О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

гр.М.****, ....................2010г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

****ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в закрито заседание на четвърти януари през две хиляди и десета  година в състав:

                                                                                  Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 44 по описа за 2009 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящето производство е образувано  по повод искова молба от Л.Г.К. ***, чрез адв.Хр.С. ***, десен  против община **** ****.

 С разпореждане №37/ 09.11.2009г., исковата молба е оставена без движение като нередовна с оглед, че описанието на процесния имот в петитума на исковата молба е  по отменен  регулационен план на село Г***, община **** **** и към исковата молба не е приложена  скица на процесния имот, като на страната е бил даден едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите. С разпореждане № 121//20.11.2009г. по искане на страната, срокът е бил удължен с три седмици, като на същата са били издадени исканите съдебни удостоверения. С молба вх.№ 789/16.12.2009г. ищцата чрез процесуалния си представител адв.С. е представила в срок  скица на имота по действащия план и комбинирана скица на имота по действащия и по отменения план на селото , като имота отново е описан  по отменения регулационен план.

Предметът на иска  се определя от ищеца в обстоятелствената част на исковата молба, като процесния имот в петитума следва да бъде описан по действащия план на село Г***, община **** ****, а не по отменения план на селото/ в този смисъл р.1957/95. ІV г.о., р.690/99г. V г.о./.

Съдът, като констатира, че в законоустановения срок ищците не са отстранили нередовностите на исковата молба, намира, че производството по делото следва да бъде прекратено.

 

            Мотивиран от горното и на основание чл.129 ал.4 ,вр. ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 44/ 2009г. по описа на РС-**** ****.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                           Районен съдия :