РЕШЕНИЕ

 

                                            22.06.2011 г.                               гр.**

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновски  районен съд                                               граждански състав

на двадесет и първи юни                                две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:

                                Председател: Мария Москова

секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

гр.д. № 47 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е с правно основание чл.50 от СК и по реда на чл.330 от ГПК.

Образувано е по повод молбата на Е.Г.П. с ЕГН ********** и И.П.П. с ЕГН **********,***»**, община **, Молителите твърдят, че  са съпрузи от **г., който брак е първи и за двамата, и от брака имат родено едно дете: П** И** П., род.на ***г***. Твърдят, че по време на единадесетгодишното им съжителство са се опитвали с взаимни компромиси да изградят нормално и здраво семейство, но несходството в характерите им, физическата самостоятелност, финансовата независимост и различните им лични интереси постепенно са ги отчуждили един от друг. Заявяват, че по изложените причини са стигнали до сериозно и непоколебимо съгласие да поискат от съда прекратяване на брака по взаимно съгласие, тъй като брака им е дълбоко и непоправимо разстроен. Ведно с молбата представят за одобрение от съда и писмено споразумение, с което уреждат личните и имуществените си отношения, упражняването на родителските права и издръжката на роденото от брака малолетно дете - П** И** П., род.на ***г***, издръжката между съпрузите и фамилното име.  Молят съда да постанови решение, с което да допусне развод по взаимно съгласие  и прекрати сключеният  на ** г. между тях  граждански брак без да издирва мотивите им за прекратяване на брака, като одобри изцяло постигнатото между тях споразумение.

В съдебно заседание страните се явяват лично и с надлежно упълномощен за двамата процесуален представител - адв.С**, и поддържат сключеното между тях споразумение.

За Дирекция “Социално подпомагане”- гр.**, редовно уведомени, представител не се явява. Депозирали са писмено становище.

Съдът, като взе предвид доводите на страните, представеното от тях споразумение, приложените по делото доказателства и като съобрази закона, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Молителите са съпрузи, сключили граждански брак с Акт № ** от ** г. на Община Б**. След брака, съпругата е приела да носи фамилното име П.. От брака си имат едно дете - П** И** П., род.на ***г***,  ЕГН **********.

В съдебно заседание страните заявяват категоричното си желание сключения между тях граждански брак да бъде прекратен при условията на чл.50 от СК- без да се издирват мотивите за прекратяването на брака. Представят и поддържат постигнато между тях споразумение по въпросите, визирани в чл.51, ал.1 от СК.

Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на роденото от брака дете. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, от която 25 /двадесет и пет/ лева платени от молителя при завеждане на молбата, а останалите **/ лева, следва да бъдат заплатени от молителката. Последната следва да заплати  и сумата в размер на 2.00 / два / лева, представляваща държавна такса на основание чл.7 т.1 от  Тарифата. Молителят следва да заплати сумата в размер на 43.20 лв. /четиридесет и три лева и 20ст./, представляваща държавна такса на основание чл.7 т.2 от Тарифата и сумата в размер на 62.99 лв. / шестдесет и два лева и 99ст./, представляваща държавна такса  на основание чл.7 т.1 от Тарифата.

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, Малкотърновският районен съд

 

РЕШИ:

 

 

ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № **/**г. на Община Б**  граждански брак  между Е.Г.П. с ЕГН ********** и И.П.П. с ЕГН **********  по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51, ал.1 от СК, съгласно което:

1. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака на страните дете – П** И** П. – малолетен, роден на ***г***, ЕГН:**********, се предоставят за упражняване на майката Е.Г.П., ЕГН:**********, с правото бащата И.П.П., ЕГН:**********, да се вижда с детето когато пожелае и има възможност през общо или поотделно които и да било три дни от всяка една календарна седмица, включително и с правото да взима при себе си с преспиване детето в рамките на тези три дни от седмицата, както и да взима детето при себе си през лятото за един цял календарен месец, съобразно желанието и възможностите си, и при условието, че майката Е.Г.П. не ползва през това време платен годишен отпуск.

          2.  Бащата И.П. ***,ЕГН:**********, ще заплаща месечна издръжка за детето си П** И** П. – малолетен,роден на ***г***, ЕГН:**********, по 60.00лв./шестдесет/лева МЕСЕЧНО, НАЧИНАЯ от датата на внасянето на настоящето споразумение в Районен съд – **, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, както и съответната законна лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката следва да се заплаща до петнадесето число на месеца, за който се дължи.

          3. Закупеният през време на брака си недвижим имот, представляващ ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №**/-тристаен, етаж **/,вход**блок №**/,находящ се в с.**, община **, Б**ка област, в кв.**/по действащия план на село **, площ на апартамента от **/кв.м. и съответната идеална част от общите части на сградата възлизаща в размер на ** хилядни процента/идеални части,равняващи се на **/кв.м.идеални части от общите части на сградата, както и съответното право на строеж върху терена, представляващ общинска земя от **/кв.м.,при граници на апартамента: изток-външен зид; запад-външен зид; север-стълбище и апартамент №**/, юг-апартамент №**/от вход „А”, отгоре-апартамент №**/; отдолу-избени помещения, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №**/ с площ от 7,** стотни/кв.м. – притежаван съгласно Договор за продажба №**. сключен с кмета на община **, същият вписан в службата по вписвания при РС-** на **., том **, вх.рег**, се  поставя в изключителна собственост /в дял/ на И.П. ***,ЕГН:**********, който е заплатил с лични средства покупката на този имот, в следствие на което съпругата Е.Г.П. ***, ЕГН:**********, НЯМА претенции към съпруга си И.П.П. за уравняване на дела си в пари, както и няма и не ще има за в бъдеще каквито и да било претенции към съпруга си И.П. по отношение на този негов недвижим имот.

          4. След разстрогване на брака си Е.Г.П.

ще живее заедно с детето си П** И** П. в жилището, в което са живели заедно с детето си през последните три месеца и находящо се в гр.**, община **, Б**ка област, на ул.”**-явяващо се собственост на нейни близки роднини.

          5. След разстрогване на брака съпругът И.П.П. ще продължи да живее в жилище, в което е живял през последните дванадесет месеца, и находящо се в гр.**, община **, Б**ка област на ул.”** – явяващо се собственост на неговите родители.

         

          6. Придобитият през време на брака лек автомобил: вид на МПС-„лек автомобил”, МАРКА-„**”,МОДЕЛ-„**”,с рег.№**, цвят-„**”,бензинов двигател №**, рама №**B**, с дата на първа регистрация **.и притежавано съгласно Свидетелство за регистрация на МПС №**, след разстрогване на брака се поставя в дял на Е.Г.П. ***, ЕГН:********** и същата става изключителен собственик на горепосоченото моторно превозно средство.

          7.  След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си моминско фамилно име - „**”.

          8. Страните не си дължат взаимно издръжка.

          9. Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили други недвижими имоти или ограничени вещни права,както и че нямат спестовни влогове в банки и нямат никакви претенции в тази насока един спрямо друг, както и по отношение на движимите и недвижимите имоти.

          10. Разноските по настоящето дело остават за всеки един от съпрузите така както са направени. 

ОСЪЖДА И.П.П. с ЕГН **********,*** **, Б**ка област, кв.”**, да заплати по сметка на Районен съд-гр.** държавна такса в размер на 106.19 лева /сто и шест лева и деветнадесет стотинки/ на основание чл.7 т.1 и 2 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Е.Г.П. с ЕГН **********,*** **, Б**ка област, кв.”**, да заплати по сметка на Районен съд-гр.** държавна такса в размер на ** лева/ на основание чл. 6 т.3 и чл.7 т.1  от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: