РЕШЕНИЕ

 

                 ………  / 25.05.2017 год., гр. Малко Търново

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малко Търновският  районен съд,                                                  гражданска колегия,

на двадесет и трети май                                          две хиляди и седемнадесета  година,

В публично заседание,                                                                               в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от                                                                    съдия Петков

гр. дело № 42 по описа за 2017 год.          и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           

            Производството е по реда на чл. 19,  ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

       

Делото е  образувано  по повод постъпила молба от С.М.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, като майка и законна представителка на малолетното дете З* С* И. с ЕГН **********.

С молбата се иска, съдът да постанови решение, по силата на което да постанови промяна на собственото име на малолетното дете З*С* И. от З* на  Ф*.

В съдебно заседание молителката се явява лично и с редовно упълномощен адвокат. Поддържат молбата и молят съда да я уважи.

Ответната страна Дирекция“Социално подпомагане“-Царево редовно призована,  не изпраща представител в съдебно засдание. Постъпил е Социален доклад от Д.“Социално подпомагане“- Царево.

Представител на заинтересованата страна Община Малко Търново, редовно уведомени, не се явяват и не вземат становщие по молбата. Не представят доказатества.

Представител на Районна прокуратура – Малко Търново се явява в съдебното заседания по делото и изразява становище, че молбата е основателна и като такава следва да бъде уважена.

 

 След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Молителката С.М.И. с ЕГН ********** твърди, че от почти двумесечна възраст детето З* С*И. с ЕГН **********, не познава друго обръщение  към него,  освен Ф*.  Името З* било напълно непознато и чуждо за детето й, като произнасянето му  създавало объркване. Детето по никакъв начин не се идентифицирало с името З*. През месец септември детето ще навърши 4 години, тя не познава друго обръщение освен Ф*, или галено Ф*, поради което продължаването на това във всички официални документи и регистри да фигурира под името З*, неизбежно ще доведе до значителни неудобства в ежедневието й, в близкото семейно обкръжение, след роднини, съседи и връстници, където детето е известно с името Ф*. Моли съда да постанови решение, с което да допусне промяна на собственото име на детето от „З*” на „Ф*” и тази промяна да бъде отразена в акта за раждане на детето и в регистрите на населението.В подкрепа на искането си сочат  гласни и писмени  доказателства.

            Като писмено доказателство по делото е представен Удостоверение за раждане, издадено от Община Бургас, въз онова на акт за раждане  № *., от който се установява, че малолетното дете е родено на ***г. и записано с личното име З*.

            Разпитаната по настоящето дело свидетелка Л* Г* К* – приятелка на молителката, сочи в показанията си, че към детето всички се обръщат с името Ф*, което е съкратено от Ф*. Молителката се обръщала така към детето от уважение към майка й. Детето не познавало името З*. В детската градина също я наричали Ф*.

 

            При тези данни съдът от правна страна намира, че предявеният иск за допускане на промяна на личното име на малолетната З* С* И., е допустим и разгледан по същество същият се явява основателен. Съгласно чл. 19 от ЗГР, промяна на име може да се извърши, когато същото е осмиващо, опозоряващо или други важни обстоятелства налагат това. В конкретния случай с оглед на представените по делото доказателства съдът намира, че са налице предпоставките,  визирани в посочената разпоредба, а именно, че важни обстоятелства налагат промяна на личното име на малолетното дете. Установи се безспорно от свидетелските показания, че детето още от малко идентифицира себе си с името Ф* и всички го наричат с това име. Предвид на това, както и с оглед на факта, че детето е още малолетно и за в бъдеще ще му бъдат издавани документи за самоличност и други официални документи, съдът счита, че следва да бъде допусната промяна в акта за раждане на собственото му име от „З*” на „Ф*”.

            След влизане на решението в сила, заверен препис от него следва да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Бургас, за вписване на промяната в акта за раждане, на молителката и отразяването му надлежно в регистрите на населението.

            Водим от горното и на основание чл. 19 от ЗГР  Съдът,

                                          

                                                           Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА промяна на личното име на малолетната З* С* И. с  ЕГН **********  от  З*  на „Ф*“ ,  в акт за раждане  № *.  от  Община Бургас, с правно основание чл. 19 ал.1 от ЗГР.

 

            Препис от решението след влизането му в сила, да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община – Бургас за вписване на допуснатата промяна в акта за раждане и отразяването му надлежно в регистрите на населението.

 

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.               

 

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :