Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                13.11.2012г.                   гр.М**,

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

Малко Търновският районен съд,                             граждански състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и дванадесета година

В открито заседание в следния състав:

Председател:….…М. Москова

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от М. *** по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните  чрез процесуален представител  М***Т*** – ю.к.в ТП ”ДЛС Г**” с адрес за призоваване : село Г**, община *** против община *** с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината. 

Държавата чрез процесуалния си представител излага в обстоятелствената част на исковата молба, че след приемането на ЗВСГЗГФ, община *** е подала заявление №  **. до ПК –гр.*** за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село В**, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 1820 /хиляда осемстотин и двадесет/ декара, находяща се в местността „Б**” и   2/ гора, широколистна с площ от 1242 / хиляда  двеста четиридесет и два/ декара , находяща се в местността „Б**”. Твърди, че като доказателство за правото на собственост за имот № 1 от заявлението община *** е записала в заявлението „сведение от **. за гори в ГС, а за имот № 2 - скица на държавна гора В*** и други държавни и общински гори във В*** лесничейство от 1940г.  Твърди, че в резултат на подаденото заявление , ПК-гр.***, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла с Решение № **г., с което признала правото на собственост на община *** върху  1944.20 декара в местността „Б**” – гори и земи от горския фонд вземлището на с.В**” . Твърди се, че ПК се е произнесла за незаявен имот, тъй като въпреки, че в решението си ПК е посочила, че се произнася за имот № 1 по заявлението, описанието на същия по площ и граници не съответства на заявения и че въпреки различията между заявеното и описаното в първата част на решението, ПК е признала правото на възстановяване на собственосттта на община *** в нови реални граници върху имот с площ от 1944.20 дка в местността „Б**”. Твърди се, че  е налице идентичност между възстановеният с посоченото решение на общината имот с предоставената  от държавата под формата на „балталък”  гора на община ***  с площ от 1720 декара в местността „Б**” в землището на село В**, описана в Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, които са определени за балталъци на съответните общини, тъй като описанието на границите на гората , описана в протокола са идентични с границите , описани в решението на ПК, както и че общината не е представила надлежни документи, които да удостоверят правото й на собственост върху заявените имоти.  Счита, че в хода на реституционния административен процес ПК-*** не е разграничила правото на ползване под формата на „балталък” на община *** върху държавни гори от правото на собственост върху тези гори и въпреки липсата на документи за собственост, неправилно е възстановила на общината процесните гори, като е нарушена и разпоредбите на § 5  от ПЗР на ЗВСГЗГФ и § 6 от ДР на ППЗВСГЗГФ.

С оглед на гореизложеното моли съда да постанови решение , с което да приеме за установено по отношение на община ***, че същата не е собственик на  имот № 1 от заявлението, заявен като гора, широколистна, с произход семенно-издънков, с площ от 1944.20 декара, находяща се в местността „Б**” при граници и съседи: река Б**, средок, пътя В** –Г**, по пътя към В**, до началото на десния ръкав на р.Б**, около нивите на **, край селото на пътя за ** началото на дерето надолу в пазлашка река, надолу до река В** до изходната точка и възстановените в тази връзка от ПК-*** имоти по КВС за землището на с.В**  в нови реални граници:

-         Имот № 061023 по КВС на землището с  площ от 2.484 дка;

-         Имот № 061026 по КВС на землището с  площ от 7.446 дка;

-         Имот № 061029 по КВС на землището с  площ от 92.857 дка;

-         Имот № 062005 по КВС на землището с  площ от 1.174 дка;

-         Имот № 065003 по КВС на землището с  площ от 17.768 дка;

-         Имот № 065004 по КВС на землището с  площ от 2.494 дка;

-         Имот № 065005 по КВС на землището с  площ от 27.701 дка;

-         Имот № 066009 по КВС на землището с  площ от 0.354 дка;

-         Имот № 066010 по КВС на землището с  площ от 0.819 дка;

-         Имот № 066011 по КВС на землището с  площ от 0.884 дка;

-         Имот № 067001 по КВС на землището с  площ от 6.738 дка;

-         Имот № 067002 по КВС на землището с  площ от 72.457 дка;

-         Имот № 067004 по КВС на землището с  площ от 3.412 дка;

-         Имот № 067005 по КВС на землището с  площ от 1.790 дка;

-         Имот № 067006 по КВС на землището с  площ от 44.304 дка;

-         Имот № 067008 по КВС на землището с  площ от 0.333 дка;

-         Имот № 067011 по КВС на землището с  площ от 66.131 дка;

-         Имот № 067018 по КВС на землището с  площ от 5.528 дка;

-         Имот № 067019 по КВС на землището с  площ от 25.675 дка;

-         Имот № 062003 по КВС на землището с  площ от 2.953 дка;

-         Имот № 065001 по КВС на землището с  площ от 78.275 дка;

-         Имот № 065002 по КВС на землището с  площ от 7.811 дка;

-         Имот № 066008 по КВС на землището с  площ от 61.870 дка;

-         Имот № 067010 по КВС на землището с  площ от 4.754 дка;

-         Имот № 067017 по КВС на землището с  площ от 14.027 дка;

-         Имот № 060002 по КВС на землището с  площ от 9.015 дка;

-         Имот № 060003 по КВС на землището с  площ от 1.012 дка;

-         Имот № 060004 по КВС на землището с  площ от 25.610 дка;

-         Имот № 060005 по КВС на землището с  площ от 1.188дка;

-         Имот № 060006 по КВС на землището с  площ от 10.069 дка;

-         Имот № 060007 по КВС на землището с  площ от 5.329 дка;

-         Имот № 060008 по КВС на землището с  площ от 1.562 дка;

-         Имот № 060009 по КВС на землището с  площ от 14.472 дка;

-         Имот № 060001 по КВС на землището с  площ от 10.285 дка;

-         Имот № 060010 по КВС на землището с  площ от 19.798 дка;

-         Имот № 060011 по КВС на землището с  площ от 24.268 дка;

-         Имот № 060012 по КВС на землището с  площ от 0.505 дка;

-         Имот № 060013 по КВС на землището с  площ от 1.024 дка;

-         Имот № 060014 по КВС на землището с  площ от 8.617 дка;

-         Имот № 060015 по КВС на землището с  площ от 22.184 дка;

-         Имот № 060016 по КВС на землището с  площ от 14.585 дка;

-         Имот № 060017 по КВС на землището с  площ от 21.551 дка;

-         Имот № 060018 по КВС на землището с  площ от 37.907 дка;

-         Имот № 060019 по КВС на землището с  площ от 10.564 дка;

-         Имот № 061001 по КВС на землището с площ от 25.513 дка;

-    Имот № 061002 по КВС на землището с площ от  3.558 дка;

-    Имот № 061003 по КВС на землището с площ   от 2.193 дка;

-    Имот № 061004 по КВС на землището с площ   от 0.531 дка;

-    Имот № 061005 по КВС на землището с площ от 47.825 дка;

-    Имот № 061006 по КВС на землището с площ  от 55.965 дка;

-    Имот № 061007 по КВС на землището с площ  от  0.753 дка;

-    Имот № 061008 по КВС на землището с площ   от  0.995 дка;

-    Имот № 061009 по КВС на землището с площ  от  0.515 дка;

-    Имот № 061010 по КВС на землището с площ от  1.725 дка;

-    Имот № 061011 по КВС на землището с площ от  0.906 дка;

-    Имот № 061012 по КВС на землището с площ  от 1.568 дка;

-    Имот № 061013 по КВС на землището с площ от  44.422 дка;

-    Имот № 061014 по КВС на землището с площ от  30.687 дка;

-    Имот № 061015 по КВС на землището с площ от  37.313 дка;

-    Имот № 061016 по КВС на землището с площ от  4.316 дка;

-    Имот № 061017 по КВС на землището с площ от  52.435 дка;

-    Имот № 061018 по КВС на землището с площ от 47.661 дка;

-    Имот № 061019 по КВС на землището с площ  от 0.798 дка;

-    Имот № 061020 по КВС на землището с площ  от 1.008 дка;

-    Имот № 061021 по КВС на землището с площ  от 1.208 дка;

-    Имот № 061022 по КВС на землището с площ  от 1.176 дка;

-    Имот № 061024 по КВС на землището с площ от 47.507 дка;

-    Имот № 061025 по КВС на землището с площ от 10.516 дка;

-    Имот № 061027 по КВС на землището с площ  от 1.119 дка;

-    Имот № 061028 по КВС на землището с площ  от 1.170 дка;

-    Имот № 061030 по КВС на землището с площ   от 7.123 дка;

-    Имот № 062001 по КВС на землището с площ   от 0.668 дка;

-    Имот № 062002 по КВС на землището с площ   от 0.948 дка;

-    Имот № 062004 по КВС на землището с площ   от 1.552 дка;

-    Имот № 062006 по КВС на землището с площ от 115.405дка;

-    Имот № 063001 по КВС на землището с площ  от 24.539 дка;

-    Имот № 063002 по КВС на землището с площ от 27.641 дка;

-    Имот № 063003 по КВС на землището с площ    от 5.571 дка;

-    Имот № 063004 по КВС на землището с площ    от 4.003 дка;

-    Имот № 062007 по КВС на землището с площ    от 4.370 дка;

-    Имот № 062008 по КВС на землището с площ    от 9.502 дка;

-    Имот № 062009 по КВС на землището с площ    от 1.081 дка;

-    Имот № 062010 по КВС на землището с площ    от 2.411 дка;

-    Имот № 062011 по КВС на землището с площ    от 2.332 дка;

-    Имот № 062012 по КВС на землището с площ  от 58.093 дка;

-    Имот № 064001 по КВС на землището с площ  от 53.471 дка;

-    Имот № 064002 по КВС на землището с площ    от 3.656 дка;

-    Имот № 064003 по КВС на землището с площ    от 1.724 дка;

-    Имот № 066001 по КВС на землището с площ  от 13.935 дка;

-    Имот № 066002 по КВС на землището с площ  от  1.762 дка;

-    Имот № 066003 по КВС на землището с площ   от 3.425 дка;

-    Имот № 066004 по КВС на землището с площ   от 3.196 дка;

-    Имот № 066005 по КВС на землището с площ   от 1.004 дка;

-    Имот № 066006 по КВС на землището с площ   от 3.053 дка;

-    Имот № 066007 по КВС на землището с площ   от 3.289 дка;

-    Имот № 066012 по КВС на землището с площ  от 34.234 дка;

-    Имот № 067003 по КВС на землището с площ   от 1.094 дка;

-    Имот № 067007 по КВС на землището с площ   от 3.578 дка;

-    Имот № 067009 по КВС на землището с площ    от 4.005 дка;

-    Имот № 067012 по КВС на землището с площ  от 27.529 дка;

-    Имот № 067013 по КВС на землището с площ  от 23.565 дка;

-    Имот № 067014 по КВС на землището с площ   от 1.512 дка;

-    Имот № 067015 по КВС на землището с площ   от 20.709 дка;

-    Имот № 067016 по КВС на землището с площ   от 92.898 дка;

-    Имот № 065006 по КВС на землището с площ   от 167.862 дка;

-    Имот № 065007 по КВС на землището с площ    от  0.568 дка;

Направила е  доказателствено искане да бъде изискано от ОС”ЗГ”-*** преписката по заявление № **., ведно с приложените към нея документи. Ангажира писмени доказателства. Претендира разноски по делото. В срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба,  ищцовата страна е представила на съда скици  и удостоверения за данъчните оценки на процесните имоти ,  надлежно е вписала  исковата молба в службата по вписванията,  като  е уточнила, че предявява срещу община *** отрицателен установителен иск.

Съдът, след като се е запознал с  исковата молба и уточнението към нея, е намерил същата за редовна и предявените искове за допустими,  и е разпоредил препис от нея, ведно с приложените към нея доказателства, да се връчат на ответната страна.

В законоустановения срок по чл.131 от ГПК , община *** е депозирала писмен отговор, с който оспорва предявения иск като недопустим и при условията на евентуалност – като неоснователен.  С оглед на обстоятелството, че  ПК /понастоящем ОС”ЗГ” / е под ръководството, организацията и контрола на МЗХ и  част от структурата на министерството, твърди, че произнасяйки това решение чрез ПК-***, МЗХ е признало правото на община *** за възстановяване правото на собственост върху процесните имоти, поради което счита предявения иск за недопустим. Навежда съображения  за недопустимостта на предявения иск, като твърди, че  държавата не е правоимаща по смисъла на чл.3 от ЗВСГЗГФ, че няма правна легитимация и няма правен интерес от настоящето дело. Твърди, че заявеният под № 1 имот не е идентичен с имота, предоставен като балталък на община *** - не е налице идентичност на квадратурата на двата имота. Твърди, че подчинената и контролирана от ищцовата страна - ПК –***, след преценка към момента на въстановяването, правилно е приела, че възстановяването на собствеността върху процесните имоти в полза на общината е следвало да се извърши по ЗВСГЗГФ, както и че са налице и че при подаване на заявлението са били представени всички писмени доказателства, удостоверяващи правото на община *** да й бъде възстановено правото на собственост  върху процесните имоти. Твърди, че ПК –*** правилно се е произнесла с решение № **. , с което е възстановила правото на собственост в полза на общината върху имотите, подробно индивидуализирани в решението. Ангажира писмени доказателства. Ведно с писмения отговор ответната страна е направила доказателствено искане за назначаване на лесотехническа експертиза, вещото лице по която даде отговор на поставените от ответната страна въпроси.

По доказателствените искания на страните съдът се е произнесъл с определение  № 69/23.08.2012г., като е изискал от ОС”ЗГ”-*** цялата преписка по заявление № **., ведно с приложените към нея доказателства и е  допуснал лесотехническа експертиза.

 ОС”ЗГ”-*** е представила на 30.08.2012г. на съда цялата преписка по заявление № **. , приета от съда и приобщена към доказателствата по делото.   С нарочна молба с вх.№ 901 от 29.08.2012г. ответната страна е направила отказ от доказателственото си искане за назначаване на лесотехническа експертиза, поради което съдът с определение № 85/20.09.2012г., постановено в з.с., е отменил определението си, с което е допуснал и назначил лесотехническа експертиза.

В с.з., ищцовата страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - ю.к.Т*** надлежно упълномощена, чрез която поддържа исковата молба.

В с.з., ответната страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител - адв.Р***, надлежно упълномощена, чрез която поддържа писмения отговор.

Съдът след като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

От представения по делото Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи, се установява, че Държавата е предоставила за ползване под формата на „балталък” на община *** имот, представляващ  гора с площ от 1720 декара в землището на село В**  в местността „Б**”, с граници  и съседи : река Б**, ***, пътя В** –Г**в, по пътя към В**, до началото на десния ръкав на р.Б**, около нивите на **, край селото на пътя за ** началото на дерето надолу в пазлашка река, надоле до река В** до изходната точка /л.44-45/.

 Не се спори по делото , а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че Община *** е подала заявление № № **. до ПК –гр.*** по ЗВСГЗГФ за въстановяване правото на собственост върху следните имоти, находящи се в землището на село В**, а именно: 1/ гора, широколистна, с площ от 1820 /хиляда осемстотин  и двадесет/ декара, находяща се в местността „Б**”  и 2/ гора, широколистна, с площ от 1242 декара, находяща се в местността „Б**” при граници и съседи: река Б**, средок, пътя В** –Г**в, по пътя към В**, до началото на десния ръкав на р.Б**, около нивите на **, край селото на пътя за ** началото на дерето надолу в пазлашка река, надоле до река В** до изходната точка

/л.13-14/.  За удостоверяване правото си на собственост върху така заявената гора, община ***  е приложила към заявлението сведение от **. за гори в ГС, данъчна декларация от 10.02.1914г. и скица на Бог-** лесничейство от 05.02.1930г.

         От приложеното по делото Решение №  **г./л.23-38/ се установява, че  по така подаденото заявление , ПК-гр.М**, понастоящем ОС”ЗГ”, се е произнесла за заявените имоти, като на основание чл.13 ал.5 от ЗВСГЗГФ признала на община *** правото на собственост за възстановяване върху целия имот № 1 от заявлението с площ от върху „целия имот с площ от 1944.2 декара”  в нови реални граници по чл.4 ал.2 от ЗВСГЗГФ както следва: 

-         Имот № 061023 по КВС на землището с  площ от 2.484 дка;

-         Имот № 061026 по КВС на землището с  площ от 7.446 дка;

-         Имот № 061029 по КВС на землището с  площ от 92.857 дка;

-         Имот № 062005 по КВС на землището с  площ от 1.174 дка;

-         Имот № 065003 по КВС на землището с  площ от 17.768 дка;

-         Имот № 065004 по КВС на землището с  площ от 2.494 дка;

-         Имот № 065005 по КВС на землището с  площ от 27.701 дка;

-         Имот № 066009 по КВС на землището с  площ от 0.354 дка;

-         Имот № 066010 по КВС на землището с  площ от 0.819 дка;

-         Имот № 066011 по КВС на землището с  площ от 0.884 дка;

-         Имот № 067001 по КВС на землището с  площ от 6.738 дка;

-         Имот № 067002 по КВС на землището с  площ от 72.457 дка;

-         Имот № 067004 по КВС на землището с  площ от 3.412 дка;

-         Имот № 067005 по КВС на землището с  площ от 1.790 дка;

-         Имот № 067006 по КВС на землището с  площ от 44.304 дка;

-         Имот № 067008 по КВС на землището с  площ от 0.333 дка;

-         Имот № 067011 по КВС на землището с  площ от 66.131 дка;

-         Имот № 067018 по КВС на землището с  площ от 5.528 дка;

-         Имот № 067019 по КВС на землището с  площ от 25.675 дка;

-         Имот № 062003 по КВС на землището с  площ от 2.953 дка;

-         Имот № 065001 по КВС на землището с  площ от 78.275 дка;

-         Имот № 065002 по КВС на землището с  площ от 7.811 дка;

-         Имот № 066008 по КВС на землището с  площ от 61.870 дка;

-         Имот № 067010 по КВС на землището с  площ от 4.754 дка;

-         Имот № 067017 по КВС на землището с  площ от 14.027 дка;

-         Имот № 060002 по КВС на землището с  площ от 9.015 дка;

-         Имот № 060003 по КВС на землището с  площ от 1.012 дка;

-         Имот № 060004 по КВС на землището с  площ от 25.610 дка;

-         Имот № 060005 по КВС на землището с  площ от 1.188дка;

-         Имот № 060006 по КВС на землището с  площ от 10.069 дка;

-         Имот № 060007 по КВС на землището с  площ от 5.329 дка;

-         Имот № 060008 по КВС на землището с  площ от 1.562 дка;

-         Имот № 060009 по КВС на землището с  площ от 14.472 дка;

-         Имот № 060001 по КВС на землището с  площ от 10.285 дка;

-         Имот № 060010 по КВС на землището с  площ от 19.798 дка;

-         Имот № 060011 по КВС на землището с  площ от 24.268 дка;

-         Имот № 060012 по КВС на землището с  площ от 0.505 дка;

-         Имот № 060013 по КВС на землището с  площ от 1.024 дка;

-         Имот № 060014 по КВС на землището с  площ от 8.617 дка;

-         Имот № 060015 по КВС на землището с  площ от 22.184 дка;

-         Имот № 060016 по КВС на землището с  площ от 14.585 дка;

-         Имот № 060017 по КВС на землището с  площ от 21.551 дка;

-         Имот № 060018 по КВС на землището с  площ от 37.907 дка;

-         Имот № 060019 по КВС на землището с  площ от 10.564 дка;

-         Имот № 061001 по КВС на землището с площ от 25.513 дка;

-    Имот № 061002 по КВС на землището с площ  от  3.558 дка;

-    Имот № 061003 по КВС на землището с площ   от 2.193 дка;

-    Имот № 061004 по КВС на землището с площ   от 0.531 дка;

-    Имот № 061005 по КВС на землището с площ от 47.825 дка;

-    Имот № 061006 по КВС на землището с площ  от 55.965 дка;

-    Имот № 061007 по КВС на землището с площ  от  0.753 дка;

-    Имот № 061008 по КВС на землището с площ   от  0.995 дка;

-    Имот № 061009 по КВС на землището с площ  от  0.515 дка;

-    Имот № 061010 по КВС на землището с площ от  1.725 дка;

-    Имот № 061011 по КВС на землището с площ от  0.906 дка;

-    Имот № 061012 по КВС на землището с площ  от 1.568 дка;

-    Имот № 061013 по КВС на землището с площ от  44.422 дка;

-    Имот № 061014 по КВС на землището с площ от  30.687 дка;

-    Имот № 061015 по КВС на землището с площ от  37.313 дка;

-    Имот № 061016 по КВС на землището с площ от  4.316 дка;

-    Имот № 061017 по КВС на землището с площ от  52.435 дка;

-    Имот № 061018 по КВС на землището с площ от 47.661 дка;

-    Имот № 061019 по КВС на землището с площ  от 0.798 дка;

-    Имот № 061020 по КВС на землището с площ  от 1.008 дка;

-    Имот № 061021 по КВС на землището с площ  от 1.208 дка;

-    Имот № 061022 по КВС на землището с площ  от 1.176 дка;

-    Имот № 061024 по КВС на землището с площ от 47.507 дка;

-    Имот № 061025 по КВС на землището с площ от 10.516 дка;

-    Имот № 061027 по КВС на землището с площ  от 1.119 дка;

-    Имот № 061028 по КВС на землището с площ  от 1.170 дка;

-    Имот № 061030 по КВС на землището с площ   от 7.123 дка;

-    Имот № 062001 по КВС на землището с площ   от 0.668 дка;

-    Имот № 062002 по КВС на землището с площ   от 0.948 дка;

-    Имот № 062004 по КВС на землището с площ   от 1.552 дка;

-    Имот № 062006 по КВС на землището с площ от 115.405дка;

-    Имот № 063001 по КВС на землището с площ  от 24.539 дка;

-    Имот № 063002 по КВС на землището с площ от 27.641 дка;

-    Имот № 063003 по КВС на землището с площ    от 5.571 дка;

-    Имот № 063004 по КВС на землището с площ    от 4.003 дка;

-    Имот № 062007 по КВС на землището с площ    от 4.370 дка;

-    Имот № 062008 по КВС на землището с площ    от 9.502 дка;

-    Имот № 062009 по КВС на землището с площ    от 1.081 дка;

-    Имот № 062010 по КВС на землището с площ    от 2.411 дка;

-    Имот № 062011 по КВС на землището с площ    от 2.332 дка;

-    Имот № 062012 по КВС на землището с площ  от 58.093 дка;

-    Имот № 064001 по КВС на землището с площ  от 53.471 дка;

-    Имот № 064002 по КВС на землището с площ    от 3.656 дка;

-    Имот № 064003 по КВС на землището с площ    от 1.724 дка;

-    Имот № 066001 по КВС на землището с площ  от 13.935 дка;

-    Имот № 066002 по КВС на землището с площ  от  1.762 дка;

-    Имот № 066003 по КВС на землището с площ   от 3.425 дка;

-    Имот № 066004 по КВС на землището с площ   от 3.196 дка;

-    Имот № 066005 по КВС на землището с площ   от 1.004 дка;

-    Имот № 066006 по КВС на землището с площ   от 3.053 дка;

-    Имот № 066007 по КВС на землището с площ   от 3.289 дка;

-    Имот № 066012 по КВС на землището с площ  от 34.234 дка;

-    Имот № 067003 по КВС на землището с площ   от 1.094 дка;

-    Имот № 067007 по КВС на землището с площ   от 3.578 дка;

-    Имот № 067009 по КВС на землището с площ    от 4.005 дка;

-    Имот № 067012 по КВС на землището с площ  от 27.529 дка;

-    Имот № 067013 по КВС на землището с площ  от 23.565 дка;

-    Имот № 067014 по КВС на землището с площ   от 1.512 дка;

-    Имот № 067015 по КВС на землището с площ   от 20.709 дка;

-    Имот № 067016 по КВС на землището с площ   от 92.898 дка;

-    Имот № 065006 по КВС на землището с площ   от 167.862 дка;

-    Имот № 065007 по КВС на землището с площ    от  0.568 дка;

 

Не се спори по делото, а и безспорно се установи от приетите по делото писмени доказателства, че за гореописаните имоти община *** в последствие е съставила Актове за публична общинска собственост с  №№  1349 -1368, всички от 10.05.2010г. , с №№ 1367-1394, всички от 27.05.2010г., с №№ 1395-1414, всички от 31.05.2010г., с №№  1415 – 1434, всички от 02.06.2010г., с №№ 1435 – 1460, всички от 09.06.2010г./л.427-532/

Видно от приложените по делото Заповед № РД-**. на Министъра на околната среда за обявяването на Природен парк *** /л.169-171/ и скиците с №№ К00040-К00145/01.06.2012г. на процесните имоти /л.172-288/, процесните имоти са включени в защитената територия на Природен парк ***. От приложените по делото удостоверения за данъчни оценки на имотите / л.292-397/, се установява, че размерът на цената на иска  е общо в размер на 69700.80 лева, като цената на всеки един от имотите, възстановен в нови реални граници, е под 50 000 лева.

Предявеният от държавата срещу община ***  отрицателен  установителен  иск  е  с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ. С предявяването на отрицателен установителен иск се цели защита на спорно право, като се твърди и се иска установяване със сила на присъдено нещо, че ответникът не притежава същото право. Предмет на  отрицателния установителен иск във връзка с материално право по чл.13 ал.8 от ЗВСГЗГФ  е установяването, че даден имот, гори или земя от държавния горски фонд, не е бил собственост на ответника към един минал момент  - момента на национализация  на горите, извършена в периода 1948–1949г. Правен интерес от предявяване на иска  е налице, когато правото на ищеца на собствеността върху гората се оспорва от ответника, който претендира, че към момента на национализацията гората е била нейна собственост и като такава  подлежи на възстановяване в нейна полза.  С оглед на характера на предявения иск и твърдението на ищцовата страна, че процесните гори са държавни по силата на закона, в  настоящето  производство  ответната община следваше да  установи обстоятелството, че е била собственик на процесната гора на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ,  въз основа на което, да се направи категоричния извод, че тази гора представлява частна общинска собственост.

В административното производство процесните гори са били възстановени от ПК-*** на ответната община на основание: стопанска карта и сведение към нея от **. за гори в ГС, данъчна декларация от 10.02.1914г. и скица на Бог-** лесничейство от 05.02.1930г. Липсват данни от коя категория общински гори са те и конкретно – да са гори, представляващи частно общинско имущество. Други доказателства за собственост, удостоверяващи, че община *** е била собственик на процесните гори на  конкретно правно основание към момента на национализацията при посочените в заявлението граници и площ, не се представиха в проведеното пред настоящата инстанция производство, въпреки, че съдът указа на ответната община, че върху нея лежи доказателствената тежест да установи това си право на собственост. Решението на ПК-град ***, с което е възстановена собствеността на община *** върху процесните гори, е постановено при липса на доказателства за собственост – стопанска карта и сведение към нея от **. за гори в ГС, данъчна декларация от 10.02.1914г. и скица на Бог-** лесничейство от 05.02.1930г., не са сред доказателствата по чл.13 ал.3 изр.1 от ЗВСГЗГФ, нито удостоверяват собственост.  В този смисъл твърдението на ищцовата страна, че ПК-*** е възстановила собствеността върху процесните гори без да са налице законовите предпоставки за това, е основателно. Наличието на процесните гори в данъчния регистър не сочи на право на собственост на общината върху тях, а обратното – сочи, че те не са частно общинско имущество, а от категорията на балталъците, в който смисъл са и ищцовите твърдения. Това е така, защото съгласно действащите към релеватния момент правни норми, облагането с данък не касае собствените общински имоти, в това число и гори – чл.3 б.”а” от Наредбата-закон за поземления данък, а само „балталъците”, т.е. тези общински гори, дадени на общината за вечно ползване – чл.2 от същата.

Позоваването на ответната община за правата си на собственик на решението на поземлената комисия с твърдението, че то представлява стабилен административен акт, който не е бил отменен по съответния ред  и на недопустимост на настоящия иск с твърдението, че министъра на земеделието и храните е участвал като страна в административното производство, са  неоснователни. Това е така, защото възстановяването на собствеността на отчуждените гори и земи от горския фонд настъпва не директно, по силата на закона, а след съответен административен акт за реституция, без който бившият собственик не може да се легитимира активно по предявения иск. В това административно производство по ЗВСВГЗГФ обаче не е участвала като страна Държавата и за това Държавата не е обвързана от силата на пресъдено нещо на реституционното  решение. Щом като Държавата не е била легитимирана страна в реституционното производство, тя не е разполагала и с право на жалба срещу постановеното позитивно решение по него, включително и когато то е било материално незаконосъобразно. Твърдението на Държавата в настоящето производство, че не са били налице условията за реституцията на процесните гори – предмет на настоящия правен спор  в полза на община ***, не беше оборено от ответната община. По делото не се събраха никакви данни и никакви писмени доказателства за това, че ответната община М** някога да е била собственик на тези гори.

Понятието „балталък” е легално определено в чл.1 ал.4 изр.1 от Закона за горите от 1897г. /отм./, чл.1 ал.3 предл.1 от Закона за горите от 1904г./отм./, чл.2 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1922г./отм./ и в чл.1 ал.4 предл.1 и чл.18 от Закона за горите от 1925г./отм./. Посочва се описателно, че това са гори, които са били отстъпени от древно време на някой град или село /от начало на населението му, а после на общината като юридическо лице/. Отстъпването е ставало от държавата. Правният статут на общинските гори, предоставени от държавата за ползване /”балталъци”/, според последователно действалите закони за горите, е бил на вещи, извадени от гражданския оборот. При това положение собствеността върху този вид гори не е могла да се придобива по давност – чл.9 от Закона за давността /отм./. Тези гори са имали определено предназначение – да се ползват от населението на съответната община. Това обстоятелство им придава особен статут и ги отличава от горите – частна общинска собственост. Във всички закони, които уреждат правния статут на горите, двата вида правомощия на общините се разграничават, като същинското право на собственост е това на частната общинска собственост, а спрямо „балталъците” е налице ограничено вещно право на ползване.

По делото се събраха безспорни доказателства, че процесната гора е била „балталък”. При сравнение на  границите на държавния имот, описан в Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ на Комисията, назначена със заповед № **. на Министъра на земеделието и държавните имоти, съставен съгласно чл.18 от Закона за горите за обходените държавни земи  и с описанието на границите на заявените имоти  и възстановения с решение №**г. на ПК-М** имот, се установява идентичност на границите на държавния имот, описан в Протокол № 5/1926г. / ДВ бр.39 от 21.05.1927г./ и представляващ  гора с площ от 1720 декара в местността „Б**” в землището на село В**, с граници  и съседи : река Б**, средок, пътя В** –Г**, по пътя към В**, до началото на десния ръкав на р.Б**, около нивите на **, край селото на пътя за ** началото на дерето надолу в пазлашка река, надоле до река В** до изходната точка и заявените под № 1/ гора, широколистна, с площ от 1820 /хиляда осемстотин  и двадесет/ декара, находяща се в местността „Б**”  и  под № 2/ гора, широколистна, с площ от 1242 декара, находяща се в местността „Б**” при граници и съседи: река Б**, средок, пътя В** –Г**, по пътя към В**, до началото на десния ръкав на р.Б**, около нивите на **, край селото на пътя за ** началото на дерето надолу в пазлашка река, надолу до река В** до изходната точка.  В § 5 ал.1 от ПЗР на ЗВСГЗГФ е предвидено, че не се възстановява вещно право на ползване, предоставено на физически и юридически лица и общини преди влизането в сила на Закона за стопанисване и ползуване на горите от 1948г., в това число „балталъци”, „Къшлаци”, „яйлаци”. В ал.2 е предвидено, че този закон не се прилага за лица, на които от държавата са отстъпени гори и земи за вечно ползване. В съответствие с посочената разпоредба е и нормата на §6 от ДР на ППЗВСГЗГФ, според която ограниченото вещно право на ползване, учредено на общини, физически и юридически лица преди 9 април 1946г. безсрочно или за определен срок, се счита за прекратено. Анализът на тези правни норми сочи,че законодателят не е предвидил възстановяване на право на ползване върху гори и земи от горския фонд, а учредените до посочената дата права от посочения вид, се прекратяват.

С оглед на всичко гореизложено, съдът приема, че спорните гори, възстановени на община *** с решение № **г. по реда на ЗВСГЗГФ,  не са общинска собственост. По аргумент от чл.27 ал.1 и ал.3 т.3 от Закона за горите вр. чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, те са публична държавна собственост, поради което предявеният от Държавата против община *** отрицателен установителен иск следва да бъде уважен.

С оглед изхода на делото и съгласно разпоредбата на чл.78 ал.1 и ал.8  вр. с чл.84  от ГПК вр. с чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения, ответната община следва да се заплати на Държавата, защитавана по настоящето дело от ю.к.М*** Т***, адвокатско възнаграждение  в размер на 1844.02 лева, а съгласно разпоредбата на чл.78 ал.6  вр.чл.71 ал.2  вр. чл.84 ал.1 от ГПК вр. чл.27 ал.3 т.3 от ЗГ вр.чл.5 т.5 от Закона за защитените територии, ответната община следва да заплати в полза на РС-*** държавна такса в размер на 697.01 лева, определен пропорционално върху една четвърт от цената на иска.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

Приема за установено по отношение на  Държавата, представлявана от Министъра на земеделието и храните  чрез процесуален представител  М*** Т*** – ю.к.в ТП ”ДЛС Г**” с адрес за призоваване : село Г**, община ***, че  община *** с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината, не е собственик на широколистна гора с площ от 1944.20 декара, възстановена  й с  Решение № **г. на ПК-гр.***, в нови реални граници в землището на село В**, както следва:

-         Имот № 061023 по КВС на землището с  площ от 2.484 дка;

-         Имот № 061026 по КВС на землището с  площ от 7.446 дка;

-         Имот № 061029 по КВС на землището с  площ от 92.857 дка;

-         Имот № 062005 по КВС на землището с  площ от 1.174 дка;

-         Имот № 065003 по КВС на землището с  площ от 17.768 дка;

-         Имот № 065004 по КВС на землището с  площ от 2.494 дка;

-         Имот № 065005 по КВС на землището с  площ от 27.701 дка;

-         Имот № 066009 по КВС на землището с  площ от 0.354 дка;

-         Имот № 066010 по КВС на землището с  площ от 0.819 дка;

-         Имот № 066011 по КВС на землището с  площ от 0.884 дка;

-         Имот № 067001 по КВС на землището с  площ от 6.738 дка;

-         Имот № 067002 по КВС на землището с  площ от 72.457 дка;

-         Имот № 067004 по КВС на землището с  площ от 3.412 дка;

-         Имот № 067005 по КВС на землището с  площ от 1.790 дка;

-         Имот № 067006 по КВС на землището с  площ от 44.304 дка;

-         Имот № 067008 по КВС на землището с  площ от 0.333 дка;

-         Имот № 067011 по КВС на землището с  площ от 66.131 дка;

-         Имот № 067018 по КВС на землището с  площ от 5.528 дка;

-         Имот № 067019 по КВС на землището с  площ от 25.675 дка;

-         Имот № 062003 по КВС на землището с  площ от 2.953 дка;

-         Имот № 065001 по КВС на землището с  площ от 78.275 дка;

-         Имот № 065002 по КВС на землището с  площ от 7.811 дка;

-         Имот № 066008 по КВС на землището с  площ от 61.870 дка;

-         Имот № 067010 по КВС на землището с  площ от 4.754 дка;

-         Имот № 067017 по КВС на землището с  площ от 14.027 дка;

-         Имот № 060002 по КВС на землището с  площ от 9.015 дка;

-         Имот № 060003 по КВС на землището с  площ от 1.012 дка;

-         Имот № 060004 по КВС на землището с  площ от 25.610 дка;

-         Имот № 060005 по КВС на землището с  площ от 1.188дка;

-         Имот № 060006 по КВС на землището с  площ от 10.069 дка;

-         Имот № 060007 по КВС на землището с  площ от 5.329 дка;

-         Имот № 060008 по КВС на землището с  площ от 1.562 дка;

-         Имот № 060009 по КВС на землището с  площ от 14.472 дка;

-         Имот № 060001 по КВС на землището с  площ от 10.285 дка;

-         Имот № 060010 по КВС на землището с  площ от 19.798 дка;

-         Имот № 060011 по КВС на землището с  площ от 24.268 дка;

-         Имот № 060012 по КВС на землището с  площ от 0.505 дка;

-         Имот № 060013 по КВС на землището с  площ от 1.024 дка;

-         Имот № 060014 по КВС на землището с  площ от 8.617 дка;

-         Имот № 060015 по КВС на землището с  площ от 22.184 дка;

-         Имот № 060016 по КВС на землището с  площ от 14.585 дка;

-         Имот № 060017 по КВС на землището с  площ от 21.551 дка;

-         Имот № 060018 по КВС на землището с  площ от 37.907 дка;

-         Имот № 060019 по КВС на землището с  площ от 10.564 дка;

-         Имот № 061001 по КВС на землището с площ от 25.513 дка;

-    Имот № 061002 по КВС на землището с площ  от  3.558 дка;

-    Имот № 061003 по КВС на землището с площ   от 2.193 дка;

-    Имот № 061004 по КВС на землището с площ   от 0.531 дка;

-    Имот № 061005 по КВС на землището с площ от 47.825 дка;

-    Имот № 061006 по КВС на землището с площ  от 55.965 дка;

-    Имот № 061007 по КВС на землището с площ  от  0.753 дка;

-    Имот № 061008 по КВС на землището с площ   от  0.995 дка;

-    Имот № 061009 по КВС на землището с площ  от  0.515 дка;

-    Имот № 061010 по КВС на землището с площ от  1.725 дка;

-    Имот № 061011 по КВС на землището с площ от  0.906 дка;

-    Имот № 061012 по КВС на землището с площ  от 1.568 дка;

-    Имот № 061013 по КВС на землището с площ от  44.422 дка;

-    Имот № 061014 по КВС на землището с площ от  30.687 дка;

-    Имот № 061015 по КВС на землището с площ от  37.313 дка;

-    Имот № 061016 по КВС на землището с площ от  4.316 дка;

-    Имот № 061017 по КВС на землището с площ от  52.435 дка;

-    Имот № 061018 по КВС на землището с площ от 47.661 дка;

-    Имот № 061019 по КВС на землището с площ  от 0.798 дка;

-    Имот № 061020 по КВС на землището с площ  от 1.008 дка;

-    Имот № 061021 по КВС на землището с площ  от 1.208 дка;

-    Имот № 061022 по КВС на землището с площ  от 1.176 дка;

-    Имот № 061024 по КВС на землището с площ от 47.507 дка;

-    Имот № 061025 по КВС на землището с площ от 10.516 дка;

-    Имот № 061027 по КВС на землището с площ  от 1.119 дка;

-    Имот № 061028 по КВС на землището с площ  от 1.170 дка;

-    Имот № 061030 по КВС на землището с площ   от 7.123 дка;

-    Имот № 062001 по КВС на землището с площ   от 0.668 дка;

-    Имот № 062002 по КВС на землището с площ   от 0.948 дка;

-    Имот № 062004 по КВС на землището с площ   от 1.552 дка;

-    Имот № 062006 по КВС на землището с площ от 115.405дка;

-    Имот № 063001 по КВС на землището с площ  от 24.539 дка;

-    Имот № 063002 по КВС на землището с площ от 27.641 дка;

-    Имот № 063003 по КВС на землището с площ    от 5.571 дка;

-    Имот № 063004 по КВС на землището с площ    от 4.003 дка;

-    Имот № 062007 по КВС на землището с площ    от 4.370 дка;

-    Имот № 062008 по КВС на землището с площ    от 9.502 дка;

-    Имот № 062009 по КВС на землището с площ    от 1.081 дка;

-    Имот № 062010 по КВС на землището с площ    от 2.411 дка;

-    Имот № 062011 по КВС на землището с площ    от 2.332 дка;

-    Имот № 062012 по КВС на землището с площ  от 58.093 дка;

-    Имот № 064001 по КВС на землището с площ  от 53.471 дка;

-    Имот № 064002 по КВС на землището с площ    от 3.656 дка;

-    Имот № 064003 по КВС на землището с площ    от 1.724 дка;

-    Имот № 066001 по КВС на землището с площ  от 13.935 дка;

-    Имот № 066002 по КВС на землището с площ  от  1.762 дка;

-    Имот № 066003 по КВС на землището с площ   от 3.425 дка;

-    Имот № 066004 по КВС на землището с площ   от 3.196 дка;

-    Имот № 066005 по КВС на землището с площ   от 1.004 дка;

-    Имот № 066006 по КВС на землището с площ   от 3.053 дка;

-    Имот № 066007 по КВС на землището с площ   от 3.289 дка;

-    Имот № 066012 по КВС на землището с площ  от 34.234 дка;

-    Имот № 067003 по КВС на землището с площ   от 1.094 дка;

-    Имот № 067007 по КВС на землището с площ   от 3.578 дка;

-    Имот № 067009 по КВС на землището с площ    от 4.005 дка;

-    Имот № 067012 по КВС на землището с площ  от 27.529 дка;

-    Имот № 067013 по КВС на землището с площ  от 23.565 дка;

-    Имот № 067014 по КВС на землището с площ   от 1.512 дка;

-    Имот № 067015 по КВС на землището с площ   от 20.709 дка;

-    Имот № 067016 по КВС на землището с площ   от 92.898 дка;

-    Имот № 065006 по КВС на землището с площ   от 167.862 дка;

-    Имот № 065007 по КВС на землището с площ    от  0.568 дка.

 

ОСЪЖДА     община ***  с адрес : град ***, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ на  РС-*** сумата в размер на 697.01 лв. / шестстотин деветдесет и седем лева и  една стотинка/, представляваща държавна такса, на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК  вр. чл.71 ал.2 вр. чл.78 ал.6 от ГПК, както и сумата в размер на 5.00 лв. /пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА     община ***  с адрес : град М**, ул.”**” № *, представлявана от ** –кмет на общината,  ДА ЗАПЛАТИ на Държавата , защитавана по настоящето дело от ю.к.М*** Т***, сумата в размер на 1844.02лв. / хиляда осемстотин четиридесет и четири лева и две стотинки/, представляваща адвокатско възнаграждение на основание чл.7 ал.2 т.4 от Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения вр.чл.78 ал.1 и ал.8 вр. с чл.84  от ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия: