П Р О Т О К О Л

                                     Гр.**  04.12.2012година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  четвърти  декември две хиляди и дванадесета  година    в  състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                                                         Съдебни заседатели:

при участие на секретаря М.Д.

и прокурора ……………………….

сложи за разглеждане  гражданско  дело №45 по описа на съда за 2012 год. , докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

Българската Държава, чрез Министъра на земеделието и храните, редовно призована, се  представлява от  ю.к. Н.А., надлежно упълномощена.

            Ответника община **, редовно призована, се представлява от адв.Русинова, редовно упълномощена.

Съдът докладва постъпили с вх.№1253/15.11.2012г. служебно изисканите преписки по заявление №0017-Г/28.05.1999г, и №0014-Г/28.05.1999г от ОС”ЗГ”**, ведно с приложените към тях  документи.

По хода на делото:

Ю.к.А.:  Да се даде ход на делото.

Адв.Русинова: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като констатира, че  не са налице процесуални пречи за даване ход на делото,

            ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

С  Протокол № 1/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № 5722/03.10.1926г. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, държавата е предоставила за ползване под формата набалталъкна село **/ днес- село **/ община **, както следва :  имот, представляващ  гора с площ от 960 декара в землището на село **/ днес- село **/ в местността „**, „**” и „**”, с граници  и съседи : от река К** където започва хребета на „**” по хребета нагоре до нивата на братя К**, от там край нивите в м.”**” и „**” до пътя от с.** и по пътя надолу до дерето „**”, по дерето надолу до чертата на селото и край селото, работните земи в „**”, турските гробища и мерата над селото, в река К** и по пътя нагорена изходната точка”.

 Със същия протокол държавата е предоставила за ползване под формата набалталъкна село ** община **, 1/имот, представляващ  гора с площ от 200 декара в землището на село ** местността „Б**”, при граници: от дерето „**” при нивите, лъките, край работните земи източно, после южно  и западно до дерето „**” по дерето нагоре и през гребена на б** в дерето „**” и надолу по него до изходната точка, както и 2/ имот, представляващ  гора с площ от 2360 декара в местността „Т**”,”**”  при граници: от вливането на дерето „С**” в река ** /Голяма/ по реката нагоре до вливането н нея на „**” и по „**” и притока му в дясно до пътя **-**, по пътя източно до началото на дерето „К**”, по пътя нагоре между землищата на село **-** на седловината „**” и по дерето „С**” надолу на изходната точка.

Община ** е подала заявление № 0014-Г/28.05.1999г. до ПК –гр.** по ЗВСГЗГФ за въстановяване правото на собственост върху  имот, находящ се в землището на село **, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 960 декара, находяща се в местността „**”, с граници: от река Младежка където започва хребета на „**” по хребета нагоре до нивата на братя К**, от там край нивите в м.”**” и „**” до пътя от с.** и по пътя надолу до дерето „**”, по дерето надолу до чертата на селото и край селото, работните земи в „**”, турските гробища и мерата над селото, в река Младежка и по пътя нагорена изходната точка”. 

В резултат на подаденото заявление , ПК-гр.**, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла с Решение № 376/15.08.2000г., като възстановила правото на собственост на община ** върху заявения имот с площ от 960 декара в нови реални граници по КВС на с.**, както следва:

-Имот № 085002 в м. „**” с площ 838.782 декара

-Имот № 085004 в м.”**” с площ от 108.218 декара

-Имот № 085005 в м.”**” с площ от 13.000 декара

В последствие ПК-гр.**, по своя самоинициатива преразгледала преписката с вх.№0014-Г/28.05.1999г.  и с Решение № 9/05.02.2004г. изменила постановеното от нея решение № 376/15.08.2000г., като вместо Имот № 085004 с площ от 108.218 декара и  Имот № 085005 с площ от 13.000 декара по КСВ възстановила в нови реални граници имот № 000172 в м.”**” с площ от 121.927 декара,  като в мотиви за изменението е вписано: поради застъпване на имоти от ДПФ, възстановени по ЗСПЗЗ.

Община ** е подала и заявление № 0017-Г/28.05.1999г. до ПК –гр.** по ЗВСГЗГФ за въстановяване правото на собственост върху  имот, находящ се в землището на село **, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 200 декара, находяща се в местността „Б**” като описала следните граници:  дерето „**” покрай селскостопанските земи източно, после южно  и западно до дерето „**” по дерето нагоре и през гребена на б** в дерето „**” и надолу по него до изходната точка; и  2/ гора, широколистна с площ от 2360 , находяща се в местността „Т**”, „**”, като описала следните граници и съседи:  от вливането на дерето „С**” в река В** по реката нагоре до вливането н нея на „**” и по „**” и притока му в дясно до пътя **-З**, по пътя източно до началото на дерето „К**”, по пътя нагоре между землищата на село **-З**  на седловината „**” и по дерето „С**” надолу на изходната точка.

В резултат на подаденото заявление , ПК-гр.**, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла с Решение № 374/15.08.2000г., за имотите № 1  и № 2 от заявлението,  като  възстановила на община ** правото на собственост върху целия имот № 1 с площ от 200 декара и върху целия имот № 2 с площ от 2360 декара  в нови реални граници в землището на село **, както следва: 

-Имот №40001 по КСВ в  м.**    с площ    91.551 дка

- Имот №40003 по КСВ в  м.**    с площ  891.015 дка

- Имот41001  по КСВ в  м.** с площ   454.599 дка

- Имот41005  по КСВ в  м.** с площ   115.295 дка

- Имот №41006 по КСВ в  м.** с площ     60.586 дка

- Имот41007  по КСВ в  м.** с площ     18.757 дка

- Имот41008  по КСВ в  м.** с площ     27.653 дка

- Имот41009  по КСВ в  м.** с площ       7.444 дка

- Имот №41010   по КСВ в м.** с площ     46.754 дка

- Имот41011  по КСВ в  м.** с площ   478.671 дка

- Имот41012  по КСВ в  м.** с площ   153.970 дка

- Имот41014  по КСВ в  м.** с площ   200.850 кв.м.

- Имот №41015 по КСВ в  м.** с площ       7.640 кв.м.

- Имот41016  по КСВ в  м.** с площ       5.213 кв.м.,

Държавата,  като се позовава  на идентичност между държавните имоти, описани в Протокол № 1/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № 5722/03.10.1926г. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи  и имотите, заявени със заявление № 0014-Г/28.05.1999г.  и № 0017-Г/28.05.1999г. от община ** и възстановени й съответно с решение № 376/15.08.2000г. на ПК-**,изменено с Решение № 9/05.02.2004г. и Решение № 374/15.08.2000г. , и предвид разпоредбите на § 5 от ПЗР на  ЗВСГЗГФ и § 6 от ДР на ППЗВСГЗГФ, както и на липсата на документи, удостоверяващи правото на собственост на община ** върху процесните гори, отрича правото на собственост на община ** върху процесната гора, като поддържа същата да е държавна  по силата на закона.

Предявените от държавата срещу община **  отрицателни установителни искове са  с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ, а ответната община ** оспорва предяваните искове, като  претендираната собственост върху процесните гори. С предявяваето на отрицателен установителен иск се цели защита на спорно право, като се твърди и се иска установяване със сила на присъдено нещо, че ответникът не притежава същото право. Предмет на  отрицателния установителен иск във връзка с материално право по чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ  е установяването, че даден имот, гори или земя от държавния горски фонд, не е бил собственост на ответника към един минал момент  - момента на национализация  на горите, извършена в периода 1948–1949г. Правен интерес от предявяване на иска  е налице, когато правото на ищеца на собствеността върху гората се оспорва от ответника, който претендира, че към момента на национализацията гората е била нейна собственост и като такава  подлежи на възстановяване в нейна полза.

Съгласно разпоредбата на чл.153 от ГПК, на доказване подлежат спорните факти от значение за решаване на делото, а съгласно разпоредбата  на чл.154 ал.1 от ГПК – всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. С оглед на характера на предявените искове и твърдението на ищцовата страна, че процесните гори са държавни по силата на закона, в  настоящето  производство  ответната община носи процесуално задължение за установяване на обстоятелството, че на  конкретно правно основание е била собственик на процесната гора към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ,  въз основа на което, да се направи категоричния извод, че тази гора представляват частна общинска собственост.

Ю.к.А.: Поддържам изцяло ИМ, нямам забележки по доклада, приемаме доклада.

Адв.Русинова: Поддържаме отговора на ИМ, нямаме възражение по доклада и го приемаме.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

Ю.к.А.: Моля да бъдат приети следните доказателства: реш.№648/2.02.2010г. на ВКС по гр.д.№2788/2008г.; реш.№1497/22.01.2009г. по гр.д.№5680/2007г. на ВКС, в тази вр.тълк..реш..№2/14.05.1991г. по гр.д.№2/1991г., т.р.№6/2005г. по гр.д.№6/2005г.  Други доказателства извън ангажираните с ИМ, изисканата преписка по заявление 0014-Г/99г.  и №0017-Г/99г.и ангажираните в днешно .с.з. писмени доказателства, вр.със становището на ответната страна за недопустимост на иска, няма да сочим. Моля да се приключи съдебното дирене.

Адв.Русинова: Не възразяваме да се приемат представените доказателства с ИМ, както и днес представените. Други доказателства няма да сочим.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към делото ангажираните от страните с ИМ и с писмения отговор писмени доказателства, ангажираните в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както и служебно изисканите преписки по заявление №0017-Г/1999г. и №0014-Г/1999г за гори в землището  на с.** и с.**, ведно с доказателствата към тях..

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

Ю.к.А.: Уважаема госпожо председател, относно твърденията на ответника, че министъра на земеделието и храните е участвал в процеса по реституцията на земята – реституционните закони от които е и ЗВСГЗГФ и правилника за прилагането му урежда в чл.12-13 органите, които да осъществят това осъществяване, а именно ПК, които спрямо закона са самостоятелен колективен орган със задача да разгледа от една страна, той да разгледа подадените заявления на собственици на земи, техните представени документи и да излезе с решение, което има силата на констативен акт и да възстанови отнетата им земя. Правилно ответника казва, че министъра има много функции свързани с реституцията, но те са извън взимане на решение на ПК. Министъра организира, ръководи административна дейност, назначава членовете на комисията, но същия не е представляван от тази ПК, няма представителна власт, производството е който се развива от ПК и съответния заявител Държавата нито министъра не участва в това реституционно  производство нито може да ревизира издаване на решения. Тази възможност на държавата да се защити от направените незаконосъобразни решения също се дава от закона, защото държавата се явява трето лице, за което това решение няма сила за присъдено нещо, единствения ред е по общия граждански процес.В подкрепа на това мое твърдение е и продължителната съдебна практика, представените решения преди малко и представените към ИМ, те дават правото на държавата самостоятелно да защити собствеността си от неправилни решения на ПК, поради което считам, че гражданския иск е допустим, държавата има интерес, тъй като чл.15 ал.2 от ЗВСГЗГФ чл.26 от ЗГ дава тази правна легитимация да защити именно държавните гори, тъй като всички гори които не са частни, са държавни.Относно представените както от нас, така и от ПК доказателства, от всички тях е видно, че предоставените на община ** гори са държавни и са отдадени под наем за балталък, няма нито нотариални актове нито извлечения от емлячен регистър. Както от представените дори и в преписката постановление от 27-ма  и 30-та години, балталъка означава не и право на собственост.Община  ** не представя никакъв документ от който да е видно, че е собственик, че е частна собствеността.Всички представени документи, които са два-три, сочат, всъщност те са документи, които служат на Горското стопанство постановление  по  чл.20 от ЗГ от 1925г и от 1904г и протоколи имат за цел да определят границите на Горските стопанства и именно там се посочва, че гората е държавна, собствеността е държавна, като част от нея се предоставя за ползване на населението под формата на балталък. В  прот.№1 са описани подробно местностите, както и площите на държавните имоти балтълъци. Последното представено доказателство е декларация всички ползватели по онова време са плащали данъци за ползваните от тях имоти. От всичко това може да съдим, че ПК е възстановила на община ** предоставените за ползване балталъци,  тоест държавни гори и липсват всякакви доказателства, че общината е била частен собственик на горите. Съгласно съдебната практика балталъка е предоставяне на права на жителите на землището, но права като на ползване и всякакви други, но не и на собственост.В самите постаноления изрично е записано, че собствеността е държавна.Като цяло община ** не представя доказателства, че е притежавала тези земи, и поради, което моля съда да постанови решение, с което да приеме за установено, че община ** не е собственик на върнатите й със цитираните решения гори.

Адв.Русинова: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите исковата претенция на Държавата, чрез министъра на земеделието и горите, като неоснователна и недоказана. 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в с.з., което приключи в 14.30ч.

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                    Секретар: