Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                       30.09.2015г.               гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                             граждански състав

На     седемнадесети септември                         две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар М.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 46 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

        Предявен е положителен установителен иск по чл.124 ал.1 от ГПК от   ищците Г.М.Г. с ЕГН: **********. л.к. ** издадена от **. с адрес: с. ** и П.М.Г. с ЕГН: **********, л.к. **. от МВР-** с постоянен адрес:***,против ответника **, ул. „** ,с който да се приеме по отношение на **, че Г.М.Г. и П.М.Г. са собственици на Поземлен имот извън регулацията, находящ се в с. **, от източната страна на описаните в предходните пунктове на нотариален акт № **в.м.

Ищеците твърдят,че съгласно Нотариален акт № **. баща им ** е бил собственик на „място извън регулация, находящо се в с. **, от източната страна на описаните в предходните пунктове на нотариалния акт парцели с площ от **

Имота ни никога не е бил включван в кооперативни организации като ТКЗС, ДЗС, АПК, нито е бил одържавяван. След смъртта на баща им през 2001г. те  стопанисват имота и го своят като собствен по наследство от покойния им баща.

            Молят съда, да постанови решение, с което да се приеме по отношение на **,  че Г.М.Г. и П.М.Г. са собственици на Поземлен имот извън регулацията, находящ се в с. **, от източната страна на описаните в предходните пунктове на нотариален акт № **в.м.

В законоустановения срок на **.ответника е депозирал писмен отговор с който оспорва предявеният иск като неоснователен и моли съда да се присъдят в полза на Общината направените по делото разноски. Твърди, че процесният имот е собственост и се владее от ** на правно основание чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно протоколно решение №**. на комисията по чл.19 ал.2 ЗСПЗЗ, назначена със заповед на директора на ОД „Земеделие”-гр.**.

Ответника в отговора си моли съда да бъде оставен без уважение предявения срещу тях иск  като неоснователен и бъдат заплатени направените по делото разноски.

 

  Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

 

Безспорно е ,че съгласно Нотариален акт № **. бащата на ищците ** е бил собственик на „място извън регулация, находящо се в с. **, от източната страна на описаните в предходните пунктове на нотариалния акт парцели с площ от **

 

 По искане на ищеца по делото бе допуснат до разпит св-**в,който заявява: „Баща им имаше нива, която като мина плана на с.** се раздели на две, едната остана в регулацията, другата част около 3-4дка остана извън регулацията. Тази част от нивата извън регулацията се работи и сега. От 1983г. никой от селото няма претенции.”

 

        Вещото лице по допусната съдебно-техническа експертиза дава заключение,че „претендираните три дка могат да бъдат възстановени и се намират извън регулацията.”

       При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск е  с правно основание чл. 124 ал. 1 от ГПК за признаване за установено правото на собственост върху процесния недвижим имот. Искът е допустим и основателен.  Безспорно се установи по делото ,че бащата на ищците ** е бил собственик на „място извън регулация, находящо се в с. **, от източната страна на описаните в предходните пунктове на нотариалния акт парцели с площ от **Безспорно е и,че ищците винаги са владяли този имот и са го ползвали и своили като свой.Това се подкрепя и от показанията на разпитания по делото св**в.

Поради което и съвсем неоснователно същият е определен като земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ и предоставен по този ред в собственост на **

При този изход на делото доколкото има искане от страна на ищеца за заплащане  на направените от него разноски, съдът следва да се произнесе по това искане и на основание чл.78, ал.1  от ГПК следва да осъди ответника да заплати на ищците сумата от  50лв., представляваща заплатена държавна такса ,350лв.  адвокатско възнаграждение и 150 лв.депозит за  експертиза.    

Мотивиран от горното съдът

 

Р  Е Ш  И  :

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на **, ул. „**  че Г.М.Г. с ЕГН: **********. л.к. ** издадена от **. с адрес: с. ** и П.М.Г. с ЕГН: **********, л.к. **. от МВР-** с постоянен адрес:*** чрез адвокат М.П. от БАК с адрес: ***, са собственици на Поземлен имот извън регулацията, находящ се в с. **, от източната страна на описаните в предходните пунктове на нотариален акт № **в.м.

 ОСЪЖДА **, ул. „**  ДА ЗАПЛАТЯТ  на Г.М.Г. с ЕГН: **********. л.к. ** издадена от **. с адрес: с. ** и П.М.Г. с ЕГН: **********, л.к. **. от МВР-** с постоянен адрес:*** СУМАТА от  50лв., представляваща заплатена държавна такса ,350лв.  адвокатско възнаграждение и 150 лв.депозит за  експертиза.     

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред **ки окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: