 06.00часа на 24.02.2017г. до 06.00часа на 24.03.2017г. Съответно при проверка на поставения тахографски лист , нямало отбелязване за вида дейност извършвана от водача за посочения период – 06.00часа до 09.55часа на 24.03.2017г. След извършената проверка и на основание констатираното , свидетелят К.К. съставил АУАН  Серия А- 2016 № 225276/24.03.2017г. за нарушение на чл. 36, §. 1 , т. (i) от Регламент (ЕС) № 165/2014г. Съставеният акт бил връчен на водача Г., който подписал съставения против него документ, като изписал като възражение „ с особено мнение съм спрямо акта“. 

В законоустановения срок А* Ж* Ж*, Началник на ОО „Автомобилна администрация“ гр. Бургас  е издал против Ж.Г.Г. , ЕГН **********, с адрес *** обжалваното Наказателно постановление № 22- 0000103/18.04.2017г.

Горната фактическа обстановка се установи от съвкупната преценка на показанията на разпитаните свидетели и приетите по делото писмени доказателства.

Наказателното постановление е връчено лично на Г. на 24.04.2017г.  В законоустановения срок, чрез административно – наказващия орган, е подадена жалба . 

Въз основа на така установените факти по делото съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е подадена по предвидения в закона ред пред компетентен съд в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от лице, което има право да обжалва наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна .

Настоящият състав , счита подадената жалба за основателна по следните съображения. Видно от изложената фактическа обстановка и процесния акт - Наказателно постановление № 22-0000103/18.04.2017г., аминистративно – наказателната отговорност на жалбоподателя Г. е ангажирана за нарушения на чл. 93в, ал. 17, т. 1 от Закона за автомобилните превози във връзка чл. 36, §. 1 , т. (i) от Регламент (ЕС) № 165/2014г. В посочената разпоредба е установено изискването към водачите на МПС от определена категория/ в случая N 3 / да „представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни: 1. тахографски листа“. След това алтернативно в още три точки са посочени и други изискуеми документи , които следва да се представят на проверяващия орган. Настоящият състав счита, че пред проверяващите органи и наказващия такъв са представени изискуемите документи за периода от 28 дни преди проверката , както и за такущия ден е представен тахографски лист. Пред наказващия орган е представено удостоверение за дейности за периода от 06.00часа на 24.02.2017г. до 06.00часа на 24.03.2017г. За периода след 06.00часа на 24.03.2017г. до часа на проверката безспорно не е представено такова удостоверение за дейности, но проверяващите са иззели тахографски лист и от него се вижда , че е отразил дейност от 09.55часа до момента на спиране на водача. Според настоящия състав неправилно Г. е санкциониран за нарушение в този период – от 06.00часа до 09.55часа на 24.03.2017г. действията му не се обхващат от разпоредбата на  93в, ал. 17, т. 1 от Закона за автомобилните превози. Г. е представил тахографски лист, като на него не е отбелязано в периода преди 09.55часа каква дейност е извършвал, а това водачът е следвало да направи ръчно в съответните полета предназначени за това. От друга страна, от писмените доказателства по преписката, се установява че въззивникът е наказан за това, че не е представил при извършената проверка от контролните органи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията му и почивките за времето от 06.00часа до 09.55часа на 24.03.2017г.   В АУАН и в НП са били посочени няколко отделни изпълнителни деяния предвидени в разпоредбите чл. 36, §. 1 , т. (i) от Регламент (ЕС) № 165/2014 год. като в АУАН и в атакуваното НП е посочено, че Г. е извършил всяко едно от четирите деяния по чл.93в, ал.17 т.1-т.4 от ЗАвПр.  В случая наказващия орган е санкционирал въззивника на основание чл. 93в, ал.17, т. 1 от ЗавПр. Описанието в АУАН и НП включва няколко изпълнителни деяния, съставомерните белези на които са различни и отговорността за неизпълнение на всяко едно от задълженията – не представи тахографски листа и/или карта на водача, както и записите от нея, и/или ръчни записи и разпечатки, и/или удостоверение по чл.10 ал.1 от наредбата по чл.89 ал.1 е скрепено с различните състави на отговорността по чл. 93в, ал.17, от т.1 до т.4 от ЗАвП. Следователно, обвиненията за всяко едно от посочените нарушения съществуват самостоятелно и независимо едно от друго, като конкретното вменено нарушение следва да бъде описано със съставомерните му белези. Недопустимо е налагане на наказание по  чл. 93в, ал. 17, т. 1 от ЗАвПр при липса на обвинение със съставомерните за отговорността обстоятелства.  Следва да се отбележи, че съобразно с така цитираните норми посочени в НП е невъзможно едновременно водача да не е представил тахографски лист , карта на водача , ако притежава такава , всеки ръчен запис или разпечатка или удостоверение за дейности по образец, предвид обстоятелството, че в самото НП, както и в АУАН е посочено, че проверяваното МПС е било оборудвано с аналогов тахограф и по делото е иззет и приложен тахографски лист. Така установена и описана фактическа обстановка в акта и наказателното постановление прави деянието неясно, за което е наказан Г., като  не е възможно да се разбере какво точно нарушение са констатирали контролните органи. По този начин е било нарушено правото на защита на наказания. Съобразно това, настоящият състав счита, че неправилно е приложена и санкционната разпоредба. Водим от тези съображения, съдът счита , че следва процесното наказателно постановление да бъде отменено.  

Водим от изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22- 0000103/18.04.2017г. на А* Ж** Ж**, Началник на ОО „Автомобилна администрация“ гр. Бургас, с което на Ж.Г.Г. , ЕГН **********, с адрес *** на основание чл. 93в, ал. 17, т. 1 от Закона за автомобилните превози му е наложена глоба в размер на 1500.00лева/хиляда и петстотин/ за нарушение на чл. 36, §. 1 , т. (i) от Регламент (ЕС) № 165/2014г.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас  в 14- дневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: