Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер                                 19.10.2011 година           гр. Малко Търново

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският   районен    съд                                       наказателен състав

на двадесет и първи септември                       две хиляди и единадесета година

в публичното заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 45 по описа съда за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 Настоящото производство е образувано е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН  по повод жалбата на С.Т.Н., ЕГН **********,***, к/с „**, срещу Наказателно постановление № 455 от 04.07.2011 год., издадено от инж.С. Терзиев - директор на РДГ-Бургас, с което за нарушение по чл.84 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание същата норма, на жалбоподателя е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева,  на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и  на основание чл.95 ал.1 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата 1 брой ловна нарезна карабина „**” № 00400, мод.Н, кал.7.62х53RJBP3, 1 бр. оптика ПО 4х34 № 950670, 3 бр. бойни патрони кал. 7.62. Иска се отмяна на наказателното постановление, като се твърди, че при издаването му са допуснати съществени нарушения на процесуалните норми и на материалния закон.

Жалбоподателят, редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител – упълномощен адвокат, поддържа жалбата. Защитникът адв. М.П** от БАК излага доводи за допуснати в административно наказателното производство съществени процесуални и материални нарушения, моли за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Наказващият орган, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Юл.М**, намира жалбата за неоснователна и моли съда да постанови решение, с което да потвърди наказателното постановление като правилно, обосновано и законосъобразно, издадено при спазване на процесуалния и материалния закон.

От фактическа страна, съдът намира за установено следното:

На 14.06.2011 г. свид. П.Л. и свид.Г.Д. / двамата  горски стражари от подвижната горска стража при РДГ-Бургас / получили сигнал за незаконен лов на територията ДЛС „**” , поради което  незабавно предприели проверка , като се придвижили  към територията на ДЛС”**”. При обхода на местността „**”, в землището на село **, установили спрял встрани от пътя лек автомобил. Двамата горски стражари застанали на около 30 метра от автомобила, прикрили се и зачакали евентуалните нарушители да се придвижат към спрения автомобил. Около 20.00 часа видели жалбоподателят Н., облечен с камуфлажни дрехи,  да се придвижва пеша към автомобила,  с извадено от калъф и сглобено оръжие и мешка. Изчакали жалбоподателят да  отиде до колата си, да остави оръжието в багажника  и мешката  на задната седалка, да приведе автомобила в движение, за да се уверят, че с него няма други нарушители, след което потеглили със служебния си автомобил срещу него така, че да му препречат пътя и го принудили да спре. Легитимирали се по надлежния ред и пристъпили към извършване на проверка, при която установили, че жалбоподателят Н.  не е убил или уловил дивеч / мешката била пълна с гъби/, но същият не притежавал писмено разрешително за лов,  а  извадено от калъф и сглобено оръжие, с което се е придвижвал от гората до автомобила,  било  ловна нарезна карабина „**” № 00400, мод.Н, кал.7.62х53RJBP3 с 1 бр. оптика ПО 4х34 № 950670 , заредена  с три бойни патрони кал. 7.62, като един от патроните бил в цевта на оръжието. На мястото на нарушението свид. Л. съставил срещу настоящия жалбодател Акт за установяване на административно нарушение серия З 2006, с рег.№ № 0036047 от 14.06.2011 г. (л.5 от АНП). От фактическа страна посочил, че жалбодателят ловува, като се движи със сглобено и извадено от калъфа оръжие извън границите на населеното място на територията на ДЛС”**”, землището на с.**,  в забранено за лов време  без да притежава писмено разрешително за лов без да е убил или уловил дивеч. Описаното деяние квалифицирал като нарушение по чл. 84 ал.2 ЗЛОД. Свид. Л. предявил акта на жалбодателя Н. и му връчил екземпляр срещу подпис, а с протокол за доброволно предаване /л.7 от АНП/ задържал1 брой ловна нарезна карабина „**” № 00400, мод.Н, кал.7.62х53RJBP3, 1 бр. оптика ПО 4х34 № 950670, 3 бр. бойни патрони кал. 7.62, предадени за отговорно пазене на Т.Д. -инспектор “КП” при РУ на МВР –Малко Търново с разписка серия Ж № 500423 от **.

По делото липсват доказателства, че стойността на отнетото в ползата на държавата оръжие е над 1000 лв.

Въз основа на така съставения акт, директорът на РДГ-Бургас  е издал атакуваното Наказателно постановление № 455 от 04.07.2011г., с което на основание чл.84 ал.2 от ЗЛОД наложил на жалбоподателя административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева,  на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД  го лишил от право на ловуване за срок от три години и  на основание чл.95 ал.1 от ЗЛОД отнел в полза на държавата вещите, послужили за извършване на нарушението - 1 брой ловна нарезна карабина „**” № 00400, мод.Н, кал.7.62х53RJBP3, 1 бр. оптика ПО 4х34 № 950670, 3 бр. бойни патрони кал. 7.62. Нарушението е квалифицирано по чл.84, ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча с фактически състав описан по същия начин, както в акта.

Наказателното постановление е било връчено лично на жалбоподателя на 07.07.2011г. видно от пощенското клеймо на разписката за доставяне/л.8 от АНП/, предвид което съдът намери жалбата за процесуално допустима – подадена в преклузивния срок по чл. 59 ал. 2 ЗАНН, срещу годен за обжалване по този ред акт, от легитимирано лице.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, показанията на актосъставителя Л., на свидетелите Г.Д. и П.Н., както и от обясненията на жалбоподателя. Показанията на свидетелите съдът кредитира изцяло, същите са логични, последователни, кореспондират по между си, както и с  писмените доказателства по делото и с обясненията на жалбоподателя, взаимно се допълват, от съществено значение са и допринасят за изясняването на фактическата обстановка по делото, досежно събитията непосредствено предшестващи и последващи извършването на деянието, установяват отделни елементи от състава на нарушението – времето за неговото осъществяване, мястото, начина по който е извършено, предмета и неговото авторство. 

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Разгледана по същество обаче, същата се явява неоснователна, по следните съображения:

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че жалбоподателят на **. на територията на ДЛС “**”,  в землището на с.**  е ловувал без писмено разрешително за лов, като се е движил със сглобено и извадено от калъф оръжие. Актосъставителят и свидетелият Д. лично са видели жалбоподателя да се движи  в района на държавното ловно стопанство, със сглобено и извадено от калъф оръжие в забранено за лов време. Актосъставителят и свидетелят по съставянето на акта Д. лично са заловили  жалбоподателя на мястото на нарушението. Жалбодателят е нямал писмено разрешително за лов в деня на нарушението – **. Такова разрешително няма издадено, и следователно фактическият състав на нарушението по чл. 84 ал.2 ЗЛОД е осъществен от С.Н. изцяло. Съдът намира, че описаното в АУАН и НП деяние, съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение, което нарушение е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно- наказателна отговорност спрямо него.

АУАН е съставен от служители на РДГ-Бургас, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Директора на РДГ-Бургас, т.е. от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност (Заповед № РД 199 от 16.05.2011 г. на Министъра на Министерството на земеделието и храните , в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН. Акта и наказателното постановление съдържат предвидените в чл. 42 и съответно чл. 57 от ЗАНН реквизити.  Посочените в тях фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Описанието на извършеното нарушение, макар лаконично, е конкретно, точно, и съдържа ясна и недвусмислена информация както за самото изпълнително деяние – ловува по смисъла на чл.43 ал.3 пр.2 т.1 ЗЛОД, като се движи със сглобено и извадено от калъфа оръжие извън границите на населеното място без да е убил или уловил дивеч, така и относно мястото и обстоятелствата, при които деянието е извършено и отразяване на факта, че нарушителя е действал без надлежно писмено разрешително за лов, в забранено за лов време, като в акта са изброени и иззетите в производството писмени доказателства и документи. Точно е посочена нарушената законова разпоредба – чл. 84 ал.2 ЗЛОД, както и санкционните норми по същия текст и по чл. 94 ал.1  и чл.95 ал.1 от ЗЛОД, въз основа на които е ангажирана отговорността на нарушителя. Съдът не споделя доводите на жалбоподателят за допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Актът е съставен непосредствено след установяване на нарушението в присъствие на нарушителя, надлежно е подписан от съставителя, свидетеля и нарушителя. Последният е подписал АУАН без възражения , който, освен всичко вече казано, не отрича, че действително се придвижвал с ловното си оръжие, извадено от калъф и сглобено. Наказващият орган по силата на закона и наличните по преписката доказателства е обективирал преценката и волята си в крайния правораздавателен и по същество акт – атакуваното наказателно постановление. Обстоятелството, че е възприел изцяло констатациите на актосъставителя далеч не значи, че не е извършил обсъждане и анализ, както и че фактическата обстановка е достатъчно изяснена и не се налага събирането и проверката на допълнителни доказателства.

Настоящото деяние е съставомерно както от обективна, така и от субективна страна. Жалбоподателят С.Н.  е правоспособен ловец, и при извършване на нарушението отлично е съзнавал, че липсата на писмено разрешително за лов в забранено за лов време – **., не му дава право да извършва действия по ловуване. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Размерът на наложената глоба на основание чл.84 ал.2 от ЗЛОД - 400 лева, е определен  към средния, предвиден в закона, съобразен с материалното положение и личността на нарушителя и съответства на целите на закона. Наложените наказания на основание чл. 94 ал. 1 ЗЛОД санкция „Лишаване от право на ловуване” и на основание чл.95 ал.1 от ЗЛОД –отнемане на ловното оръжие, послужило за извършване на нарушението, се налагат винаги кумулативно, когато е извършено нарушение по чл. 84 ал.2 ЗЛОД, какъвто именно е настоящия случай, а срокът на лишаването е определен в закона по абсолютен начин – 3 години след изменението на ЗЛОД в ДВ, бр. 91 от 2008 год. , и е съобразено  с разпоредбите на чл. 27 от ЗАНН.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, Съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 455  от 04.07.2011 год., издадено от инж.С. Терзиев - директор на РДГ-Бургас, против С.Т.Н., ЕГН **********,***, к/с „**, с което за нарушение по чл.84 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, на основание същата норма, на жалбоподателя е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 400 лева,  на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и  на основание чл.95 ал.1 от ЗЛОД са отнети в полза на държавата 1 брой ловна нарезна карабина „**” № 00400, мод.Н, кал.7.62х53RJBP3, 1 бр. оптика ПО 4х34 № 950670, 3 бр. бойни патрони кал. 7.62, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр.Бургас.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ: