Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                                        23.09.2009г.    гр.Малко Търново,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Малкотърновският районен съд,  наказателна колегия в публично зеседание на десети септември  две хиляди и девета година в състав:

Председател:Мария Москова

Членове:...................................

Съдебни заседатели:...............

Секретар:Д.Б.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Мария Москова  Н.А.Х.дело № 43 по описа за 2009год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано е по жалба на С.С.С., ЕГН-**********, град *****, срещу наказателно постановление № 11010577/24.06.2009г. на директора на АДФИ – София, с което на основание чл.65 от НВМОП, във вр. с чл.32 ал.1 от ЗАНН му е наложено наказание глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.24 ал.1 т.7, вр. с чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление и се иска неговата отмяна, предлага алтернативно съда да преквалифицира деянието като маловажен случай.

В съдебно заседание жалбоподателят чрез процесуалният си представител поддържа жалбата по изложените и доразвити в съдебно заседание съображения.

Въззиваемата страна АДФИ-София, редовно призована, чрез своя процесуален представител, като счита жалбата за неоснователна, пледира за оставянето й без уважение и потвърждаване на наказателното постановление.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са свидетелите по акта – Д.К.., М.В. и М.А..

Съдът, след като обсъди поотделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства по делото, приема за установена следната фактическа  обстановка:

Жалбоподателят С.  работил като директор на ******”, която длъжност заемал през периода от 05.10.2006г.  до 24.04.2008г.

От 30.03.2009г. до 27.04.2009г. в ******во, област Бургас,  била извършена проверка от Д.К. в качеството й на държавен финансов инспектор към АДФИ, възложена й със заповед № № ФК-10-354/27.03.2009г. на директора на АДФИ.

По време на проверката било установено, че на с Решение № 251/15.11.2007г. на инж.С. -директор на ******” е била открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс по чл.3 ал.2 от НВМОП за извършване на услугата: “Сеч, извоз и рампиране до временен склад на маркирана дървесина” с прогнозна стойност 56 679 лв. без ДДС, като с решението е било одобрено обявлението за малка обществена поръчка. Комисията за разглеждане, оценка и кладиране на офертите, назначена със заповед № 321/18.12.2007г. на директора на ДДС, е заседавала на 18.12.2007г. и на основание чл.36 ал.3 от НВМОП предложила да бъде удължен срока за получаване на оферти, отразено в Протокол от 18.12.2007г. С решение № 330/18.12.2007г. на директора на ДДС инж.С. бил удължен срока за получаване на оферти с 30 дни. На 18.01.2008г. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 01118.01.2008г. на директора на ДДС, е заседавала и след като разгледала постъпилото в срока едно предложение от “***” ЕООД гр.Бургас, определя за класиран на първо място кандидата “***”ЕООд-гр-Бургас, представляван от управителя *****. При подаване на предложението *****, в качеството си на управител на “***”ЕООД-гр.Бургас е представил декларация по реда на чл.47 ал.1 и 5 от ЗОП, с която е декларирал, че не е осъждан с влязла в сила присъда за някое от престъпленията по чл.253-260, 301-307, 321-321а, 194-217, 219-252 от НК. С решение № 012/18.01.2008г. на директора на ******” инж.С. е било обявено класирането на кандидатите и определен за изпълнител “***” ЕООД – гр.Бургас. Управителят на “***”ЕООД-гр.Бургас *****  е осъждан за престъпление по чл.235 ал.1 от НК  с влязла в сила присъда по НОХД № 1608/2006г. по описа на РС-Бургас, което се установява от приложеното по административнонаказателната преписка и приетото по делото по реда на чл.283 от НПК доказателство - свидетелство за съдимост с рег.№ 164/11.02.2008г. на РС-Царево. На 04.03.2008г. инж.*****”, в качеството си на ръководител на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.8 ал.2, във вр. с чл.7 ал.1от ЗОП, е слючил договор № 810-2008г. за извършване на услуга на “Сеч, извоз и рампиране до временен склад на маркирана дървесина” в обект № 810 със “***” ЕООД-гр.Бургас, представляван от управителя *****.

Въз основа на горната фактическа обстановка проверяващите са приели, че жалбоподателят е нарушил НВМОП като без правно основание е сключил договор № 810-2008г. за извършване на услугана “Сеч,извоз и рампиране до временен склад на маркирана дървесина” с кандидата, определен за изпълнител - “***” ЕООД-гр.Бургас, представляван от управителя *****, който е представил свидетелство за съдимост, от което е видно, че управителят на “***” ЕООД-гр.Бургас - ***** е осъден с влязла в сила присъда. Проверката приключила със съставен АУАН за нарушение на чл.24 ал.1 т.7, вр. с чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП.

От показанията на свид.*****, свид.***** и свид.***** се установява, че АУАН № 11010577/27.04.2009г. е бил съставен и подписан в присъствието на жалбоподателя и свидетелите по акта. Актът бил предявен за подпис на жалбоподателят в деня на издаването му - 27.04.2009г. и  получил препис от същия, удостоверено с неговия подпис, видно от приложената по делото разписка.

Въз основа на така съставеният акт било издадено Наказателно постановление № 11010577/24.06.2009г. на Директора на АДФИ-София, с което на основание чл.65 от НВМОП, в вр. с чл.32 ал.1 от ЗАНН му е наложено наказание глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.24 ал.1 т.7, вр. с чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП. Жалбоподателят е получил Наказателното постановление на 29.06.2009г. по пощата, което се установява от приложената по делото известие за обратна разписка с отбелязване, че пратката е получена лично, а на 02.07.2009г. е подал жалба в РС-Малко Търново срещу наказателното постановление.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в преклузивния срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е   неоснователна поради следните съображения:

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно.

Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус съдът констатира при извършената от него проверка на доказателствата, че на 04.03.2008г.  инж.***** – директор на ДДС”*****  в качеството си на  ръководител на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.8 ал.2, във вр. с чл.7 ал.1от ЗОП, в нарушение на чл.24 ал.1 т.7, вр. с чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП  е сключил договор № 810-2008г. за извършване на услугана “Сеч , извоз и рампиране до временен скрад на маркирана дървесина” в обект № 810 със “***” ЕООД-гр.Бургас, представляван от управителя *****, който е  осъждан за престъпление по чл.235 ал.1 от НК  с влязла в сила присъда по НОХД № 1608/2006г. по описа на РС-Бургас  съгласно свидетелство за съдимост с рег.№ 164/11.02.2008г. на РС-Царево. С това деяние жалбоподателят е осъществил визирания състав на административното нарушение

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по ал.2, съгласно  разпоредбата на чл.47 (9) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.). Възложителят не сключва договор за малка обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора не е изпълнил задължението си  по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП .Тази забрана произтича от закона и на нея не може да бъде противопоставено възражение за представена декларация по реда на чл.47 ал.1 и 5 от ЗОП, с която *****, в качеството си на управител на “***”ЕООД-гр.Бургас, е декларирал, не  е осъждан с влязла в сира присъда за някое от престъпленията по чл.253-260, 301-307, 321-321а, 194-217, 219-252 от НК, още повече, че при подписването на договора участника е представил свидетелство за съдимост с рег.№ 164/11.02.2008г. на РС-Царево, от което се установява, че е осъждан за престъпление по чл.235 ал.1 от НК  с влязла в сила присъда по НОХД № 1608/2006г. по описа на РС-Бургас.

Съдът счита, че в настоящето производство е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.

Деянието не може да бъде счетено за маловажен случай заради високата стойност на извършената услуга по сключения договор – 56 112.28 лева. При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Съгласно разпоредбата на чл.66 от НВМОП контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от органите на АДФИ, като в тяхната компетентност е да съставят актове за установяване на нарушения по наредбата, като тези актове следва да се издадат в 6-месечен срок от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му. Актът е съставен в изискуемия срок и е надлежно подписан от съставителя, свидетелите и нарушителя. Наказателното постановление е издадено при спазване изискванията на закона. В него точно е посочен приложимия закон, което позволява на нарушителя да разбере в извършителството на какво точно административно нарушение е обвинен.

Наказващият орган  е извършил своята преценка и е санкционирал жалбоподателя в обжалваното постановление  като му е наложил глоба в минималния размер, предвиден в закона за такова нарушение.

По изложените съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ***** ***** *****, ЕГН-**********,град *****, срещу наказателно постановление № 11010577/24.06.2009г. на директора на АДФИ – София, с което на основание чл.65 от НВМОП, във вр. с чл.32 ал.1 от ЗАНН за нарушение на чл.24 ал.1 т.7, вр. с чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП му е наложено наказание глоба в размер на 100 лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

                                                                    СЪДИЯ: