Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 23.05.2017 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На  седемнадесети май                                                     2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                       Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 45 по описа за  2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  П.Д.Б., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление 117-0299-000088 от 18.04.2017г. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.20 ал. 2 от ЗДвП   на основание  чл.179, ал.2 пр.1. от ЗДвП   е наложено наказание -Глоба в размер на 200лв.

           Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 

            Срещу жалбоподателя Б. ,  е съставен акт за установяване на административно нарушение  ** г.  от Л.В.Д. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас . с-р Пътна полиция -Бургас за това,че на 22.11.2016 г. около 16:10 часа в община Малко Търново като водач на лек автомобил - **управлява собствения си л.а ** със скорост несъобразена с атмосферните условия на мокра асфалтова настилка,при хоризонтална крива при което допуска самостоятелно ПТП като напуска пътното платно вдясно по посока на движението.

 

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

Съдът констатира,че по делото  са допуснати от АНО съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на  НП-чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН. В НП е посочено,че жалбоподателя като „Водач на лек автомобил - **,управлява собствения си л.а ** От една страна се твърди ,че жалбоподателят  е бил водач на лек автомобил - **,а от друга страна се твърди,че управлява собствения си л.а **. Не е ясно кое от двете твърдения са верни ,за да е ясно с кой от двата автомобила жалбоподателят е допуснал ПТП и по този начин е нарушил разпоредбата на чл.20,ал.2 ЗДвП.

Предвид допуснатото от АНО съществено процесуално нарушение,което не може да бъде санирано в настоящият наказателен процес,съдът намира,че не следва да изследва спора по същество и само на това основание НП следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е     Ш     И   :

 

       ОТМЕНЯ наказателно постановление **.  на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново с което на П.Д.Б., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** за нарушение на чл.20 ал. 2 от ЗДвП   на основание  чл.179, ал.2 пр.1. от ЗДвП   е наложено наказание -Глоба в размер на 200лв.

 

       НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: