Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                13.11.2012г.                   гр.М**,

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

Малко Търновският районен съд,                             граждански състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и дванадесета година

В открито заседание в следния състав:

Председател:….…М. Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от М. *** по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните  чрез процесуален представител  М***Т*** – ю.к.в ТП ”ДЛС Г**” с адрес за призоваване : село Г**, община *** против община *** с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от И** Я** –кмет на общината. 

Държавата чрез процесуалния си представител излага в обстоятелствената част на исковата молба, че след приемането на ЗВСГЗГФ, община *** е подала заявление № **. до ПК –гр.*** за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село Г**, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 6500 /шест хиляди и петстотин/ декара, находяща се в местността „**” и   2/ гора, широколистна с площ от 4294 / четири хиляди  двеста деветдесет и четири/ декара , находяща се в местността „**”. Твърди, че като доказателство за правото на собственост за имот № 1 от заявлението община М** е записала в заявлението „сведение от **. за гори в ГС, а за имот № 2 – списък на изпратени в МЗДИ декларации за държавни и частни гори от 20.06.1914г., Стопански план на държавната гора 1932г.”  Твърди се, че в резултат на подаденото заявление , ПК-гр.***, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла с Решение № **., с което признала правото на собственост на община *** върху  10 793 декара в местността „**” – гори и земи от горския фонд в землището на с.Г**, при граници и съседи: вливането на дяволски дол в река В**, нагоре по река В** срещу течението до вливането в нея на река С***, по вододела между р.Ср** и дерето, източно от нея, през върховете Р**, Е**, Г**я гьол на керемидарната, по пътя за селото до началото на дерето ** и по него през дерето ** дол, надолу до изходната точка , като е обединила заявените имоти, които по име, местност и площ отговарят на имот № 1. Твърди се, че въпреки различията между заявеното и описаното в първата част на решението, ПК е признала правото на възстановяване на собственосттта на община *** в нови реални граници върху имот с площ от 10 793дка в местността „*** –*** **”

Твърди се,   че  е налице идентичност между възстановеният с посоченото решение на общината имот с предоставената  от държавата под формата на „**ра в местности **”, „***” р.В**, „**” в землището на село Г**, описана в Протокол № 6/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, които са определени за балталъци на съответните общини, тъй като описанието на границите на гората , описана в протокола са идентични с границите , описани в решението на ПК, както и че общината не е представила надлежни документи, които да удостоверят правото й на собственост върху заявените имоти.

Счита, че в хода на реституционния административен процес ПК-*** не е разграничила правото на ползване под формата на „балталък” на община *** върху държавни гори от правото на собственост върху тези гори, поради което са нарушени  разпоредбите на § 5  от ПЗР на ЗВСГЗГФ и § 6 от ДР на ППЗВСГЗГФ и въпреки липсата на документи за собственост, неправилно е възстановила на общината процесните гори.

С оглед на гореизложеното моли съда да постанови решение , с което да приеме за установено по отношение на община***, че същата не е собственик на  имот № 1 от заявлението, заявен като гора, широколистна, с произход семенно-издънков, с площ от 10 793 декара, находяща се в местността „**” при граници и съседи: вливането на *** *** в река В**, нагоре по река В** срещу течението до вливането в нея на река С***, по вододела между р.С*** и дерето, източно от нея, през върховете Р**, Е**, Г**я гьол на керемидарната, по пътя за селото до началото на дерето ** и по него през дерето ** дол, надолу до изходната точка и възстановените в тази връзка от ПК-*** имоти по КВС за землището на с.Г**  в нови реални граници:

-                     Имот № 091001 по КВС на землището на с.Г** с площ  от 1327.325 дка;

-                     Имот № 092002 по КВС на землището на с.Г** с площ от 968.754 дка;

-                     Имот № 093001 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  981.187 дка;

-                     Имот № 093002 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  88.263 дка;

-                     Имот № 093005 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  75.049 дка;

-                     Имот № 093004 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  278.042 дка;

-                     - Имот № 093003 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  37.972 дка;

-                     Имот № 092003 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  194.508 дка;

-                     - Имот № 091003 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  544.825 дка;

-                     - Имот № 091002 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  240.359 дка;

-                     - Имот № 091004 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  383.649 дка;

-                     - Имот № 091006 по КВС на землището на с.Г** с площ    от  5.620 дка;

-                     Имот № 091007 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  266.035 дка;

-                     Имот № 091008 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  281.429 дка;

-                     - Имот № 091010 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  92.356 дка;

-                     - Имот № 091009 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  94.703 дка;

-                     Имот № 091011 по КВС на землището на с.Г** с площ от  213.634 дка;

-                     Имот № 092005 по КВС на землището на с.Г** с площ от  456.199 дка;

-                     - Имот № 092009 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  62.256 дка;

-                     - Имот № 092007 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  84.534 дка;

-                     - Имот № 092013 по КВС на землището на с.Г** с площ от   36.204 дка;

-                     - Имот № 092008 по КВС на землището на с.Г** с площ    от  30.174 дка;

-                     Имот № 093006 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  548.535 дка;

-                     Имот № 094002 по КВС на землището на с.Г** с площ от  334.699 дка;

-                     Имот № 094001 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  784.541 дка;

-                     Имот № 094003 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  147.382 дка;

-                     - Имот  № 091005 по КВС на землището на с.Г** с площ    от  67.768 дка;

-                     Имот № 092004 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  717.779 дка;

-                     Имот № 092006 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  128.170 дка;

-                     - Имот № 092001 по КВС на землището на с.Г** с площ    от  5.473 дка;

-                     - Имот № 092010 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  39.328 дка;

-                     - Имот № 092011 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  35.565 дка;

-                     Имот № 095001 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  870.970 дка;

-                     - Имот № 090001 по КВС на землището на с.Г** с площ    от  58.285 дка;

-                     - Имот № 093007 по КВС на землището на с.Г** с площ    от  6.817 дка;

-                     - Имот № 092012 по КВС на землището на с.Г** с площ    от  10.733 дка;

-                     - Имот № 091012 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  13.325 дка;

-                     - Имот № 091013 по КВС на землището на с.Г** с площ   от  28.349 дка;

-                     - Имот № 091014 по КВС на землището на с.Г** с площ     от  9.559 дка;

-                     Имот № 093008 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  138.373 дка;

-                     Имот № 092014 по КВС на землището на с.Г** с площ  от  105.066 дка;

Направила е  доказателствено искане да бъде изискано от ОС”ЗГ”-*** преписката по заявление № **., ведно с приложените към нея документи. Ангажира писмени доказателства. Претендира разноски по делото. В срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба,  ищцовата страна е представила на съда скици  и удостоверения за данъчните оценки на процесните имоти ,  надлежно е вписала  исковата молба в службата по вписванията,  като  е уточнила, че предявява срещу община *** отрицателен установителен иск.

Съдът, след като се е запознал с  исковата молба и уточнението към нея, е намерил същата за редовна и предявените искове за допустими,  и е разпоредил препис от нея, ведно с приложените към нея доказателства, да се връчат на ответната страна.

В законоустановения срок по чл.131 от ГПК , община *** е депозирала писмен отговор, с който оспорва предявения иск като недопустим и при условията на евентуалност – като неоснователен.  С оглед на обстоятелството, че  ПК /понастоящем ОС”ЗГ” / е под ръководството, организацията и контрола на МЗХ и  част от структурата на министерството, твърди, че произнасяйки това решение чрез ПК-***, МЗХ е признало правото на община *** за възстановяване правото на собственост върху процесните имоти, поради което счита предявения иск за недопустим. Навежда съображения  за недопустимостта на предявения иск, като твърди, че  държавата не е правоимаща по смисъла на чл.3 от ЗВСГЗГФ, че няма правна легитимация и няма правен интерес от настоящето дело. Твърди, че заявеният под № 1 имот не е идентичен с имота, предоставен като „балталък” на община *** - не е налице идентичност на квадратурата на двата имота. Твърди, че подчинената и контролирана от ищцовата страна - ПК –***, след преценка към момента на въстановяването, правилно е приела, че възстановяването на собствеността върху процесните имоти в полза на общината е следвало да се извърши по ЗВСГЗГФ, както и че са налице и че при подаване на заявлението са били представени всички писмени доказателства, удостоверяващи правото на община *** да й бъде възстановено правото на собственост  върху процесните имоти. Твърди, че ПК –*** правилно се е произнесла с решение № **. , с което е възстановила правото на собственост в полза на общината върху имотите, подробно индивидуализирани в решението. Ангажира писмени доказателства. Ведно с писмения отговор ответната страна е направила доказателствено искане за назначаване на лесотехническа експертиза, вещото лице по която да даде отговор на поставените от ответната страна въпроси.

По доказателствените искания на страните съдът се е произнесъл с определение  № 71/23.08.2012г., като е изискал от ОС”ЗГ”-*** цялата преписка по заявление № **., ведно с приложените към нея доказателства и е  допуснал лесотехническа експертиза.

 ОС”ЗГ”-*** е представила на 30.08.2012г. на съда цялата преписка по заявление № **.

  С нарочна молба с вх.№ 902 от 29.08.2012г. ответната страна е направила отказ от доказателственото си искане за назначаване на лесотехническа експертиза, поради което съдът с определение № 86/20.09.2012г., постановено в з.с., е отменил определението си, с което е допуснал и назначил лесотехническа експертиза.

В с.з., ищцовата страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - ю.к.Т***, надлежно упълномощена, чрез която поддържа исковата молба.

В с.з., ответната страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - адв.Т***а, надлежно упълномощена, чрез която поддържа писмения отговор.

Съдът след като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

От представения по делото Протокол № 6/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, се установява, че Държавата е предоставила за ползване под формата на „балталък” на община М** имот, представляващ  гора с площ от около 6380 декара в землището на село Г**  в местностите **”, „**а” р.В**, „**”, с граници  : вливането на *** *** в река В**, нагоре по река В** срещу течението до вливането в нея на река Стр**, по вододела между р.Ср** и дерето, източно от нея, през върховете Р**, Е**, Г**я гьол на керемидарната, по пътя за селото до началото на дерето ** и по него през дерето ** дол, надолу до изходната точка /л.14-15/.

 Не се спори по делото , а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че Община *** е подала заявление № **. до ПК –гр.*** по ЗВСГЗГФ за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село Г**, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 6500 /шест хиляди и петстотин/ декара, находяща се в местността „**”  и 2/ гора, широколистна, с площ от 4294 декара, находяща се в местността „**” при граници и съседи: вливането на *** *** в река В**, нагоре по река В** срещу течението до вливането в нея на река Стр**, по вододела между р.Ср** и дерето, източно от нея, през върховете Р**, Е**, Г**я гьол на керемидарната, по пътя за селото до началото на дерето ** и по него през дерето ** дол, надолу до изходната точка /л.40-41/.  За удостоверяване правото си на собственост върху така заявената гора, община ***  е приложила към заявлението стопанска карта и сведение към нея от **., данъчна декларация от 10.02.1914г. и скица на Бог-В** лесничейство от 05.02.1930г.

От приложеното по делото Решение №  **. /л.16-39/, се установява, че по така подаденото заявление , ПК-гр.***, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла за заявените имоти, като на основание чл.13 ал.5 от ЗВСГЗГФ признала на община *** правото на собственост за възстановяване върху „целия имот с площ от 10 793.800 декара”  в нови реални граници по чл.4 ал.2 от ЗВСГЗГФ както следва:

- Имот №091001 по КВС на землището на с.Г** с площ 1327.325 дка;

- Имот №092002 по КВС на землището на с.Г** с площ  968.754 дка;

- Имот №093001 по КВС на землището на с.Г** с площ  981.187 дка;

- Имот №093002 по КВС на землището на с.Г** с площ    88.263 дка;

- Имот №093005 по КВС на землището на с.Г** с площ    75.049 дка;

- Имот №093004 по КВС на землището на с.Г** с площ  278.042 дка;

- Имот №093003 по КВС на землището на с.Г** с площ   37.972 дка;

- Имот №092003 по КВС на землището на с.Г** с площ  194.508 дка;

- Имот №091003 по КВС на землището на с.Г** с площ   544.825 дка;

- Имот №091002 по КВС на землището на с.Г** с площ   240.359 дка;

- Имот №091004 по КВС на землището на с.Г** с площ   383.649 дка;

- Имот №091006 по КВС на землището на с.Г** с площ      5.620 дка;

- Имот №091007 по КВС на землището на с.Г** с площ  266.035 дка;

- Имот №091008 по КВС на землището на с.Г** с площ  281.429 дка;

- Имот №091010 по КВС на землището на с.Г** с площ    92.356 дка;

- Имот №091009 по КВС на землището на с.Г** с площ    94.703 дка;

- Имот №091011 по КВС на землището на с.Г** с площ  213.634 дка;

- Имот №092005 по КВС на землището на с.Г** с площ  456.199 дка;

- Имот №092009 по КВС на землището на с.Г** с площ    62.256 дка;

- Имот №092007 по КВС на землището на с.Г** с площ    84.534 дка;

- Имот №092013 по КВС на землището на с.Г** с площ    36.204 дка;

- Имот №092008 по КВС на землището на с.Г** с площ    30.174 дка;

- Имот №093006 по КВС на землището на с.Г** с площ  548.535 дка;

- Имот №094002 по КВС на землището на с.Г** с площ  334.699 дка;

- Имот №094001 по КВС на землището на с.Г** с площ  784.541 дка;

- Имот №094003 по КВС на землището на с.Г** с площ  147.382 дка;

- Имот №091005 по КВС на землището на с.Г** с площ    67.768 дка;

- Имот №092004 по КВС на землището на с.Г** с площ  717.779 дка;

- Имот №092006 по КВС на землището на с.Г** с площ  128.170 дка;

- Имот №092001 по КВС на землището на с.Г** с площ      5.473 дка;

- Имот №092010 по КВС на землището на с.Г** с площ    39.328 дка;

- Имот №092011 по КВС на землището на с.Г** с площ    35.565 дка;

- Имот №095001 по КВС на землището на с.Г** с площ  870.970 дка;

- Имот №090001 по КВС на землището на с.Г** с площ    58.285 дка;

- Имот №093007 по КВС на землището на с.Г** с площ      6.817 дка;

- Имот №092012 по КВС на землището на с.Г** с площ    10.733 дка;

- Имот №091012 по КВС на землището на с.Г** с площ    13.325 дка;

- Имот №091013 по КВС на землището на с.Г** с площ    28.349 дка;

- Имот №091014 по КВС на землището на с.Г** с площ      9.559 дка;

- Имот №093008 по КВС на землището на с.Г** с площ  138.373 дка;

- Имот №092014 по КВС на землището на с.Г** с площ  105.066 дка.

Не се спори по делото, а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че за гореописаните имоти община *** в последствие е съставила Актове за публична общинска собственост с  №№ 1650 -1670, всички от 10.08.2010г. и с №№ 1671-1690, всички от 16.08.2010г./л.322-361/.

Видно от приложените по делото Заповед № РД-**. на Министъра на околната среда за обявяването на Природен парк *** /л.149-151/ и скиците с №№ К00064-К00105/04.06.2012г. на процесните имоти /л.169-241/, процесните имоти са включени в защитената територия на Природен парк ***.

От приложените по делото удостоверения за данъчни оценки на имотите / л.244-285/, се установява, че размерът на цената на иска  е общо в размер на 614 473.00 лева, като цената на всеки един от имотите, възстановен в нови реални граници, е под 50 000 лева.

Предявеният от държавата срещу община ***  отрицателен  установителен  иск  е  с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ. С предявяването на отрицателен установителен иск се цели защита на спорно право, като се твърди и се иска установяване със сила на присъдено нещо, че ответникът не притежава същото право. Предмет на  отрицателния установителен иск във връзка с материално право по чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ  е установяването, че даден имот, гори или земя от държавния горски фонд, не е бил собственост на ответника към един минал момент  - момента на национализация  на горите, извършена в периода 1948–1949г. Правен интерес от предявяване на иска  е налице, когато правото на ищеца на собствеността върху гората се оспорва от ответника, който претендира, че към момента на национализацията гората е била нейна собственост и като такава  подлежи на възстановяване в нейна полза.  С оглед на характера на предявения иск и твърдението на ищцовата страна, че процесните гори са държавни по силата на закона, в  настоящето  производство  ответната община следваше да  установи обстоятелството, че е била собственик на процесната гора на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ,  въз основа на което, да се направи категоричния извод, че тази гора представлява частна общинска собственост.

В административното производство процесните гори са били възстановени от ПК-*** на ответната община на основание: стопанска карта и сведение към нея от **. за гори в ГС, данъчна декларация от 10.02.1914г. и скица на Бог-В** лесничейство от 05.02.1930г. Липсват данни от коя категория общински гори са те и конкретно – да са гори, представляващи частно общинско имущество. Други доказателства за собственост, удостоверяващи, че община *** е била собственик на процесните гори на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ, не се представиха в проведеното пред настоящата инстанция производство, въпреки, че съдът указа на ответната община, че върху нея лежи доказателствената тежест да установи това си право на собственост. Решението на ПК-град ***, с което е възстановена собствеността на община *** върху процесните гори, е постановено при липса на доказателства за собственост – стопанска карта и сведение към нея от **. за гори в ГС, данъчна декларация от 10.02.1914г. и скица на Бог-В** лесничейство от 05.02.1930г., не са сред доказателствата по чл.13 ал.3 изр.1 от ЗВСГЗГФ, нито удостоверяват собственост. Нещо повече – представената  от община към заявлението Декларация от 16.04.1914г. / преписка № **-Г/ , въз основа на която общината претендира собственически права върху гора с площ от 40 000 декара, сочи, че   тази гора е била собственост не на община ***, а на  Г** училищно настоятелство, т.е. на различен от община *** субект.

В този смисъл твърдението на ищцовата страна, че ПК-*** е възстановила собствеността върху процесните гори без да са налице законовите предпоставки за това, е основателно. Наличието на процесните гори в данъчния регистър не сочи на право на собственост на общината върху тях, а обратното – сочи, че те не са частно общинско имущество, а от категорията на балталъците, в който смисъл са и ищцовите твърдения. Това е така, защото съгласно действащите към релеватния момент правни норми, облагането с данък не касае собствените общински имоти, в това число и гори – чл.3 б.”а” от Наредбата-закон за поземления данък, а само „балталъците”, т.е. тези общински гори, дадени на общината за вечно ползване – чл.2 от същата.

Позоваването на ответната община за правата си на собственик на решението на поземлената комисия с твърдението, че то представлява стабилен административен акт, който не е бил отменен по съответния ред  и на недопустимост на настоящия иск с твърдението, че министъра на земеделието и храните е участвал като страна в административното производство, са  неоснователни. Това е така, защото възстановяването на собствеността на отчуждените гори и земи от горския фонд настъпва не директно, по силата на закона, а след съответен административен акт за реституция, без който бившият собственик не може да се легитимира активно по предявения иск. В това административно производство по ЗВСВГЗГФ обаче не е участвала като страна Държавата и за това Държавата не е обвързана от силата на пресъдено нещо на реституционното  решение. Щом като Държавата не е била легитимирана страна в реституционното производство, тя не е разполагала и с право на жалба срещу постановеното позитивно решение по него, включително и когато то е било материално незаконосъобразно. Твърдението на Държавата в настоящето производство, че не са били налице условията за реституцията на процесните гори – предмет на настоящия правен спор  в полза на община ***, не беше оборено от ответната община. По делото не се събраха никакви данни и никакви писмени доказателства за това, че ответната община *** някога да е била собственик на тези гори.

Понятието „балталък” е легално определено в чл.1 ал.4 изр.1 от Закона за горите от 1897г. /отм./, чл.1 ал.3 предл.1 от Закона за горите от 1904г./отм./, чл.2 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1922г./отм./ и в чл.1 ал.4 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1925г./отм./. Посочва се описателно, че това са гори, които са били отстъпени от древно време на някой град или село /от начало на населението му, а после на общината като юридическо лице/. Отстъпването е ставало от държавата. Правният статут на общинските гори, предоставени от държавата за ползване /”балталъци”/, според последователно действалите закони за горите, е бил на вещи, извадени от гражданския оборот. При това положение собствеността върху този вид гори не е могла да се придобива по давност – чл.9 от Закона за давността /отм./. Тези гори са имали определено предназначение – да се ползват от населението на съответната община. Това обстоятелство им придава особен статут и ги отличава от горите – частна общинска собственост. Във всички закони, които уреждат правния статут на горите, двата вида правомощия на общините се разграничават, като същинското право на собственост е това на частната общинска собственост, а спрямо „балталъците” е налице ограничено вещно право на ползване.

При сравнение на  границите на държавния имот, описан в Протокол № 6/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи  и имотите,  с границите на заявените имоти  и възстановения с решение №**. на ПК-*** имот, се установява съвпадение на границите на държавния имот, описан в Протокол № 6/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./  и границите на заявените имоти, находящи се в землището на село Г**, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 6500 /шест хиляди и петстотин/ декара, находяща се в местността „**”  и 2/ гора, широколистна, с площ от 4294 декара, находяща се в местността „**”, което обосновава на извода, че процесната гора е била „балталък”,    независимо от различието в площта на държавния имот и заявения от общината имот. Когато е налице  различие в посочването на площта на даден имот, но е налице идентичност при посочването на границите му  и съседите му, за водещо следва да се приеме описанието на границите на имота.

В § 5 ал.1 от ПЗР на ЗВСГЗГФ е предвидено, че не се възстановява вещно право на ползване, предоставено на физически и юридически лица и общини преди влизането в сила на Закона за стопанисване и ползуване на горите от 1948г., в това число „балталъци”, „Къшлаци”, „яйлаци”. В ал.2 е предвидено, че този закон не се прилага за лица, на които от държавата са отстъпени гори и земи за вечно ползване. В съответствие с посочената разпоредба е и нормата на §6 от ДР на ППЗВСГЗГФ, според която ограниченото вещно право на ползване, учредено на общини, физически и юридически лица преди 9 април 1946г. безсрочно или за определен срок, се счита за прекратено. Анализът на тези правни норми сочи,че законодателят не е предвидил възстановяване на право на ползване върху гори и земи от горския фонд, а учредените до посочената дата права от посочения вид, се прекратяват.

С оглед на всичко гореизложено, съдът приема, че спорните гори, възстановени на община *** с решение № **. по реда на ЗВСГЗГФ,  не са общинска собственост. По аргумент от чл.27 ал.1 и ал.3 т.3 от Закона за горите вр. чл.5 т.5 от Закона за защитените територии,  те са публична държавна собственост, поради което предявеният от Държавата против община *** отрицателен установителен иск следва да бъде уважен.

С оглед изхода на делото и съгласно разпоредбата на чл.78 ал.1 и ал.8  вр. с чл.84  от ГПК вр. с чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения, ответната община следва да се заплати на Държавата, защитавана по настоящето дело от ю.к.М***Т***, адвокатско възнаграждение  в размер на 12739.46 лева, а съгласно разпоредбата на чл.78 ал.6  вр.чл.71 ал.2  вр. чл.84 ал.1 от ГПК вр. чл.27 ал.3 т.3 от ЗГ вр.чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, ответната община следва да заплати в полза на РС-*** държавна такса в размер на 6 144.73 лева, определен пропорционално върху една четвърт от цената на иска.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

Приема за установено по отношение на  Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните  чрез процесуален представител  М***Т*** – ю.к.в ТП ”ДЛС Г**” с адрес за призоваване : село Г**, община ***, че  община *** с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от *** *** –кмет на общината, не е собственик на широколистна гора с площ от 10793.800 декара, възстановена  й с  Решение № **. на ПК-гр.***, в нови реални граници, както следва:

- Имот №091001 по КВС на землището на с.Г** с площ 1327.325 дка;

- Имот №092002 по КВС на землището на с.Г** с площ  968.754 дка;

- Имот №093001 по КВС на землището на с.Г** с площ  981.187 дка;

- Имот №093002 по КВС на землището на с.Г** с площ    88.263 дка;

- Имот №093005 по КВС на землището на с.Г** с площ    75.049 дка;

- Имот №093004 по КВС на землището на с.Г** с площ  278.042 дка;

- Имот №093003 по КВС на землището на с.Г** с площ   37.972 дка;

- Имот №092003 по КВС на землището на с.Г** с площ  194.508 дка;

- Имот №091003 по КВС на землището на с.Г** с площ   544.825 дка;

- Имот №091002 по КВС на землището на с.Г** с площ   240.359 дка;

- Имот №091004 по КВС на землището на с.Г** с площ   383.649 дка;

- Имот №091006 по КВС на землището на с.Г** с площ      5.620 дка;

- Имот №091007 по КВС на землището на с.Г** с площ  266.035 дка;

- Имот №091008 по КВС на землището на с.Г** с площ  281.429 дка;

- Имот №091010 по КВС на землището на с.Г** с площ    92.356 дка;

- Имот №091009 по КВС на землището на с.Г** с площ    94.703 дка;

- Имот №091011 по КВС на землището на с.Г** с площ  213.634 дка;

- Имот №092005 по КВС на землището на с.Г** с площ  456.199 дка;

- Имот №092009 по КВС на землището на с.Г** с площ    62.256 дка;

- Имот №092007 по КВС на землището на с.Г** с площ    84.534 дка;

- Имот №092013 по КВС на землището на с.Г** с площ    36.204 дка;

- Имот №092008 по КВС на землището на с.Г** с площ    30.174 дка;

- Имот №093006 по КВС на землището на с.Г** с площ  548.535 дка;

- Имот №094002 по КВС на землището на с.Г** с площ  334.699 дка;

- Имот №094001 по КВС на землището на с.Г** с площ  784.541 дка;

- Имот №094003 по КВС на землището на с.Г** с площ  147.382 дка;

- Имот №091005 по КВС на землището на с.Г** с площ    67.768 дка;

- Имот №092004 по КВС на землището на с.Г** с площ  717.779 дка;

- Имот №092006 по КВС на землището на с.Г** с площ  128.170 дка;

- Имот №092001 по КВС на землището на с.Г** с площ      5.473 дка;

- Имот №092010 по КВС на землището на с.Г** с площ    39.328 дка;

- Имот №092011 по КВС на землището на с.Г** с площ    35.565 дка;

- Имот №095001 по КВС на землището на с.Г** с площ  870.970 дка;

- Имот №090001 по КВС на землището на с.Г** с площ    58.285 дка;

- Имот №093007 по КВС на землището на с.Г** с площ      6.817 дка;

- Имот №092012 по КВС на землището на с.Г** с площ    10.733 дка;

- Имот №091012 по КВС на землището на с.Г** с площ    13.325 дка;

- Имот №091013 по КВС на землището на с.Г** с площ    28.349 дка;

- Имот №091014 по КВС на землището на с.Г** с площ      9.559 дка;

- Имот №093008 по КВС на землището на с.Г** с площ  138.373 дка;

- Имот №092014 по КВС на землището на с.Г** с площ  105.066 дка.

 

ОСЪЖДА     община ***  с адрес : град М**, ул.”**” № *, представлявана от *** *** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ на  РС-*** сумата в размер на 6144.73 лв. / шест хиляд сто четиридесет и четири  лева и седемдесет и три стотинки/, представляваща държавна такса, на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК  вр. чл.78 ал.6 от ГПК, както и сумата в размер на 5.00 лв. /пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА     община ***  с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от *** *** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ  на Държавата , защитавана по настоящето дело от ю.к.М***Т***, сумата в размер на 12739.46 лева, представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения вр.чл.78 ал.1 и ал.8 вр. с чл.84  от ГПК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.                               

 

 

Районен съдия: