Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 23.05.2017 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На  седемнадесети май                                                     2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                       Председател :   ЧАНКО П.

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията П.

НАХ дело № 46 по описа за  2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на В.А.Н., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***  против наказателно постановление **. на Началник на ОО”Автомобилна администрация”-гр.Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.23 Б ал. 2 от Закона за автомобилните превози   на основание  чл.93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози  е наложено наказание -Глоба в размер на 2000/две хиляди/лв.

           Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

 Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Административно наказващият орган не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 

                     Срещу жалбоподателя Н.,   е съставен акт за установяване на административно нарушение **.  от Т.П.П. на длъжност инспектор към ОО „АА”-Бургас,  за това,че на 23.03.2017г. около 18.30ч. по пътя гр.М.Търново-гр.Бургас,на разклона за с.** по посока на движение-гр.Бургас жалбоподателят  извършва превоз за собствена сметка  на деца и ученици с автобус марка **.Констатирано е следното нарушение-жалбоподателя няма издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването му.

 

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

Съдът констатира,че по делото не са допуснати от АНО съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на акта и НП.АНО правилно е приложил и материалния закон.По делото бе разпитан актосъставителят  П.,който заявява,че при извършената проверка жалбоподателят  няма издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед на оборудването.

Защитата пледира,че следва да бъде отменено НП ,тъй като АНО не е обсъдил разпоредбата на чл.28 ЗАНН и ,че на следващия ден след проверката жалбоподателя се е сдобил с такова удостоверение.Съдът намира,че обстоятелството,че АНО не е обсъдило приложението на разпоредбата на чл.28 ЗАНН само по себе си не представлява процесуално нарушение.Освен това съдът намира,че също не е налице тази разпоредба.В конкретния случай жалбоподателят е извършвал превоз на деца ,което обстоятелство още повече го задължава да притежава всички необходими документи за да извършва такъв превоз.Поради което и  тежестта на извършеното нарушение е по- голяма,тъй като касае сигурността и живота на нашите деца. Обстоятелството,че на следващия ден жалбоподателят се е сдобил с процесното у-ние е ирелевантно за спора.

Поради което съдът намира,че процесното НП следва да бъде потвърдено  като законосъобразно.АНО правилно е определило и следващите се наказания за извършеното от жалбоподателя нарушение.

Мотивиран от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е     Ш     И   :

 

       ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление **. на Началник на ОО”Автомобилна администрация”-гр.Бургас с което на В.А.Н., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***  за нарушение на чл.23 Б ал. 2 от Закона за автомобилните превози   на основание  чл.93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози  е наложено наказание -Глоба в размер на 2000/две хиляди/лв.

 

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: