Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                        

 

                           гр.**,28.05.2013г.     

           

                      В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН  СЪД, граждански  състав    в публичното заседание на двадесет и осми май през две хиляди и тринадесети година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. МОСКОВА

 

при секретаря…М.Д. и в присъствието на

прокурора........Борис Луков............като разгледа докладваното от

съдията Москова ……гр.дело № 46  по описа за 2013год,за да се произнесе съобрази:

             Производството е по реда на чл.549,ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 14 от ЗЛС – обявяване на смъртта на отсъстващо лице.

             Съдът е сезиран с молба, подадена  от М.В.П. с ЕГН ********** ***. Молителката излага, че баща й **** с ЕГН ********** *** ** е видян за последно на 31.03.2008г. от съседи да напуска дома си в село ** и оттогава е  в неизвестност.  Посочва, че по молбаq подадена от брат й ** , на 04.04.2008г в  РУП-** е заведена издирвателна преписка М-39 от 04.04.2008г. за установяване местонахождението на баща им.Твърди, че в резултат на проведените мероприятия баща им не е установен и е обявен за общодържавно издирване с телеграма № 20091 от 15.04.2008г. на ДНСП-София. Молителката изтъква, че и към момента на подаване на молбата няма никакви  вести за баща си, което е видно и от  с писмо изх.№996/10.04.2013г.на РУП-**.

             МОЛИ, след установяване верността на изложените твърдения и с оглед изтичането на 5 години от последното известие за баща й, съдът да обяви смъртта на баща й  **** с ЕГН ********** *** ** видян за последно на 31.03.2008г.

             Съдът ,съобразно разпоредбата на чл.550 от ГПК е изпратил писма до съответните органи с оглед събиране на сведения по отношение на изчезналите лица.

            В с.з молителката се явява лично.Поддържа молбата и моли да бъде уважена.Позовава се на писмени и гласни доказателства.

             По делото, като заинтересована страна е призована Община – гр.**,която не е изразила становище по депозираната молба,не е направила възражения и не е ангажирала доказателства.

Заинтересованата страна  РУП-** не изпраща процесуален представител, депозирал е в деловодството на съда цялата издирвателна преписка за лицето **** с ЕГН ********** *** ** видян за последно на 31.03.2008г.

Районна прокуратура-гр.**  се представлява от прокурор Луков, който намира молбата за основателна,тъй като представените писмени доказателства и събраните гласни такива,чрез разпита на свидетели, по безспорен начин установяват смъртта на бащата на молителката.

Съдът е разпитал в с.з. водените от молителката свидетели – св.П**, св.Б** и св.М**, чиито показания кредитира изцяло като последователни, логични и взаимнодопълващи се.

 Съдът, като съобрази изложеното в молбата, изразеното становище на страните в проведеното открито с.з, събраните по делото писмени доказателства: издирвателна преписка №М-39/04.04.2008г. на РУП-**, удостоверения за постоянен и настоящ адрес на **** с ЕГН ********** *** ** видян за последно на 31.03.2008г.,  удостоверение за раждане № 42/03.06.1965г. на М.В. Т**, удостоверение за раждане № 53/21.04.1961г. на ** , свидетелство за свето кръщение № 2232/20.11.1938г. на ****, удостоверение № 48/18.03.2005г. на община ** за наследници на К** П. Т**, както и показанията на разпитаните по делото свидетели - св.П**, св.Б** и св.М**, на които съдът дава вяра, тъй като същите бяха депозирани добросъвестно, преценени поотделно и в съвкупност, направи следните фактически и правни изводи:

             Активната легитимация на молителката се установява от приложените по делото удостоверение № 48/18.03.2005г. на община ** за наследници на К** П. Т** и удостоверение за раждане № 42/03.06.1965г..От същите се установява,че изчезналото лице **** с ЕГН ********** *** Търново е баща  на молителката.

             От приобщените по делото писмени и гласни доказателства се установява,че бащата на молителката на 31.03.2008г. е бил видян за последно от съседи да напуска дома си в село ** рано сутринта и оттогава е в неизвестност. Още същата вечер брата и чичото на молителката  предприели действия за издирването на **, като обходили село ** и село **.На следващия ден около 50-60 човека от село **, заедно със 10-тина служители на РУП-**,  служители от ГПУ-** и служители местното горско стопанство започнали претърсване на близките местности около село **, което продължило около 10-тина дни, но не успели да открият **.  По повод молба вх.№М-39 от 04.04.2008г., подадена от брат й ** , на 04.04.2008г.в РУП-** е заведена издирвателна преписка за установяване местонахождението на баща им, но от проведените издирвателни мероприятия на територията на страната във връзка с местното издирване, няма резултат, и същият бил обявен за общодържавно издирване с телеграма № 20091 от 15.04.2008г. на ДНСП-София.

             Представено и прието като доказателство по делото е и писмо рег.№936/10.04.2013.на РУП-**, видно от което до настоящият момент не е постъпвала информация за издирваното лице.

            Предвид гореизложеното, съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките на чл. 14 ЗЛС. От последното известие за отсъстващите – 31.03.2008г., са изтекли повече от 5 години. Налице са основанията да се предполага, че **** с ЕГН ********** *** Търново е починал. За последния няма издаден акт за смърт, тъй като същият е  безизвестно изчезнал.

              С оглед на горното, съдът намира, че са налице законовите предпоставки да се обяви смъртта на бащата на молителката, а именно – изтекъл е визираният в чл. 14 ЗЛС петгодишен срок от датата, на която е бил последно видян. По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от които може да се направи категоричен извод, че отсъстващото лица е  починало. По делото, в съответствие с чл. 549, ал. 2 ГПК са посочени и предполагаемите наследници на изчезналото лице . Съдът намира, че събраният по делото доказателствен материал, изцяло кореспондира с изложеното в молбата от страна на молителката.

           Предвид на това, че по делото не се събраха безспорни доказателства за точния ден и час на смъртта на лицето **** с ЕГН ********** *** ** в съответствие с чл. 16 ЗЛС, съдът приема за момент на смъртта, деня за който се отнася последното известие за него, в случая – 31.03.2008г. Установяването на факта на смъртта е от съществено значение за неговите близки както в морално отношение, така в социално – правен аспект.

             В съответствие с разпоредбата на чл. 551 ГПК, въз основа на настоящия съдебен акт, следва да бъде съставен акт за смърт по последното местожителство на лицето от длъжностното лице при община ** с оглед на последното местожителство на лицето.

            Предвид гореизложените мотиви и на основание чл. 549 и сл. ГПК, във връзка с чл. 14 и чл. 16 ЗЛС, съдът намира че подадената молба от М.В.П. с ЕГН ********** ***, е основателна и доказана , поради което следва да бъде уважена.

              Мотивиран от горните съображения,съдът

 

                                           Р   Е   Ш   И   :

                                                   

             ОБЯВЯВА, на основание чл.14 от Закона за лицата и семейството смъртта на лицето **** с ЕГН **********,*** ** с постоянен адрес: село **, община **.

             ОПРЕДЕЛЯ,  на основание чл. 16, ал. 2 от ЗЛС , ден на смъртта на  **** с ЕГН **********,*** ** а именно-31.03.2008г., към която дата се отнася  последното известие за него.

             ДА СЕ СЪСТАВИ акт за смърт на **** с ЕГН **********,*** **  с постоянен адрес: село **, община ** , като за дата на смъртта се впише 31.03.2008г. и място на смъртта –село **, община **.

           На основание чл.551 ГПК препис от решението,след влизането му в сила,да се изпрати на Община-**,за съставяне  на акт за смърт и вписването му в съответните регистри по гражданско състояние.

            Решението подлежи на обжалване пред ОС-** в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                            

                                                             

                                          РАЙОНЕН  СЪДИЯ: