П Р О Т О К О Л

гр.**  2012 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на      08.05.2012г.    в  състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Йосифов

                             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..…………М.Д. ……..…………………………

и прокурора  Борис Луков               сложи за разглеждане

НОХ дело №43  по описа за 2012 год.              

докладвано от съдията   Йосифов       ……………………………………………………………..

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

    

Подсъдимият Г.К., се явява лично, ведно със защитник  -  адв.Д.Р. от БАК, надлежно упълномощена.

За МТРП, се явява прокурор Борис Луков.

Свидетелите Д.К., С.Г., Г.К., не се явяват.

     По даване ход на делото,

     Прокурорът – Моля да се даде ход на делото.

     Адв.Р. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимия - Да се даде ход на делото.

     Съдът, намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което,

     ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

     Сне самоличността на подсъдимия:

Г.С.К. роден на ***г*** ** постоянен адрес ***, ЕГН:**********, български гражданин, с основно образование, **, неосъждан, безработен.

     Подсъдимия - Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.Ще бъда представляван от адв.Р..Желая да сключа споразумение с прокурора.

Прокурора-Постигнахме съгласие с подс.Г.К. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и слeдващи от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият К., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б  ал.І от НК, а именно в това, че:

На 18.04.2012г. около  17.00 часа на главен път І-9 от гр.** до гр.**  на разклона за  с.** е  управлявал МПС УАЗ с рег.№Б 0533 ПБ, с концентрация на алкохол в кръвта си 2,86 промила установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер 931 с фабричен №02243408. 

Деянието е извършено от подс.К. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление на подсъдимия се налага наказание на основание чл.343б ал.І от НК, при условията на чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***   за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;

- Периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

На основание чл.343г  вр.чл.343б ал.І, вр.чл.37 т.7 от НК,  ЛИШАВА  подсъдимия, от право да управлява МПС, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.ІІІ от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 18.04.2012г.

Щети от деянието няма.

Разноски по делото няма.

     Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.-Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на подсъдимия:

Подсъдимият-Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че доброволно подписвам споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                        Прокурор:

/Г.К./                      /Борис Луков/

 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл.384 ал.І,вр.чл.382  ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №74/2012г. по описа на РУП гр.М.** постигнато м/у РП-гр.М.Търново представлявана от прокурор Луков и подсъдимия Г.К. представляван от адв.Р., съгласно което подсъдимия Г.К. се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б  ал.І от НК , а именно в това, че:

На 18.04.2012г. около  17.00 часа на главен път І-9 от гр.** до гр.**  на разклона за  с.** е  управлявал МПС  УАЗ с рег.№Б 0533 ПБ, с концентрация на алкохол в кръвта си 2,86 промила установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер 931 с фабричен №02243408. 

За посоченото престъпление по чл.343б ал.І от НК, и на основание чл.343б ал.І,вр.чл.55 ал.І т.2 б.”б” от НК, ОСЪЖДА подс.Г.К. със снета по делото самоличност на  ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а ал.ІІ т.1 т.2 и т.3 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***   за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2пъти седмично;

- Периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

На основание чл.343г  вр.чл.343б ал.І, вр.чл.37 т.7 от НК,  ЛИШАВА  подсъдимия, от право да управлява МПС, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.ІІІ от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 18.04.2012г.

Щети от деянието няма.

Разноски по делото няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №43/2012г.

 

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 12.00ч.

 

 

                            Председател:

 

                            Секретар: