О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

           07.06.2013г.        гр.Малко Търново

 

Малкотърновоският  районен  съд                              гражданска колегия

на  седми юни                                       две хиляди и тринадесета година

в закрито заседание в състав :

 

                                                                    Председател: Мария Москова                                                                                

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от  съдията М.Москова  гражданско дело  № 47/2013  по описа на РС-Малко Търново за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

               Производството е по реда на чл. 232 от ГПК.

 

               Производството по делото е образувано по искова молба на Дружество за производство, търговия и услуги Г** Н** „ВИРИВО-ОБОРОТ” внос-износ, с.В** С**, ЕООД, със седалище и адрес на управление : с.В** Д** ** М**, ЕИК 41450461, представлявано от управителя Л** Н** със съдебен адрес: град **, срещу  „ОРФИ” ООД с ЕИК 102866814 със седалище и адрес на управление : град ** представлявано от управителя ** , с която се иска да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца  сумата  в размер на 2 380.24 лева, представляваща стойността на доставен стоки по фактура № 375/2011-04-06 и сумата в размер на 1281.82 лева, представляваща лихва върху главницата.

         С разпореждане № 33/16.04.2013г. съдът е оставил без движение исковата молба като е дал задължителни указания да ищцовото дружество и е определил срок за изпълнението им.

         В деловодството на съда с вх. № 681/06.06.2013г. е депозирана писмена молба от Дружество за производство, търговия и услуги Г** Н** „ВИРИВО-ОБОРОТ” внос-износ, с.В** С**, ЕООД  ,  с която същото заявява, че  оттегля на основание чл.232 от ГПК предявения иск срещу „ОРФИ” ООД и моли производството  по делото да бъде прекратено.

 Съдът, като взе предвид така постъпилата молба, подадена и подписана от Л** Н** в качеството му на управител  на ищцовото дружество,  намира, че същата следва да бъде уважена, а производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл.232.  Видно от молбата ищецът по делото  прави изрично писмено изявление за оттегляне на  предявения иск против „ОРФИ” ООД. Така направеното искане е допустимо и своевременно, с молбата се желае оттегляне от иска и за уважаване на молбата не е нужно съгласието на ответника, тъй като молбата е подадена преди първото заседание по делото. Съдът счита, че са налице предпоставките за прекратяване на производството по делото, поради оттегляне  на предявения иск от ищцовото дружество.

            Мотивиран от горното и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

              ПРЕКРАТЯВА  производството по гражданско дело №47/2013г. по описа на РС-Малко Търново на основание чл.232 от ГПК-  поради оттегляне на  иска.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред ОС-Бургас.

 

                                                            Районен съдия: