Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 19.06.2017 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На четиринадесети юни                                                            2017година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №43 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.Г. К**, ЕГН: **********, притежаваща паспорт № **, издаден на ** г. от МВР Б**, с адрес: гр. ** против наказателно постановление № ** г. на Началник на Митница Б**,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 300,00 лв. /триста лева/, представляваща 200 % от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Административнонаказващия орган редовно призован изпраща представител. Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение сериен № ** г. съставен от В.И.Х. - държавен митнически инспектор в МП ** за това , че при  извършена проверка на   ** ч., на МП ** на трасе вход, пристигнал пътуващ от Р. ** лек автомобил „**, управляван от лицето П.Я.А., собственост на Д.Г. К**. След приключване на паспортния контрол актосъставителят попитал шофьора и спътничката му дали имат нещо за деклариране - акцизни стоки, стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. Същите отговорили отрицателно. При проверка на багажа, под предна дясна седалка бил открит 1 /един/ стек цигари, марка „**“, с надпис „**“ и без акцизен бандерол. След което в жабката била намерена торба с фактура от безмитен магазин на името на Д.Г. К**, в която били записани два стека цигари. Вторият стек, описан във фактурата, бил намерен под стелка на задната седалка. Общо откритата при проверката недекларирана по установения ред стока е:

- цигари, марка “** **” - 2 /два/ стека, без акцизен бандерол, с надпис “**", общо 400 /четиристотин/ къса цигари.

В снето писмено обяснение от ** г. Д.Г. К** заявила, че в автомобила са пътували тя и спътничката й, като твърди, че не е декларирала нищо пред митническия служител.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № **/** г.

Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № ** от ** г.

Продажната цена на недекларираната стока общо е в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗАДС, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от ППЗАДС, във връзка с nap. 1. т. 34 от ДР на ЗМ от Комисия, назначена със Заповед № ** г. на Началника на Митница Б**.

 

      Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан  с възражения, които не са уточнени.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.Х.. Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в  съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

Д.Г. К**  не е изпълнила своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от нея стока като  пренесла на ** г. през държавната граница - МП „Малко Търново“,  тютюневи изделия - цигари, марка “** **" - 2 /два/ стека, без акцизен бандерол, е надпис “**", общо 400 /четиристотин/ къса цигари, без знанието и разрешението на митническите органи с обща продажна цена 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗАДС, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от ППЗАДС, във връзка с nap. 1, т.34 от ДР на ЗМ от Комисия, назначена със Заповед № ** г. на Началника на Митница Б** с което виновно е осъществила състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.

Защитата на жалбоподателката навежда доводи за отмяна на НП поради наличието на маловажен случай съгласно чл.28 от ЗАНН, както и да не се цени фактура №**/лист 10/ , тъй като същата не е иззета по надлежен ред. По възражението за наличие на маловажен случай съдът напълно споделя доводите на АНО,който в самото НП се е аргументирал достатъчно подробно и настоящия съд напълно споделя неговите доводи.По отношение на второто възражение,че посочената по-горе фактура не е иззета по надлежния ред,съдът намира същото за неоснователно.АНО в своите компетенции може да иззема документи , които както да потвърдят така и да оневинят нарушителя.Самата фактура сама по себе си не е касателна за извършеното нарушение,макар че съдът я цени в нейната цялост.Нарушението извършено от жалбоподателката е на просто извършване .Факта от къде са закупени цигарите е без значение. Важно е ,че жалбоподателката е пренесла цигари над ограничения лимит.

Освен това съдът намира,че е налице умисъл от страна на жалбоподателката К** за извършване на нарушението.Тези изводи съдът извежда от показанията на св.Х.,който заявява,че цигарите са намерени в жабката на автомобила и на задната седалка под текстилена постелка,което доказва,че същите са били укрити и жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Следователно е налице извършването на административно нарушение.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление ** г.  на  Началник на Митница Б**, с което на Д.Г. К**, ЕГН: **********, притежаваща паспорт № **, издаден на ** г. от МВР Б**, с адрес: гр. ** за нарушение на чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3, вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 300,00 лв. /триста лева/, представляваща 200 % от продажната цена на тютюневите изделия и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението- цигари, марка “** **” - 2 /два/ стека, без акцизен бандерол, с надпис “**”, общо 400 /четиристотин/ къса цигари,с обща продажна цена 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗАДС, във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от ППЗАДС, във връзка с nap. 1, т.34 от ДР на ЗМ от Комисия, назначена със Заповед № ** г. на Началника на Митница Б**.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б** в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: