Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  19.09.2018г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                           наказателен състав

На дванадесети септември                                           2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №42 по описа на 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на С.Й.М., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** нива 12 против наказателно постановление ***** от 16.07.2018г. на  Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.4 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 300лв.

         Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

         В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   АУАН Д****/ 04.07.2018 г.   за това, че    на 04.07.2018 г. около 11:00 часа в община М* Т* на път *** № ** жалбоподателят като Водач на лек автомобил - ВАЗ **** с per № А*****, посока гр.М* Т* собственост на Д* С* Й. с ЕГН:**********.При проверката се установи, че на МПС от категория М1 видно от СРМПС част 2 не е заплатена винетна такса по чл. 10. ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,  

 

         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         Съдът намира ,че по делото не са допуснати съществени процесуални нарушения водещи до отмяна на НП.АНО правилно е приложил и материалния закон.Безспорно е установено от писмените доказателства по делото а и от разпита на св.Б.,че автомобила управляван от жалбоподателя е бил без заплатена винетна такса,каквато се изисква съгласно разпоредбата на чл. 10. ал. 1, т. 1 от закона за пътищата,  

 

        АНО правилно е наложил и размера на глобата който е фиксиран в размер на 300лв.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление ************** от 16.07.2018г.   на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на С.Й.М., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** нива 12  за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.4 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 300лв.

 

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: