Р Е Ш Е Н И Е

                         гр. ** **          08.09.2011г.  

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

**търновският  районен съд                                               наказателна колегия, в публично заседание                                                   на двадесет и втори август две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                      

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурор Райко Стоянов, като разгледа докладваното от съдия  Москова НАХД № 43/11г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производсвото е образувано по внесено от прокурор при Районна прокуратура-** ** по реда на чл.375-чл.379 от НПК предложение за  освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78 “а” от НК на Н.Г.Г. с ЕГН ********** ***, за това, че на **. около 15.00 часа на ул.”**” в град ** **, управлявал МПС- мотопед „**” в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № **., влязло в законна сила на **.,  за управление на МПС без съответното свидетелство за правоуправление на МПС -престъпление  по чл.343в, ал.2 от НК.

         С предложението прокурорът счита фактическата обстановка по делото за изяснена от събраните на досъдебното производство  доказателства и изразява становище за наличието на основанията на чл.78 “а” от НК. В съдебно заседание РПІ** **, редовно уведомени, изпраща представител, който поддържа така направеното предложение.

          Обвиняемият Н.Г., редовно призован, се явява лично, ведно със служебния си защитник –адв.Д.Р., назначена в хода на досъдебното производство. Същият признава вината си.

         Защитникът на обвиняемия Г. моли съда да освободи същия от наказателна отговорност и да наложи административно наказание „глоба” в размер към минимума, определен в закона.

          Не се оспорва авторството, обективната и субективна съставомерност и доказаността на престъплението.

         След преценка на събраните в производството релевантни гласни и  писмени доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, първоиснанционният съд намира за установено от фактическа страна   следното:

         Обвиняемият Н.Г. не притежавал свидетелство за управление на МПС. Въпреки, че бил неправоспособен водач, обвиняемият Г** управлявал мотопед „**”, който не е бил регистриран по надлежния ред, поради което мотопедът е бил без регистрационни табели. На **. около 15.00 часа на ул.”**” в град ** **, той бил спрян за проверка от служители на РУП на  МВР – ** **, при която се установило че обвиняемият Г. управлявал мотопеда без да притежава свидетелство за правоуправление. За констатираното нарушение му бил издаден АУАН № ****. В хода на административното производство  били събрани писмени доказателства, че спрямо обвиняемия е било издадено наказателно постановление №**. на Началника на РУП-** **, влязло в законна сила на **., с което Г. е бил санкциониран, че е управлявал МПС без да притежава свидетелство за правоуправление.Въз основа на горното е било образувано незабавно производство № **. по описа на РУП-** ** срещу обвиняемия Г. за извършено от него престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

         Обвиняемият Н.Г. не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78 а от НК. Не е правоспособен водач на МПС.

          Горната фактическа обстановка, принципно безспорна между страните, съдът намира за установена въз основа на обясненията на обвиняемия и писмените доказателства по досъдебно производство  приобщени по реда на чл.283 от НПК, чиито съвкупен анализ не налага различни изводи.

        При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

         Обвиняемият Н.Г. е осъществил от обективна и от субективна страна състава на престъпление от общ характер наказуемо по чл.343в ал.2 от НК, тъй като на **. около 15.00 часа на ул.”**” в град ** **, управлявал МПС- мотопед „**”/ без регистрационен номер/, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №**. на Началника на РУП-** **, влязло в законна сила на **. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление на МПС.

       От обективна страна изпълнителното деяние е осъществено чрез действие-управление на МПС. Настоящият съдебен състав приема, че от субективна страна деянието е осъществено с пряк умисъл с оглед  знанието, че не притежава съответно свидетелство за управление на МПС. Независимо от горното и дори въпреки това той е предприел управление на МПС, като добре е знаел, че това деяние е обявено от закона за престъпление.

       С оглед горното и тъй като прие, че обвинението против обвиняемия е доказано по несъмнен начин по смисъла на чл.303 ал.2 от НПК със събраните в производството доказателства, съдът призна  обвиняемия Н.Г. за виновен за предявеното му обвинение по чл.343в  ал.2 от НК.

        При определяне вида и размера на наказанието съдът взе предвид следното:

        На първо място настоящият съдебен състав съобрази кумулативното наличие на предпоставките по смисъла на чл.78 “а “от НК- обвиняемият Н.Г. е пълнолетно лице, предвидената за умишленото престъпление по чл.343 “в” ал.2 от НК законова санкция е лишаване от свобода до 2 години, Г. не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван  от наказателна отговорност по  реда на чл.78”а” от НК до настоящият момент, от деянието му не са причинени имуществени вреди. При горните констатации съдът освободи обвиняемият Н.Г. от наказателна отговорност и му наложи административно наказание “Глоба”.

        При определяне  размера на наложената глоба съдът съобрази на първо място високата степен на обществена опасност  на деянието, обусловена от незачитането на установените в ЗДП и ППЗДП правила, с което е създадена реална опасност за движението по пътищата, живота и здравето на останалите участници в движението. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът взе предвид ниската степен на обществена опасност на личността на обвиняемия, който е с чисто съдебно минало. Въз основа на тези обстоятелства и предвид имотното състояние на дееца -  същият е **, съдът определи  на обвиняемият Г. административно наказание, предвидено  в чл.78а ал.1 вр.чл.343в ал.2 от НК “Глоба” в размер на 1000 /хиляда /лева  - минимума по приложимия законов текст.

       Съдът счете, че с така наложеното по вид и размер наказание ще бъдат реализирани адекватно целите както на генералната, така и преди всичко на специалната превенция по смисъла на чл.36 от НК.

       Като причини за осъществяване на деянието съдът прие незачитането на установеният в страната правов ред и занижен самоконтрол.

       Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ПРИЗНАВА  Н.Г.Г., род. на ***г***,  , български гражданин, **, със ** образование, **, с ЕГН ********** ***, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на **. около 15.00 часа на ул.”**” в град ** **, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № **. на Началника на РУП-** **, влязло в законна сила на **.,  за управление на МПС без съответното свидетелство за правоуправление на МПС, управлявал МПС- мотопед „**” /без регистрационен номер/ без свидетелство за правоуправление на МПС-престъпление  по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 вр. с чл.343в ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 / хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване или протест пред Бургаски окръжен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                             РАЙОНЕН   СЪДИЯ :